Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

G-dage: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om G-dage: Dagpengegodtgørelse, når din medarbejder stopper.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 20-01-21

Ja, en arbejdsgiver skal ikke betale G-dage til medlemmer af en a-kasse, som bliver omfattet af en hjemsendelse eller arbejdsfordeling etableret efter overenskomst eller kollektiv aftale i perioden 19. januar 2021 til og med den 18. marts 2021.

Tidligere gældende svar

Svar 30-09-20 - ikke længere gældende

Nej. Fritagelsesmuligheden udløb den 31. august 2020 og er ikke forlænget. Det betyder, at de almindelige regler for betaling af G-dage finder anvendelse.

Det bemærkes dog, hvis arbejdsfordelingen er anmeldt og trådt i kraft senest den 31. august 2020, er arbejdsgiver fritaget for at skulle betale G-dage.

Svar 29-06-20:

Folketinget har den 26. marts 2020 vedtaget lov nr. 274 af 26. marts 2020, der indebærer, at arbejdsgivere i perioden fra og med den 27. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 ikke skal betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som i denne periode bliver omfattet af hjemsendelse eller arbejdsfordeling. Med lov nr. 473 af 22. april 2020 er dette efterfølgende blevet forlænget til og med den 30. juni 2020, og med lov nr. 960 af 26. juni 2020, er der sket en yderligere forlængelse til og med den 31. august 2020.

Det betyder, at arbejdsgiveren ikke skal betale G-dage i perioden fra og med den 27. marts 2020 til og med den 31.august 2020, hvis de i denne periode hjemsender deres medarbejder eller medarbejderen i perioden bliver omfattet af en aftale om arbejdsfordeling.

For hjemsendelser eller arbejdsfordelinger, som er startet forud for den 27. marts 2020, og hvor de ledige dage ligger efter den 27. marts 2020, gælder reglerne om midlertidig suspension ikke. I disse situationer skal arbejdsgiveren betale G-dage efter de almindelige regler.

For hjemsendelser eller arbejdsfordelinger, der starter forud for den 1. september 2020, og hvor de ledige dage vil ligge efter denne dato, er arbejdsgiveren fritaget for at skulle betale for G-dage, da pligten til at betale G-dage vil være midlertidigt suspenderet på det tidspunkt, hvor medlemmet omfattes af arbejdsfordeling eller hjemsendelse.

Ved hjemsendelse forstås, at en arbejdsgiver i henhold til overenskomst, eller anden aftale mellem overenskomstens parter eller faglig kutyme "suspenderer" eller ophæver ansættelsesforholdet med lønfrigørende virkning og uden overholdelse af de opsigelsesvarsler, de ansatte ellers har krav på. Hjemsendelsen skal være begrundet i et eller flere forhold, som fremgår af overenskomsten eller kutymen, f.eks. på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel m.v.

Ved arbejdsfordeling forstås at en arbejdsgiver i henhold til kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale midlertidigt nedsætter arbejdstiden uden overholdelse af de opsigelsesvarsler, de ansatte ellers har krav på, og således at der kun skal betales løn for den tid, de ansatte udfører arbejde.

De almindelige betingelser for arbejdsfordeling gælder fortsat.

De almindelige bortfaldsgrunde ved betaling af G-dage gælder fortsat, og kan have betydning for afskedigelser og for hjemsendelser, der ikke er omfattet af ovenstående periode. Det bemærkes i den forbindelse, at bortfaldsgrunden ”force-majeure” alene kan anvendes, hvis der er tale om virksomhedsstandsning eller lukning.

Tidligere gældende svar

Svar 28-05-20:

Folketinget har den 26. marts 2020 vedtaget lov nr. 274 af 26. marts 2020, der indebærer, at arbejdsgivere i perioden fra og med den 27. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 ikke skal betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som i denne periode bliver omfattet af hjemsendelse eller arbejdsfordeling. Med lov nr. 473 af 22. april 2020 er dette efterfølgende blevet forlænget til og med den 30. juni 2020.

Det betyder, at arbejdsgiveren ikke skal betale G-dage i perioden fra og med den 27. marts 2020 til og med den 30. juni 2020, hvis de i denne periode hjemsender deres medarbejder eller medarbejderen i perioden bliver omfattet af en aftale om arbejdsfordeling.

For hjemsendelser eller arbejdsfordelinger, som er startet forud for den 27. marts 2020, og hvor de ledige dage ligger efter den 27. marts 2020, gælder reglerne om midlertidig suspension ikke. I disse situationer skal arbejdsgiveren betale G-dage efter de almindelige regler.

For hjemsendelser eller arbejdsfordelinger, der starter forud for den 1. juli 2020, og hvor de ledige dage vil ligge efter denne dato, er arbejdsgiveren fritaget for at skulle betale for G-dage, da pligten til at betale G-dage vil være midlertidigt suspenderet på det tidspunkt, hvor medlemmet omfattes af arbejdsfordeling eller hjemsendelse.

Ved hjemsendelse forstås, at en arbejdsgiver i henhold til overenskomst, eller anden aftale mellem overenskomstens parter eller faglig kutyme "suspenderer" eller ophæver ansættelsesforholdet med lønfrigørende virkning og uden overholdelse af de opsigelsesvarsler, de ansatte ellers har krav på. Hjemsendelsen skal være begrundet i et eller flere forhold, som fremgår af overenskomsten eller kutymen, f.eks. på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel m.v.

