Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Fællesbrev til feriefonde - september 2008

Uhævet feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg der ikke er udbetalt senest den 15. november 2008.

1. sep 2008

Virksomhedens udbetaling af uhævede feriepenge fra den 1. maj og indtil overførslen til fonden (senest den 15. november 2008)

I perioden den fra den 1. maj til overførslen til fonden er sket, skal virksomheden ekspedere de attesterede feriekort, der modtages.

Virksomheden skal desuden udbetale uhævede feriepenge efter reglerne i kapitel 5a i ferieloven. Hvis lønmodtageren søger om udbetaling efter disse regler efter den 30. september, er retten til udbetaling efter disse regler dog tabt, og virksomheden må ikke udbetale beløbet.

De resterende uhævede feriepenge inkl. forældet løn under ferie og ferietillæg for funktionærer skal overføres til fonden senest den 15. november 2008.

Fondens udbetaling af uhævede feriepenge indtil den 10. december 2008

I perioden mellem virksomhedens overførsel af feriepenge (senest 15. november 2008) og indtil den 10. december 2008, udbetaler fonden uhævede feriepenge i medfør af ferielovens § 44, stk. 5, jf. § 36, med 100 pct. af beløbet.

Udbetalingen kan kun ske efter Arbejdsdirektoratets forudgående skriftlige tilladelse.

Fonden skal modregne statens andel af de udbetalte beløb (de 30 pct.) i statskassens andel, før der indbetales til Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) (senest den 10. december 2008). Se nærmere under nedenstående punkter. 

Fondens indbetaling til statskassen (BAC) senest 10. december 2008

Senest den 10. december 2008 skal feriefonden indbetale statskassens andel på 30 pct. af de uhævede feriepenge til BAC.

Fonden skal sende beløbet til:

BAC, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø, konto nr. 3100 6799922 (Danske Bank)

Samtidig med indbetalingen skal fonden i særskilt brev sende følgende oplysninger til BAC:

 • Tidspunktet for fondens modtagelse af de uhævede feriepenge.
 • Det overførte beløbs størrelse og dokumentation i form af bilag.
 • Erklæring om, at der er udbetalt, eller at der ikke er udbetalt, uhævede feriepenge fra den 15. november og indtil dato for indbetalingen.

Hvis udbetaling har fundet sted mellem den 15. november og indbetalingstidspunktet, skal brevet til BAC også indeholde:

 • Opstilling over navne og beløb, der modregnes.
 • Dokumentation for beløb udbetalt af fonden (kopi af udbetalingsbilag eller check).
 • Arbejdsdirektoratets godkendelse, hvoraf navn, beløbets størrelse og optjeningsår fremgår.

Fondens refusion af udbetalt feriepenge efter 10. december 2008

Efter den 10. december 2008, når statskassens andel er indbetalt til BAC, kan fonden ikke længere modregne de udbetalte beløb. Udbetalingen kan fortsat kun ske efter Arbejdsdirektoratets forudgående skriftlige tilladelse.

Har fonden udbetalt uhævede feriepenge i medfør af ferielovens § 44, stk. 5, jf. § 36, skal fonden anmode om at få refunderet statens andel heraf. Det sker ved, at en repræsentant for fonden skriftligt henvender sig til BAC, jf. vedtægtens bestemmelser herom.

Fonden kan således frit vælge, om den vil indsende refusionsanmodninger løbende eller kvartalsvis. I brevet anføres det kontonummer, som refusionen ønskes overført til samt feriefondens CVR-nummer.

Som dokumentation for hvert udbetalingsbeløb skal BAC modtage kopi af Arbejdsdirektoratets tilladelse, hvoraf beløbets størrelse fremgår, samt fondens udbetalingsbilag. Brevet skal også indeholde en opstilling med navne og beløb, der fører til det samlede beløb, som fonden ønsker refunderet.

Procedure ved fejlindbetaling til private feriefonde

Hvis en feriefond modtager en anmodning fra et lønkontor om tilbagebetaling af et beløb med den begrundelse, at overførslen af feriepenge skyldes en fejl i ferieregnskabet, fx at beløbet omhandler overført ferie skal fonden bruge den ansøgningsblanket om tilbagebetaling af fejloverførte feriepenge, der findes på www.penst.dk under punktet for Feriefonde.

Blanketten kan nu udfyldes elektronisk, men skal fortsat udskrives for at kunne dateres og underskrives af virksomheden og af feriefonden.

Proceduren er herefter:

 • Institutionen/virksomheden + lønkontoret udfylder blanketten og indsender den til feriefonden.
 • Fonden udfylder og underskriver ansøgningsblanketten og sender denne til BAC, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø (ikke Arbejdsdirektoratet).
 • BAC meddeler fonden, hvorvidt statens andel kan refunderes eller ej.
 • Under forudsætning af BAC’s godkendelse udbetaler fonden derefter det fulde beløb.
 • Kopi af udbetalingsbilag indsendes til BAC,
 • hvorefter BAC udbetaler statens andel til fonden.

BAC skal derfor ikke have diverse bilag indsendt, da attestation fra institutionen/virksomheden og lønkontoret er tilstrækkelig. Diverse bilag kan således heller ikke erstatte attestationen fra institutionen/virksomheden og lønkontoret.

Blanketten skal anvendes både for månedsvis ansatte, der holder ferie med løn, og for personer, der har fået udstedt et feriekort.

Direktoratet skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at fællesbreve til feriefonde for fremtiden kun vil blive offentliggjort på direktoratets hjemmeside og derfor ikke længere vil blive sendt fysisk ud til hver feriefond.

Med venlig hilsen

Søren Balslev, kontorchef

Sidst opdateret: 30-09-2019