Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Fællesbrev til feriefonde - september 2005

Satsundersøgelse skal fastsætte statens fremtidige andel af uhævede feriepenge for optjeningsårene 2003, 2004 og 2005.

1. sep 2005

Satsundersøgelse

Som det er fondene bekendt, har direktoratet foretaget en ny satsundersøgelse for at fastsætte statens fremtidige andel af de uhævede feriepenge for optjeningsårene 2003, 2004 og 2005.

Der er udsendt en bekendtgørelse, der fastsætter statens andel for de kommende år til 54 pct.

Bekendtgørelsen vil bl.a. kunne ses på vores hjemmeside på www.penst.dk, når den er offentliggjort i Retsinformation.

Uhævet feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg der ikke er udbetalt senest den 15. november 2005

Virksomhedens udbetaling af uhævede feriepenge fra den 1. maj og indtil overførslen til fonden (senest den 15. november 2005)

I perioden efter 1. maj har virksomheden mulighed for at ekspedere de attesterede feriekort, der er modtaget frem til den 15. november 2005.

Virksomheden skal desuden udbetale uhævede feriepenge efter reglerne i kapitel 5a i ferieloven. Hvis lønmodtageren søger om udbetaling efter disse regler efter den 30. september, er retten til udbetaling efter disse regler dog tabt, og virksomheden må ikke udbetale beløbet.

De resterende uhævede feriepenge inkl. forældet løn under ferie og ferietillæg for funktionærer skal overføres til fonden senest den 15. november 2005.

Fondens udbetaling af uhævede feriepenge indtil den 10. december 2005

I perioden mellem virksomhedens overførsel af feriepenge (senest 15. november 2005) og indtil den 10. december 2005 udbetaler fonden – efter anmodning fra lønmodtagere - uhævede feriepenge i medfør af ferielovens § 44, stk. 5, jf. § 36, med 100 pct. af beløbet.

Udbetalingen kan kun ske efter Arbejdsdirektoratets forudgående skriftlige tilladelse.

Fonden skal modregne statens andel af de udbetalte beløb (de 54 pct.) i statskassens andel, før der indbetales til Beskæftigelsesministeriet (senest den 10. december 2005). Se nærmere under punkt 3 c) og d).

Fondens indbetaling til statskassen (Beskæftigelsesministeriet) senest 10. december 2005

Senest den 10. december 2005 skal feriefonden indbetale statskassens andel på 54 pct. af de uhævede feriepenge til Beskæftigelsesministeriet.

Fonden skal sende beløbet til:

Beskæftigelsesministeriet,Arbejdsretscentret,Ved Stranden 8,1061 København K.Girokonto nr. 7 17 60 82

Samtidig med indbetalingen skal fonden i særskilt brev sende følgende oplysninger til Beskæftigelsesministeriet:

tidspunktet for fondens modtagelse af de uhævede feriepenge det overførte beløbs størrelse og dokumentation i form af bilag erklæring om, at der er udbetalt, eller at der ikke er udbetalt, uhævede feriepenge fra den 15. november og indtil dato for indbetalingen. Hvis udbetaling har fundet sted mellem den 15. november og indbetalingstidspunktet, skal brevet til Beskæftigelsesministeriet også indeholde:

opstilling over navne og beløb, der modregnes dokumentation for beløb udbetalt af fonden (kopi af udbetalingsbilag eller check) Arbejdsdirektoratets godkendelse, hvoraf navn, beløbets størrelse og optjeningsår fremgår.

Fondens refusion af udbetalt feriepenge efter 10. december 2005

Efter den 10. december 2005, når statskassens andel er indbetalt til Beskæftigelsesministeriet, kan fonden ikke længere modregne de udbetalte beløb. Udbetalingen kan kun ske efter Arbejdsdirektoratets forudgående skriftlige tilladelse.

Har fonden udbetalt uhævede feriepenge i medfør af ferielovens § 44, stk. 5, jf. § 36, skal fonden anmode om at få refunderet statsafgiften heraf. Det sker ved, at en repræsentant for fonden skriftligt henvender sig til Beskæftigel-sesministeriet, jf. vedtægtens bestemmelser herom. Fonden kan således frit vælge, om den vil indsende refusionsanmodninger løbende eller kvartalsvis.

Som dokumentation for hvert udbetalingsbeløb skal ministeriet modtage kopi af Arbejdsdirektoratets tilladelse, hvoraf beløbets størrelse fremgår, samt fondens udbetalingsbilag. Brevet skal også indeholde en opstilling med navne og beløb, der fører til det samlede beløb, som fonden ønsker refunderet.

Procedure ved fejlindbetaling til private feriefonde

Hvis en feriefond modtager en anmodning fra et lønkontor om tilbagebetaling af et beløb med den begrundelse, at overførslen af feriepenge skyldes en fejl i ferieregnskabet, skal dette ske ved en ansøgningsblanket om tilbagebetaling af fejloverførte feriepenge.

  1. Institutionen/virksomheden + lønkontoret udfylder blanketten og indsender den til feriefonden.
  2. Fonden udfylder og underskriver ansøgningsblanketten og sender denne til Beskæftigelsesministeriet (ikke Arbejdsdirektoratet).
  3. Beskæftigelsesministeriet meddeler fonden, hvorvidt statsafgiften kan refunderes eller ej. Under forudsætning af Beskæftigelsesministeriets godkendelse udbetaler fonden derefter det fulde beløb.
  4. Kopi af udbetalingsbilag indsendes til Beskæftigelsesministeriet.
  5. Hvorefter Beskæftigelsesministeriet udbetaler statsafgiften til fonden.

Beskæftigelsesministeriet skal derfor ikke have diverse bilag indsendt, da attestation fra institutionen/virksomheden og lønkontoret er tilstrækkelig. Diverse bilag kan således heller ikke erstatte attestationen fra institutionen/virksomheden og lønkontoret.

Blanketten skal anvendes både for månedsvis ansatte, der holder ferie med løn, og for personer, der har fået udstedt et feriekort.

Regnskabsreglerne for feriefonde mv. er ændret med virkning fra optjeningsåret 2003

Vi gør opmærksom på, at regnskabs- og revisionsreglerne i kapitel 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 1284 af 14. december 2004 om feriefonde mv. har virkning for årsrapporter for regnskabsåret 2005 (optjeningsåret 2003) og frem. Det fremgår af § 46, stk. 4, 2. pkt.

Fondene skal derfor følge disse nye regler ved aflæggelse af årsrapport mv. for 2005 – optjeningsåret 2003.

Bestyrelseslister

Fondene skal endelig være opmærksomme på, at fonden skal meddele ændringer i fondens bestyrelse til Arbejdsdirektoratet inden 4 uger efter ændringen. Det fremgår af § 9, stk. 4, i feriefondsbekendtgørelsen. Fonden kan meddele sådanne ændringer ved at udfylde blanket A om bestyrelsens sammensætning. Blanketten kan hentes på Arbejdsdirektoratets hjemmeside på www.penst.dk.

Med venlig hilsen

Søren Balslev, kontorchef

Sidst opdateret: 30-09-2019