Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommissorium for Implementeringsrådet

Kommissorium for Implementeringsrådet

Baggrund

EU-medlemskabet er en stor fordel for dansk erhvervsliv, vækst og beskæftigelse. Her fastsættes de fælles regler, som danner grundlaget for en lige og fair konkurrence mellem virksomhederne i EU.

Det er samtidig vigtigt, at EU-regulering ikke er for byrdefuld, og at Danmark ikke implementerer EU-regulering på en mere bebyrdende måde end de lande, vi konkurrerer med. Det skaber byrder for virksomhederne og hæmmer deres konkurrenceevne til skade for vækst og arbejdspladser.

Som det fremgår af regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden”, skal der nedsættes et Implementeringsråd bestående af erhvervsorganisationer og særligt sagkyndige, som skal rådgive regeringen om gennemførelsen af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Formål

Implementeringsrådet har til formål at rådgive regeringen i arbejdet med at implementering af ny EU-regulering medfører færrest mulige omkostninger for erhvervslivet. Rådet skal desuden bidrage til identificeringen og prioriteringen af områder, hvor eksisterende national implementering eller fortolkning af EU-regulering bør forenkles, ligesom Rådet også kan rådgive regeringens om kommende EU-regulering, hvor der vurderes behov for en tidlig og proaktiv indsats.

Formålet er således at medvirke til at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Desuden bemærkes det, at på det arbejds- og ansættelsesretlige område vil Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret, fortsat have samme rolle i forhold til implementering af EU-direktiver og relevante EU-domme i en dansk kontekst. Dette skal ses i sammenhæng med den store betydning, parternes overenskomster har for implementering af arbejds- og ansættelsesretlige direktiver og EU-domme.

Udvalgets opgaver

IR skal rådgive og komme med anbefalinger til regeringen (regeringens implementeringsudvalg og ministerierne) om:

Ministeriernes implementering af konkrete vedtagne direktiver (note: Forordninger skal som udgangspunkt ikke implementeres. Der kan dog være forordninger, som forudsætter udfyldende eller supplerende national lovgivning. I så fald skal den relevante nationale lovgivning forelægges IR.) 

Implementeringsrådet skal drøfte nye vedtagne retsakter, som efter rådets vurdering har væsentlig betydning for danske virksomheder. Rådets anbefalinger gives til regeringen (Implementeringsudvalget) og tilrettelægges således, at anbefalingerne kan indgå i regeringens og ministeriernes videre arbejde med implementering af EU retsakter, og som ministerierne derfor bør forholde sig til i det videre implementeringsarbejde.

Efter møderne udsender sekretariatet anbefalingerne til de relevante ministerier. IRs anbefalinger vil endvidere blive forelagt regeringens EU-implementeringsudvalg.

De ansvarlige ministerier udarbejder materiale til drøftelserne. Når direktiver er vedtaget og offentliggjort i Official Journal of the European Union, skal det ansvarlige ministerium således inden for 4 uger udarbejde en kortfattet plan for implementeringen af direktivet (inspireret af de britiske ”Transposition Project Plans”) og sende den til sekretariatet2. De konkrete direktiver udgør sammen med dertilhørende implementeringsplaner materialet til drøftelsen i IR.

Identificeringen og prioriteringen af områder, hvor eksisterende national implementering eller fortolkning af EU-regulering bør forenkles (note:Implementeringsplanen indeholder en kort beskrivelse af centrale oplysninger om og milepæle for implementeringen af et direktiv – dvs. fra et direktiv er vedtaget til de nationale regler der implementerer direktivet træder i kraft (fx i hvilke regler direktivet forventes implementeret, forventet høringstidspunkt osv.) Implementeringsplanen offentliggøres efter eventuelle tilpasninger pba. af udtalelser fra Implementeringsrådet på ministeriernes hjemmesider.)  

Vedrørende den eksisterende lovgivning bliver det Rådets opgave at identificere lovområder, hvor Rådet vil anbefale, at den nationale implementering eller fortolkning af EU-direktiver revideres med henblik på at lette byrderne for erhvervslivet. Rådet kan således komme med anbefalinger om, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at gennemføre nabotjek eller analyser, ligesom Rådet kan rådgive i forbindelse med afrapporteringen på analyser og nabocheck og opfølgningen herpå.

Endelig kan Rådet også rådgive regeringen om kommende EU-regulering, hvor der vurderes behov for en tidlig og proaktiv indsats.

Sammensætning

Rådet sammensættes med 1 formand og 3 særlige sagkyndige udpeget af beskæftigelsesministeren samt 11 medlemmer hver især udpeget efter indstilling fra henholdsvis DI, Dansk Erhverv, Landbrug og fødevarer, Dansk Byggeri, SMVdanmark, Danske Rederier, Forbrugerrådet TÆNK, DA, LO, Forsikring & Pension samt 1 medlem fra Finans Danmark.

Der kan løbende inddrages andre interesseorganisationer i rådets arbejde, hvor rådet finder det relevant

Sekretariat

Rådet sekretariatsbetjenes af Beskæftigelsesministeriet med bistand fra de ministerier, hvis reguleringsområder kommer op til drøftelse i Rådet.

Sidst opdateret: 09-01-2019