Ved arbejdsfordeling forstås at en arbejdsgiver i henhold til kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale midlertidigt nedsætter arbejdstiden uden overholdelse af de opsigelsesvarsler, de ansatte ellers har krav på, og således at der kun skal betales løn for den tid, de ansatte udfører arbejde.

De almindelige betingelser for arbejdsfordeling gælder fortsat.

De almindelige bortfaldsgrunde ved betaling af G-dage gælder fortsat, og kan have betydning for afskedigelser og for hjemsendelser, der ikke er omfattet af ovenstående periode. Det bemærkes i den forbindelse, at bortfaldsgrunden ”force-majeure” alene kan anvendes, hvis der er tale om virksomhedsstandsning eller lukning.

Tidligere gældende svar

Svar 01-04-20 - ikke længere gældende:

Folketinget har den 26. marts 2020 vedtaget lov nr. 274 af 26. marts 2020, der indebærer, at arbejdsgivere i perioden fra og med den 27. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 ikke skal betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som i denne periode bliver omfattet af hjemsendelse eller arbejdsfordeling.

Det betyder, at arbejdsgiveren ikke skal betale G-dage i perioden fra og med den 27. marts 2020 til og med den 31. maj 2020, hvis de i denne periode hjemsender deres medarbejder eller medarbejderen i perioden bliver omfattet af en aftale om arbejdsfordeling.

For hjemsendelser eller arbejdsfordelinger, som er startet forud for den 27. marts 2020, og hvor de ledige dage ligger efter den 27. marts 2020, gælder reglerne om midlertidig suspension ikke. I disse situationer skal arbejdsgiveren betale G-dage efter de almindelige regler.

For hjemsendelser eller arbejdsfordelinger, der starter forud for den 1. juni 2020, og hvor de ledige dage vil ligge efter denne dato, er arbejdsgiveren fritaget for at skulle betale for G-dage, da pligten til at betale G-dage vil være midlertidigt suspenderet på det tidspunkt, hvor medlemmet omfattes af arbejdsfordeling eller hjemsendelse.

Ved hjemsendelse forstås, at en arbejdsgiver i henhold til overenskomst, eller anden aftale mellem overenskomstens parter eller faglig kutyme "suspenderer" eller ophæver ansættelsesforholdet med lønfrigørende virkning og uden overholdelse af de opsigelsesvarsler, de ansatte ellers har krav på. Hjemsendelsen skal være begrundet i et eller flere forhold, som fremgår af overenskomsten eller kutymen, f.eks. på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel m.v.

Ved arbejdsfordeling forstås at en arbejdsgiver i henhold til kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale midlertidigt nedsætter arbejdstiden uden overholdelse af de opsigelsesvarsler, de ansatte ellers har krav på, og således at der kun skal betales løn for den tid, de ansatte udfører arbejde.

De almindelige betingelser for arbejdsfordeling gælder fortsat.

De almindelige bortfaldsgrunde ved betaling af G-dage gælder fortsat, og kan have betydning for afskedigelser og for hjemsendelser, der ikke er omfattet af ovenstående periode. Det bemærkes i den forbindelse, at bortfaldsgrunden ”force-majeure” alene kan anvendes, hvis der er tale om virksomhedsstandsning eller lukning.

Svar 09-06-20:

Det fremgår af § 6, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 400 af 26. april 2017 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), at en arbejdsgiver ikke skal betale G-dage til et medlem, når arbejdsophøret skyldes force majeure.

Af vejledningen (nr. 9533 af 9. juni 2017) til bestemmelsen fremgår det, at force majeure anerkendes som bortfaldsgrund, hvis afskedigelsen skyldes virksomhedsstandsning eller -lukning på grund af udefra kommende ekstraordinære arbejdshindringer, som arbejdsgiveren ikke havde eller burde have forudset, og som arbejdsgiveren ikke kunne have afværget ved at foretage modforanstaltninger.

Det betyder, at bortfaldsgrunden ”force majeure” alene kan bringes i anvendelse af en arbejdsgiver, hvis der er tale om virksomhedsstandsning eller lukning, og de øvrige betingelser er opfyldt. Idet bortfaldsgrunden er afgrænset til kun at gælde ved virksomhedsstandsning eller lukning, kan den ikke finde anvendelse ved arbejdsfordeling eller hjemsendelse.

Til brug for vurderingen af situationer efter § 6, stk. 1, nr. 5, skal det således sandsynliggøres, at der er tale om en virksomhed, som er gået i betalingsstandsning eller lukket, før bortfaldsgrunden ”force majeure”, kan bringes i anvendelse. Sandsynliggøres det, at bortfaldsgrunden er opfyldt, skal arbejdsgivere ikke betale G-dage.

Det følger heraf, at det ikke generelt kan siges, at covid-19 situationen er force-majeure, hvis der ikke er de nævnte konsekvenser, jf. ovenfor.
Udtrykkene ”virksomhedsstandsning eller -lukning” indebærer, at der ikke længere er nogen drift i virksomheden.

Dette udelukker formentlig ikke, at der fortsat kan være en vis aktivitet, som skal sørge for, at virksomheden kan køre videre efter standsning/lukningen, f.eks. administrative funktioner, almindelig vedligehold af produktionsudstyr som sikrer, at virksomheden kan fortsætte efter standsningen/lukningen. Der kan også være tale om sikring af fortsat/efterfølgende produktion f.eks. fordring af dyrehold, sikring af afgrøder, sikring af miljømæssige forhold i f.eks. gartnerier eller andre steder, hvor dette er en forudsætning for forsat produktion efter standsningen/lukningen og andre lignende overordnet og produktionsforudsættende aktiviteter.

Sidst opdateret: 19-04-2021