Spring over hovedmenu

Tilskud til kurser over 6 ugers varighed - FL § 17.46.43.40 - Ansøgningsfristen er udløbet

Løbende ansøgningsfrist

Formålet med puljen er at yde tilskud til jobcentrenes køb af kurser på positivlisten, som indgår i et uddannelsesforløb, der overstiger en varighed på 6 uger.

I overensstemmelse med gældende praksis kan jobcenteret give en dagpengemodtager et uddannelsestilbud, som supplerer et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb med den virkning, at dagpengemodtageren kan tage første del af et uddannelsesforløb som jobrettet uddannelse og få anden del af uddannelsesforløbet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 afsættes der årligt en pulje på 5,1 mio. kr., hvorfra der kan ydes tilskud til jobcenterets køb af kurser på den landsdækkende positivliste, som indgår i et uddannelsesforløb, der overstiger en varighed på 6 uger.

I positivlisten fremgår en række kurser med en varighed på over 6 uger. Du kan finde den landsdækkende positivliste via følgende link. 

Den landsdækkende positivliste (nyt vindue)

Jobcentrene har dermed mulighed for at få finansieret, at den bevilger dagpengemodtager et uddannelsestilbud, som supplerer et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, således at dagpengemodtageren kan tage første del af et uddannelsesforløb som 6 ugers jobrettet uddannelse og få den resterende del af forløbet som et tilbud, der er finansieret fra puljen.

Det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan træffe afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra ovennævnte liste, hvis jobcenteret har tilkendegivet, at de vil bevilge den del af uddannelsesforløbet, der ligger udover 6 uger.

Puljen på de 5,1 mio. kr. udmøntes som en ansøgningspulje til kommunerne. Puljen administreres af styrelsens Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, som giver tilsagn om tilskud efter ”først til mølle”-princippet. Muligheden for at søge om midler fra puljen ophører, når der ikke er flere midler tilbage i den årligt afsatte pulje.

Kommunerne kan med midler fra puljen få dækket 100 procent af driftsudgifterne til køb af de kurser på positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger.

Midlerne fra puljen gives som tilsagn til kommuner, og udbetales samlet en gang årligt efter regnskabsaflæggelse.

Administrationsgrundlag

Administration, regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder.

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer kan ses på styrelsens hjemmeside:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesministeriets område

Kommunen skal en gang årligt indsende et samlet ledelsespåtegnet regnskab. Da de enkelte tilsagn vil være på under 500.000 kr. afviges der fra bekendtgørelsens generelle regler om, at der skal foreligge en revisorpåtegning, forud for udbetalingen af det beløb, der er givet tilsagn om.

Kommunen kan således samle regnskabsaflæggelsen på flere personer, selvom der er forskellige tilskudsperioder. Regnskabsaflæggelsen skal blot være afsluttet inden for det aktuelle kalenderår i ét ledelsespåtegnet regnskab. Det skal tydeligt fremgå af regnskabsaflæggelsen, hvilke udgifter og personnavne det enkelte tilsagn vedrører.

Det ledelsespåtegnede regnskab for det gældende år skal sendes til styrelsen via Tilskudsportalen senest den 1. april i det følgende år.

Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder styrelsen den maksimale tilskudsramme, som kommunen i hvert enkelt tilfælde kan anvende til køb af kurser, der overstiger en varighed på 6 uger, som det følger af positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at:

  • Kommuner, der får tilsagn om tilskud, skal anvende bevillingen til køb af de konkrete kurser, der er ansøgt om.
  • Kommunen skal indsende et ledelsespåtegnet regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud fra puljen til køb af kurser, der overstiger en varighed på 6 uger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden den 1. april det efterfølgende år, at tilsagnet om tilskud er givet.
  • Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på gruppering 010 på funktion 5.68.90 (det er vigtigt, at udgifterne og tilskuddet registreres korrekt på art) og i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Budget- og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Henvendelse om puljen i forhold til den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, skal ske til Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord på telefon 72 22 36 00 eller pr. e-mail amkmidt-nord@star.dk.

Ansøgning

Ansøgning, budget og bilag skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen.

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

 

Sidst opdateret: 20-12-2018