Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling NABO nr. 64 fra Implementeringsrådet: UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Mødedato 04. december 2018

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 04.12.18 anbefaling om UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter, nabotjek af eksisterende regulering.

Ministerium: Erhvervsministeriet

Berørt EU-regulering

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU (”UCITS-reguleringen”).

Berørt dansk regulering

Lovbekendtgørelse nr. 1154 af 19. september 2018 om investeringsforeninger m.v. § 142, stk. 3, og den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse nr. 762 af 17. juni 2014 om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Beskrivelse af overimplementeringen

Investeringsforeninger m.v. kan bl.a. investere i værdipapirer samt afledte finansielle instrumenter (derivater). Investering i derivater er bl.a. reguleret af bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Ved investering i derivater, der ikke er på dækket basis, skal der foretages en opgørelse af, hvor meget der kan investeres af formuen. Dækket basis betyder, at investeringen ikke sker for lånte penge, eller er gearet. En afdeling af en investeringsforening må ikke investere mere end 100 pct. af formuen i derivater, der ikke er på dækket basis.

Ud over begrænsningen om, at en afdeling ikke må investere mere end 100 pct. af formuen, er der indlagt nogle foruddefinerede ”haircuts” i bekendtgørelsen.  Ved ”haircut” forstås, at den investerbare formue, der kan investeres på ikke-dækket basis, reduceres med nogle forud fastlagte procentsatser.

Det følger således af bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter § 24, at summen af korte nettopositioner i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der ikke er på dækket basis, ikke må overstige summen af en række nærmere bestemte procentsatser.

UCITS-direktivet giver imidlertid mulighed for, at UCITS kan fastlægge deres egen risikostyringsproces og dermed selv beslutte, hvilke ”haircuts” der anvendes for de enkelte finansielle instrumenter.

I andre EU-lande er det dermed muligt for UCITS at fastlægge deres egen risikostyringsproces, hvorved UCITS fx kan optage likvide danske eller tyske realkreditobligationer til tæt på 100 pct. af kursværdien, mens mindre likvide obligationer optages til en værdi under 90 pct. Tilsvarende gør sig gældende med hensyn til aktier og obligationer, der er baseret på et indeks. Der opnås dermed en mere retvisende afspejling af likviditeten.

Omfanget af byrder

Danske UCITS hindres i at udnytte UCITS-direktivets muligheder fuldt ud i deres investering af midler, hvilket medfører et potentielt dårligere afkast for de danske UCITS’ investorer. Samtidig er porteføljeforvaltere, der forvalter andre end danske UCITS, nødsaget til at lave særlige tilpasninger af deres investeringsstrategier til også at respektere særlig restriktiv dansk lovgivning. Det medfører ekstra omkostninger. 

Lande der er relevante at sammenligne med

Sverige, Norge, Finland, Luxembourg og Tyskland.

Begrundelse for relevansen af de udvalgte lande

Der gælder ikke tilsvarende begrænsninger i de udvalgte lande, som en række aktører i branchen opererer i.

Spørgsmål som nabotjekket bør besvare

Hvilke regler gælder der for anvendelse af afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis fsva. anvendelse af ”haircuts”?

Større eller mindre nabotjek

Der vil være tale om et mindre nabotjek.

Særlige hensyn i dansk kontekst

Det bemærkes, at en forenkling af reglerne ikke må ikke resultere i en forringelse af forbrugerbeskyttelsen.

Igangværende initiativer

-

Sidst opdateret: 07-05-2019