Spring over hovedmenu

Fællesbreve til feriefonde - oktober 2016

Procedure for afregning af uhævede feriepenge for optjeningsåret 2014.

11. okt 2016

Virksomhedens udbetaling af uhævede feriepenge

I perioden fra den 1. maj 2016 til overførslen til feriefonden er sket, skal virksomheden ekspedere de attesterede feriekort, der modtages.

Virksomheden skal desuden udbetale uhævede feriepenge efter ferieårets udløb, jf. kapitel 5a i ferieloven (lovbekendtgørelse nr 1177 af 9. oktober 2015). Udbetaling efter disse regler kan ikke ske, hvis lønmodtageren har søgt efter den 30. september 2016.

De resterende uhævede feriepenge inkl. ikke hævet løn under ferie og ferie-tillæg for funktionærer skal overføres til feriefonden senest den 15. november 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal erindre om, at virksomheder, som afregner uhævede feriepenge til private feriefonde årligt skal indsende revisorerklæring til feriefonden.

Ved forsinket indbetaling af uhævede feriepenge til feriefonden, skal arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, betale renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen, jf. § 36, stk. 4. Det betyder, at hvis feriefonden ikke modtager de uhævede feriepenge senest den 15. november 2016, skal de opkræve renter i henhold til ovenstående.

Eksempel:

Hvis renterne den første måned udgør 2.000 kr., og virksomheden betaler 4 måneder for sent, så skal fonden modtage 8.000 kr. i renter.

Feriefondens udbetaling af uhævede feriepenge

Når de uhævede feriepenge er overført til feriefonden, kan feriefonden udbetale uhævede feriepenge, hvis lønmodtageren har holdt ferien, jf. § 44, stk. 8, 2. pkt.

Vi gør opmærksom på, at feriefondene kun må udbetale uhævede feriepenge, hvis:

  • Styrelsen har givet tilladelse til det.
  • Der er attestation fra en arbejdsgiver eller a-kasse på, hvornår ferien er holdt i ferieåret.
  • Der er dokumentation på, at der er tale om en fejloverførsel fra arbejdsgiveren. Der skal være tale om, at beløbet allerede er udbetalt, eller at feriedagene skriftligt er aftalt overført til næste år.

Hvis der sker udbetaling af feriepenge for optjeningsåret 2014 i perioden fra 15. november 2016, og indtil statens andel er afregnet, skal proceduren under pkt. 3.3 iagttages.

Feriefondens indbetaling til statskassen

Senest den 10. december 2016 skal feriefonden indbetale statens andel på 42 pct. af de uhævede feriepenge til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings konto i Danske Bank på reg. nr. 0216 kontonr. 4069066232.

Samtidig med indbetalingen skal feriefonden i særskilt brev sende følgende oplysninger:

  1. Det overførte beløbs størrelse og dokumentation i form af bilag, på personniveau for det overførte beløb.
  2. Erklæring om, at der er udbetalt, eller at der ikke er udbetalt, uhævede feriepenge fra den 15. november og indtil dato for indbetalingen.
  3. Hvis udbetaling har fundet sted mellem den 15. november og indbetalingstidspunktet, skal brevet også indeholde en liste med navne, personnummer og beløb, der modregnes.

Ved forsinket indbetaling af statens andel af de uhævede feriepenge, skal feriefonden betale renter heraf med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned, jf. § 27, stk. 2 i bekendtgørelse om ferie nr. 549 af 24. april 2015.

Eksempel:

Hvis renterne den første måned udgør 2.000 kr., og der indbetales 4 måneder for sent, så skal der tillægges 8.000 kr. i renter.

Der skal ikke betales renter af de renter, som virksomheden har betalt ved forsinket overførsel til fonden.

Det betyder, at hvis feriefonden ikke indbetaler statens andel senest den 10. december 2016, skal feriefonden beregne og tillægge renter af det overførte beløb.

Fondens refusion af udbetalte feriepenge

Efter den 10. december 2016, når statskassens andel er indbetalt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Økonomikontoret, kan feriefonden ikke længere modregne de udbetalte beløb.

Hvis fonden herefter udbetaler uhævede feriepenge i medfør af ferielovens § 44, stk. 8, eller tilbagebetaler fejloverførte feriepenge til virksomheden, skal feriefonden anmode om at få refunderet statens andel heraf. Fejloverførte feriepenge kan skyldes en fejl i ferieregnskabet, fx at beløbet omhandler overført ferie.

Feriefonden kan frit vælge, om den vil indsende refusionsanmodninger løbende eller kvartalsvis.

Anmodningen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Økonomi og Ressourcestyring, Njalsgade 72 A, 2300 København S, hvorefter styrelsen udbetaler statens andel til feriefonden.

Spørgsmål vedrørende ind- og tilbagebetaling af statens andel af de uhævede feriepenge kan sendes til regnskab@star.dk

Der findes en blanket til refusion af statens andel. Såfremt feriefonden ikke ønsker at bruge blanketten, skal tilsvarende oplysninger fremgå af anmodningen.

Ansøgning om tilbagebetaling af statens andel af uhævede feriepenge (Word) (nyt vindue)

Vores mailadresse er star@star.dk

Sidst opdateret: 21-01-2019