Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling NABO nr. 65 fra Implementeringsrådet: UCITS' afvigelse fra spredningsregler i opstartsperiode

Mødedato 04. december 2018

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 04.12.18 anbefaling om UCITS' afvigelse fra spredningsregler i opstartsperiode, nabotjek af eksisterende regulering.

Ministerium: Erhvervsministeriet

Berørt EU-regulering

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (”UCITS-direktivet”) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU (tilsammen ”UCITS-reguleringen”).

Berørt dansk lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 1154 af 19. september 2018 om investeringsforeninger m.v. § 150, stk. 1

Beskrivelse af overimplementering

Lov om investeringsforeninger m.v. indeholder en række regler for, hvordan investeringsforeninger m.v. kan investere formuen. For investeringsforeningers afdelinger, der er nyetablerede, dvs. ikke er mere end 6 måneder gamle, er der mulighed for at fravige placeringsreglerne i forskellige situationer.

UCITS-direktivets artikel 52-55 indeholder investeringsgrænserne for UCITS. For nyoprettede UCITS kan der imidlertid afviges for disse grænser i 6 måneder efter etableringen, jf. direktivets artikel 57, stk. 1.  

UCITS-direktivets artikel 57, stk. 1, har følgende ordlyd:

”1. Investeringsinstitutter er ikke forpligtede til at overholde de i dette kapitel fastsatte grænser ved udøvelsen af de tegningsrettigheder, som er knyttet til værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der indgår i aktiverne.

Medlemsstaterne kan under overholdelse af princippet om risikospredning tillade nyligt oprettede investeringsinstitutter at afvige fra artikel 52 til 55 i seks måneder fra godkendelsesdatoen. ”

Artikel 52 til 55 er implementeret i dansk ret i lov om investeringsforeninger m.v., kapitel 15. Undtagelsen i artikel 57, stk. 1, er i dansk ret implementeret i lovens § 150, stk. 1, og har følgende ordlyd:

”En afdeling må højst placere 20 pct. af sin formue i indskud og likvide midler i accessorisk omfang i ét kreditinstitut eller i kreditinstitutter i samme koncern. Nyoprettede afdelinger kan dog overskride grænsen i 1. pkt. i op til 6 måneder fra datoen for afdelingens tilladelse.”

Som det fremgår, har danske UCITS i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. kun mulighed for at fravige grænsen i § 150, stk. 1, dvs. fsva. indskud af likvide midler, men ikke de øvrige grænser, der fremgår af lovens §§ 147-149, 154 og 156, og som implementerer direktivets artikel 52-55. 

Omfanget af byrder

Danske UCITS hindres i at udnytte UCITS-direktivets muligheder fuldt ud ved investering af nyetablerede UCITS-midler. Dermed gøres det sværere at etablere en dansk UCITS med en god performance fra starten, idet der i opstartsfasen ikke kan fraviges fra de i lov om investeringsforeninger m.v. fastsatte investeringsgrænser, ligesom investorer, der deltager i opstartsfasen, ikke sikres det bedst mulige afkast.  

Lande der er relevante at sammenligne med

Sverige, Norge, Finland, Luxembourg og Tyskland.

Begrundelse for relevansen af de udvalgte lande

Der gælder ikke tilsvarende begrænsninger i de udvalgte lande, som en række aktører i branchen opererer i. Dog kræves i Sverige, at der opnås forudgående tilladelse fra Finansinspektionen, mens Finland kun tillader afvigelserne, indtil den nystiftede afdeling har nået en formue på EUR 2 mio. (dog i maksimalt 6 måneder fra etableringen).  

Spørgsmål som nabotjekket bør besvare

Er det muligt at fravige investeringsgrænserne for nyetablerede UCITS?

Forslag til forenkling af reglerne

Kravene til investering af nyetablerede UCITS-midler skal gøres direktivnære ved at implementere alle elementerne i artikel 57, stk. 1, så danske UCITS både får mulighed for at fravige grænsen i § 150, stk. 1, dvs. fsva. indskud af likvide midler, og de øvrige grænser, der fremgår af lovens §§ 147-149, 154 og 156, og som implementerer direktivets artikel 52-55.

Større eller mindre nabotjek

Der vil være tale om et mindre nabotjek

Særlige hensyn i dansk kontekst

Det bemærkes, at en forenkling af reglerne ikke må ikke resultere i en forringelse af forbrugerbeskyttelsen.

Igangværende initiativer

-

Sidst opdateret: 07-05-2019