Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Gennemgang af revisionsberetninger i tilsyn med kommuner

Styrelsen fører tilsyn med kommunernes revisionsberetninger.

En af styrelsens tilsynsopgaver er at vurdere de kommunale revisionsberetninger. 

Styrelsen gennemgår kommunernes revisionsberetninger og eventuelle revisionsbemærkninger, og yder vejledning i forhold til revisionsberetningerne.

Styrelsen fører også tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.

Kommunerne skal årligt senest den 31. august sende revisorpåtegnede beretninger, for det foregående regnskabsår, om revision af regnskaber for ordninger med refusion og tilskud til Beskæftigelsesministeriet. For Københavns Kommune er den årlige frist senest den 30. november.

I revisionsberetningerne redegør kommunernes revisorer for eventuelle fejl og mangler i kommunernes regnskaber samt administration på de udgiftsområder, hvor kommunerne kan hjemtage statsrefusion.

Revisionsberetningerne indeholder desuden oplysninger om væsentlige forhold, der har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Styrelsen træffer afgørelser om revisionsindberetningerne i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan ministeriet fx bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

Sidst opdateret: 21-04-2023