Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spørgsmål og svar om puljen til sygefravær på offentlige arbejdspladser

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til puljen om sygefravær på offentlige arbejdspladser, som kan være af generel interesse.

Hvor mange medarbejdere skal til for at en ansøgning om midler fra sygefraværspulken f.eks. døgninstitutioner og døgninstitutioner.

31-01-2020

Der er ikke sat en ramme for, hvor mange medarbejdere en ansøgning skal omfatte, før den kan imødekommes.

Det er i puljeopslaget angivet, at ansøger som udgangspunkt ”typisk vil være en større kommunal, regional eller statslig enhed. Det kan f.eks. være det samlede område for skole- og dagtilbud i en kommune eller et hospital på det regionale område. På det statslige område vil ansøger være f.eks. en styrelse eller et direktorat. Det kan dog også være større statslige enheder med underenheder placeret flere steder på tværs af landet”.

Der gælder desuden en række forpligtigelser ved at deltage, herunder, at puljeaftalen indgås og forankres på højeste administrative ledelsesniveau i arbejdsområdet, f.eks. hos forvaltningsledelsen i kommunen samt at ansøger sikrer implementeringen af kernelementerne i organisationen ud fra de konkrete rammer, der er fastlagt i indsatsmodellen, herunder udvælgelse af et antal afdelinger/arbejdspladser, der skal have en særlig fokuseret forebyggelsesindsats.

 

Kan § 60-selskab søge midler fra puljen

31-01-2020

Ja, § 60-fællesskab (jf. kommunalstyrelsesloven) kan søge, idet det har karakter af ”særkommune”.

Hører kommunale dagplejere ind under daginstitutioner

31-01-2020

Ja

Hvordan defineres døgninstitutioner

31-01-2020

Døgninstitutioner er som udgangspunkt etableret efter servicelovens bestemmelser. Døgninstitutionerne er målrettet børn, unge eller voksne med særlige behov. Døgninstitutioner er døgnbemandet.

Er FGU dækket af ansøgerfeltet

31-01-2020

Nej, idet det alene er statslige erhvervsskoler, der er omfattet af puljen.

Hvilke arbejdspladser under nævnte arbejdsområder, kan der søges midler til

31-01-2020

Der kan søges midler til de arbejdspladser og dermed medarbejdergrupper inden for de udpegede arbejdsområder, hvor medarbejderne er indplaceret således, at de personaleretsligt, personaleledelses- og aflønningsmæssigt hører under arbejdspladsen.

Brug af ekstern konsulentbistand til at lave data

31-01-2020

Brug af ekstern konsulent og data afhænger af, hvad midlerne skal gå til.
Der kan ikke bevilges midler til egentligt systemindkøb eller systemudvikling.
Men det er muligt at søge midler til ekstern konsulent til at skabe et overblik over relevant data samt sikre, at data anvendes til at målrette og kvalificere indsatsen – f.eks. opsætning af dashboards til konkrete udvalgte afdelinger, eller udarbejdelse af en kravspecifikation med henblik på nyt sygefraværssystemindkøb.

 

Ydes der tilskud til mødedeltagelse

31-01-2020

Nej

Ydes der tilskud til vikardækning i forbindelse med deltagelse i møde- og kursusaktivitet?

31-01-2020

Nej

Ydes der tilskud til dækning af transportudgifter

31-01-2020

Nej

Sidst opdateret: 03-02-2020