Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Lønkompensation: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om lønkompensation.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

 • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
 • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
 • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
 • I bunden af et afsnit kan der ligge historiske svar, som ikke gælder mere. Vi har tilføjet "historisk" i slutningen af sådanne spørgsmål.

Se også Erhvervsstyrelsens spørgsmål/svar om lønkompensation:

Erhvervsstyrelsens spørgsmål/svar om midlertidig lønkompensation som følge af coronavirus/covid-19 (nyt vindue)

Kan man søge om lønkompensation til en medarbejder i fleksjob?

Svar 02-06-20:

Fleksjobbere efter den nye ordning er også omfattet af lønkompensation. Kompensationen udregnes på baggrund af fleksjobberens gennemsnitlige løn fra virksomheden.

Hvis virksomheden har medarbejdere i fleksjob efter den gamle ordning, kan den få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.

Kan en ansat i fleksjob efter den gamle ordning vende tilbage til fleksjob efter gammel ordning efter endt lønkompensation?

Svar 02-06-20:

Da ansættelsesforholdet ikke ophører, kan fleksjobberen fortsætte i samme fleksjob – og fortsætter dermed også som udgangspunkt på gammel ordning.

Kan medarbejdere, der afspadserer, indgå i lønkompensationsordningen? (revideret)

Svar 06-11-20:

Den generelle regel er, at medarbejderen skal stå til rådighed med 1 dags varsel. Aftaler om ferie, afspadsering mv. ud over de op til 5 obligatoriske feriedage, som medarbejderne skal bidrage med, følger de almindelige regler på området og er ikke reguleret ifm. lønkompensation.

Erhvervsstyrelsen kontrollerer alene for, om der udbetales løn ifm. afholdes af ferie. Såfremt der udbetales løn under ferie, er virksomheden berettiget til kompensation i disse dage.

Er det alle de medarbejdere, der hjemsendes, der modtager lønkompensation – eller er det kun dem, der ellers ville blive fyret?

Svar 18-05-20:

Der er ikke krav om, at det kun er potentielt fyringstruede, som kan hjemsendes.

Uddybet svar fremgår på virksomhedsguiden:

Få hjælp til lønudgifter (lønkompensation) (nyt vindue)

Se svar på spørgsmålet ”Hvem kan jeg som virksomhedsejer få lønkompensation for?”

Kan den samme medarbejder omfattes af lønkompensation og aftale om arbejdsfordeling?

Svar 18-05-20:

Erhvervsministeriet har oplyst, at en virksomhed ikke kan modtage lønkompensation for en medarbejder, der samtidig er omfattet af en arbejdsfordeling.

Kan en virksomhed lade nogle af sine medarbejdere hjemsende på lønkompensation og aftale arbejdsfordeling for andre medarbejdere?

Svar 18-05-20:

Erhvervsministeriet har oplyst, at der ikke kan anvendes lønkompensationsordning og aftaler om arbejdsfordeling samtidig indenfor samme virksomhed (CVR nr.). Dette gælder også for separate afdelinger inden for virksomheden (fx p.nr.).

Skal medarbejdere, der er hjemsendt, stå til rådighed for virksomheden (Skype-møder og lign.)?

Svar 18-05-20:

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden i hjemsendelsesperioden og skal kunne genindkaldes med 1 dags varsel.

Læsning af orienteringsmail og besvarelse af opkald om status fra virksomheden vil ikke være at betragte som arbejde.

Virksomheden starter med at hjemsende 30 pct. af medarbejderne. Kan den løbende tilføje flere medarbejdere under denne ordning?

Svar 18-05-20:

Ja – virksomheden kan fremsende en supplerende ansøgning.

Kan virksomheden forlænge medarbejdernes hjemsendelse efter d. 30. marts?

Svar 18-05-20:

Virksomhederne kan som udgangspunkt søge én gang.

En undtagelse kan være tvangslukkede virksomheder, hvor perioden er blevet forlænget, og det derfor ikke har været muligt at søge for den fulde periode.

Det er ligeledes muligt at supplere en oprindelig ansøgning, såfremt virksomheden ønsker at hjemsende yderligere medarbejdere.

Virksomhederne er velkommne til at genansøge, og så vil Erhvervsstyrelsen vurdere, om det er relevant at sagsbehandle ansøgning nr. 2.

Virksomheden har en medarbejder, der er sygemeldt med symptomer på corona. Skal medarbejderen raskmeldes, før han kan hjemsendes med lønkompensation?

Svar 18-05-20:

Nej – personen kan hjemsendes, men kan ikke få lønkompensation, såfremt virksomheden modtager anden offentlig refusion, mens medarbejderen er sygemeldt.

Et firma, som består af 4 personer, er gået helt i stå og modtager ingen ordrer og må derfor sige farvel til 50% af medarbejderstaben. Kan de gøre brug af den midlertidige lønkompensation? (Virksomheden har opsagt en medarbejder i prøveperioden 13. marts)

Svar 18-05-20:

Virksomheden må ikke varsle afskedigelser i hjemsendelsesperioden, men kan afskedige før og efter.

Såfremt varsel udsendes i hjemsendelsesperioden, vil virksomheden som minimum skulle tilbagebetale kompensation fra den dag, hvor der varsles afskedigelser.

