Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spørgsmål og svar til puljen om udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Ansøgningsfrist

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til puljen om udbredelse af virksomheders sociale ansvar, som kan være af generel interesse.

Kan kommuner/jobcentre ansøge puljen? Kan kommuner, der samarbejder med en eller flere virksomheder, ansøge puljen?

11-02-2020

Kommuner og jobcentre kan ikke ansøge puljen.

Puljen kan kun kan ansøges af virksomheder, foreninger eller organisationer. Ansøgeren skal dog have et samarbejde med et eller flere jobcentre.

Kan erhvervsnetværk, der har modtager støtte fra kommunale midler, ansøge puljen?

11-02-2020

Puljen kan ansøges af virksomheder, foreninger eller organisationer.

Erhvervsnetværk, der vurderes at høre under en af disse kategorier, kan ansøge puljen, hvorefter STAR vil foretage en konkret vurdering af ansøgningen.

Hvis en ansøger har en jobserviceaftale, kan den så fungere som samarbejdsaftale?

11-02-2020

En jobserviceaftale kan ikke i sig selv fungere som en samarbejdsaftale.

Skabelonen med samarbejdsaftalen skal udfyldes, men den kan godt underskrives af ét tovholderjobcenter, der vil samarbejde med ansøger i forbindelse med projektet.

Er der et maksimalt antal sider, som ansøgningen må fylde?

18-02-2020

Der er intet formalia vedrørende maksimal længde på ansøgningen, men det anbefales, at ansøgningen udfyldes så kort og konkret som muligt.

Kan ansøger selv stå for indsatsen i forbindelse med match og fastholdelse?

18-02-2020

Ja. Det er op til den enkelte ansøger at beskrive sin indsats samt hvilke aktiviteter ansøgeren udfører, og hvilke aktiviteter samarbejdsjobcentret udfører.

 

Hvilken form for efterværn menes der i trin 3 "Match og fastholdelse"?

18-02-2020

Med udgangspunkt i kerneelementerne i de fire trin er der en høj grad af metodefrihed til, hvordan de enkelte aktiviteter planlægges og implementeres. 

Det er derfor op til ansøgeren selv at beskrive, hvordan de vil arbejde med hvert trin, herunder "Match og fastholdelse".

 

Kan ansøgere finde retningslinjer for acceptable lønudgifter til projektet?

19-02-2020

Lønudgifter må ikke overstige den overenskomstmæssige aflønning for tilsvarende arbejde i staten. Ansøgere kan på hjemmesiden få et overblik over lønniveauet for forskellige stillingsbetegnelser i staten.

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten

Hvor mange ansættelser vil det være hensigtsmæssigt, at der skabes i løbet af en projektperiode?

19-02-2020

STAR kan desværre ikke give noget svar på spørgsmålet, da det alene afhænger af den konkrete projektansøgning. Måltallet skal være ambitiøst og realistisk og med en klar sammenhæng til den beskrevne indsats.

Hvordan defineres udsatte i forhold til puljens målgruppe, og er mennesker med handicap en del af målgruppen?

19-02-2020

Målgruppen defineres som borgere, der det seneste år forud for projektindsatsens start har været uden beskæftigelse. Borgere med få lønnede timer eller korte perioder med beskæftigelse i det seneste år forud for projektindsatsens start vil dog godt kunne indgå i puljens målgruppe. Det er vigtigt, at ansøgere orienterer sig i bilaget "Uddybning af definitionen for målgruppe og ansættelser" på selve puljeopslaget, hvor de præcise kriterier fremgår.

Mennesker med handicap, kan indgå som en del af målgruppen, såfremt de lever op til ovenstående definition.

Kan flere organisationer gå sammen om at søge puljen i samarbejde med virksomheder og jobcenter?

19-02-2020

Ja, det vil være muligt for flere virksomheder, organisationer og foreninger at ansøge puljen i samarbejde.

(Ved ansøgninger med flere virksomheder, organisationer og foreninger): Skal den organisation, som er juridisk ansøger, afholde alle projektets omkostninger, eller er det tilladt, at hver partnerorganisation afholder sin del af omkostningerne, således at projektets regnskab består af summen af partnerorganisationernes omkostninger?