Kan man tilbyde frivillig lønnedgang på 15% i månederne april, maj og juni, samtidig med at man benytter sig af muligheden for lønkompensation?

Svar 18-05-20:

Ja – jf. trepartsaftalen vil kravet om afholdelse af tvungen ferie bortfalde ved aftale om lønnedgang.

Skal kompensation beregnes med eller uden pension?

Svar 18-05-20:

Følgende indgår i lønbegrebet: Den ansattes samlede A-indkomst (inkl. AM-bidrag) medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt begges eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Hvad er definitionen på henholdsvis en fastansat og en timelønnet?

Svar 18-05-20:

Ordningen skelner mellem funktionær, ikke-funktionærer samt lærling/elev.

Der er derfor ikke taget stilling til fastansat og timelønnet, og generelt henvises spørgsmål herom til brancheorganisationerne.

Hvem tæller med i antal ansatte? Virksomheden har 4 ansatte og to løst ansatte, som virksomheden indkalder efter behov. Skal ejeren tage udgangspunkt i 6 eller 4 ansatte?

Svar 18-05-20:

Der skal tages udgangspunkt i de 4 fastansatte.

Uddybet svar fremgår på virksomhedsguiden:

Få hjælp til lønudgifter (lønkompensation) (nyt vindue)

Se svar på spørgsmålene "Hvem indgår i min medarbejderstab?" og "Hvem kan jeg som virksomhedsejer få lønkompensation for?"

Er lærlinge omfattet af lønkompensation?

Svar 18-05-20:

Ja – de skal dog ikke nødvendigvis hjemsendes, men virksomheden kan fastholde dem på arbejde og modtage kompensation, hvis den opretholder uddannelsespligten i perioden.

Er voksenlærlinge omfattet af lønkompensation?

Svar 18-05-20:

Ja – de skal dog, på samme vis som andre lærlinge, ikke nødvendigvis hjemsendes, men virksomheden kan fastholde dem på arbejde og modtage kompensation, hvis den opretholder uddannelsespligten i perioden.

En virksomhed kan ikke modtage lønkompensation for en voksenlærling og samtidig modtage tilskud til voksenlærlingen efter kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises i øvrigt til virksomhedsguiden, hvor der er vejledning om lønkompensation:

Virksomhedsguiden: Vejledning om lønkompensation (nyt vindue)

Kan selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud som følge af den selvstændiges begrænsede arbejdsevne, blive omfattet af lønkompensation?

Svar 18-05-20:

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at selvstændige skal søge kompensation via kompensationsordningen for selvstændige. Du kan se svar på hyppigt stillede spørgsmål på virksomhedsguiden:

Få kompensation som selvstændig eller freelancer (nyt vindue)

Kan der udbetales tilskud til personlig assistance under hjemsendelse på grund af COVID-19?

Svar 02-04-20:

I de tilfælde, hvor der udbetales løn til den personlige assistent under hjemsendelse, er der udbetalt løn for arbejdstimer, som en arbejdsgiver kan anmode om at få udbetalt tilskud for, jf. § 26 i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Hvis arbejdsgiveren på grund af sygdom (karantæne) eller ved hjemsendelse er forpligtet til at udbetale løn enten kontraktmæssigt, efter overenskomsten på det pågældende område eller efter funktionærloven til en person med funktionsnedsættelse, skal arbejdsgiveren (virksomheden) stilles på samme måde, som var der tale om en anden lovlig fraværsgrund, medmindre andet eksplicit fremgår af den konkrete ansættelseskontrakt.

Denne situation skal fortolkes i overensstemmelse med de regler, som gælder for sygdom hos den personlige assistent, jf. § 18 i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Selvom der ved hjemsendelse ikke er tale om sygdom, gælder reglerne i alle tilfælde, hvor der er tale om en lovlig fraværsgrund, hvorunder der udbetales løn til den personlige assistent.

Se også svaret på spørgsmålet "Kan man få lønkompensation, hvis man samtidig får refusion eller tilskud m.v. på beskæftigelsesområdet?" her på siden.

Kan man få lønkompensation, hvis man samtidig får refusion eller tilskud m.v. på beskæftigelsesområdet?

Svar 02-04-20:

Det følger af § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, at der ikke kan udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godt-gjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv. eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus (COVID-19).

På beskæftigelsesområdet betyder det, at arbejdsgiver således ikke kan modtage lønkompensation for medarbejdere, hvis arbejdsgiver samme dag modtager en af følgende offentlige refusioner eller tilskud:

 • Refusion efter lov om sygedagpenge
 • Refusion efter barselsloven
 • Tilskud til lønnen til arbejdsgiveren med ansatte i fleksjob (gammel ordning) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Jobrotationsydelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Løntilskud til nyuddannede personer med handicap efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • Tilskud til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • Løntilskud ved uddannelsesaftaler for voksne (voksenlærlingetilskud) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Tilskud til virksomhedsmentorer – (delvist frikøb af en medarbejder til at fungere som mentor for en borger på virksomheden, fx en udsat borger i job på få timer eller i virksomhedspraktik) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Refusion til arbejdsgiver under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik.

Kan medarbejdere deltage i VEU (voksen- og efteruddannelse) i kompensationsperioden, hvor de er hjemsendt med løn?

Svar 25-03-20:

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke på dagsbasis modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

 

Sidst opdateret: 06-11-2020