21-02-2020

Tilskudsmodtager er ansvarlig for eventuelle andre aktørers udførelse af projektet eller dele heraf, samt for anvendelsen af tilskuddet, på samme måde, som hvis tilskudsmodtager selv havde udført hele projektet (jf. § 5, stk. 4 i Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Der indsendes således ét samlet projektregnskab pr. ansøgning, hvoraf det bl.a. skal fremgå, hvordan lønudgifterne fordeler sig pr. medarbejder i projektet.

Er det tilladt i ansøgningen at afsætte midler til dækning af dokumenterede lønudgifter og rejseudgifter for kommunale medarbejdere, hvis samarbejdsjobcentret udfører særlige aktiviteter i projektet som ligger uden for myndighedsopgaven?

21-02-2020

Af puljeopslaget fremgår de udgifter, der kan søges om tilskud til.

STAR vil i behandlingen af ansøgninger tage stilling til, hvorvidt udgiftsposterne i budgettet er projektrelevante.

Hvor stort et beløb kan der ansøges om, og er der et defineret maksimalt beløb, der må anvendes pr. borger i projektet?

21-02-2020

Der er samlet afsat 20 mio. kr. i ansøgningspuljen, men inden for den ramme, er der intet loft over beløbet, der ansøges om. STAR vil i vurderingen af ansøgninger lægge vægt på, at budgettet er realistisk, udfyldt med fyldestgørende noter og bidrager til opnåelse af projektets resultater og succeskriterier. Der er på den baggrund heller ikke et fast defineret beløb pr. borger, der indgår i projektet.

Skal samarbejdet med jobcentret være med udgangspunkt i et eksisterende samarbejde eller med udgangspunkt i et samarbejde, der først etableres i forbindelse med eventuelt tilsagn?

21-02-2020

Der kan være tale om både eksisterende eller nye samarbejder.

Der skal dog være en underskrevet samarbejdsaftale med udgangspunkt i et samarbejde i forbindelse med den konkrete projektansøgning.

Spørgsmål til oplysninger om støtte fra andre ordninger og EU's de minimis-loft.

21-02-2020

Det er en fejl, at afsnittet ’Oplysning om støtte fra andre ordninger’ fremgår i ansøgningsskemaet.

Ansøgeres skal dermed blot se bort fra dette punkt, og tabellen skal ikke udfyldes.

Kan der under "Øvrige projektrelevante udgifter" indgå udgifter til opkvalificering med eksempelvis AMU-kuser?

21-02-2020

Af puljeopslaget fremgår de udgifter, der kan søges om tilskud til, herunder posten " Øvrige projektrelevante udgifter".

STAR vil i behandlingen af en konkret ansøgning tage stilling til, hvorvidt udgiftsposterne i budgettet er projektrelevante.

Må ansøger i løbet af projektet gerne samarbejde med flere jobcentre end dem, der er med på ansøgningen?

28-02-2020

Ja. Der skal blot som minimum være et jobcenter, der allerede ved ansøgningen vil indgå som samarbejdspartner jf. samarbejdsaftalen. Projektet må godt udvide samarbejdet med flere jobcentre under projektperioden.

Vil der gives tilsagn / afslag på baggrund af den konkrete ansøgning, eller kan der gives tilsagn på et mindre beløb end det ansøgte?

28-02-2020

Som udgangspunkt giver STAR tilsagn eller afslag på baggrund af den konkrete ansøgning. I nogle tilfælde afgives tilsagn, som er betinget af, at der indsendes et revideret budget, f.eks. hvis det vurderes, at indsatsen kan gennemføres for et lavere tilskud.

 

Skal der ved ansøgning også udfyldes skabelon for forandringsteori og skabelon for aktivitets- og resultatopfølgning?

02-03-2020

Nej. Disse skabeloner skal ikke udfyldes i forbindelse med ansøgning til puljen.

 

Ved anmodning om forskudsvis udbetaling fremgår der ikke halvårlige budgetfaner i skabelonen. Hvordan udfyldes budgettet korrekt?

02-03-2020

Ansøger udfylder budgettet samlet for projektperioden og pr. år (henholdsvis 2020 og 2021), som det er muligt i budgetskabelonen. Ved eventuel tilsagn vil frister for indsendelse af regnskab fremgå af tilsagnsbrevet.

Sidst opdateret: 03-03-2020