Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Administrationsmodel for benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender benchmarkingen af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning til at følge op over for kommuner, som har et højt niveau af borgere i målgruppen uden registreret jobsøgning.

Styrelsen anvender benchmarkingen af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning til at følge op over for kommuner, der har et højt niveau af borgere i målgruppen uden registreret jobsøgning. Til anvendelsen af benchmarkingen har vi beskrevet handlingskriterier samt handlemuligheder.

Benchmarkingens formål

Formålet med benchmarkingen er at følge op på søgeadfærden blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere ved at vise andelen af ledige borgere, der registrerer deres jobansøgninger i jobloggen og niveauet for registreringerne. De ledige opdeles i 3 kategorier:

 • Andelen af ledige, der i opgørelsesmåneden har registreret 6 jobsøgninger
  eller flere (grøn smiley)
 • Andelen af ledige, der i opgørelsesmåneden har registreret færre end 6 jobsøgninger, men flere end 0 (lysegrøn smiley)
 • Andelen af ledige, der ikke har registreret jobsøgninger i den opgjorte måned (rød smiley)

Målingen der er præsenteret på vores hjemmeside, viser udviklingen i jobparate kontanthjælpsmodtageres søgeadfærd 12 måneder tilbage i tid på tværs af kommuner. Dette giver kommunerne mulighed for at sammenligne sig med hinanden. Målingen opdateres hver måned. Målingen opdateres med op til 3 måneders forskydning. Det vil sige, at fx data for januar måned vil være offentliggjort i april måned.

Der er tale om et værktøj, som er udviklet og drøftet med kommunerne som et dialogværktøj. Værktøjet viser udelukkende søgeadfærden for jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er forpligtet til at joblogge. Det fremgår ikke af visningen, hvis kommunerne har sanktioneret borgere, der ikke har registreret deres jobsøgning.

Handlingskriterier

Benchmarkingen anvendes som datagrundlag for at kunne følge op på kommuner, hvor målingen viser en stor andel af borgere, som ikke registrerer jobsøgning.

Benchmarkingen indgår endvidere i datagrundlaget hos AMK’ernes Taskforce, til brug for vurdering af den samlede beskæftigelsesmæssige indsats i kommunerne.

Kriterierne er fundet i dialog med Kommunernes Landsforening samt ved at tage udgangspunkt i udviklingen i målingens niveauer i løbet af et år. Da der er tale om en relativt lille grundpopulation (ca. 14.000 borgere), vil vi reagere over for kommuner, hvis antal borgere med rød smiley er mindst 20 i den pågældende måned og der samtidig i den samlede population er over 40 jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Desuden vil styrelsen én gang årligt gennemgå udviklingen i benchmarkingen for de kommuner, som har en samlet population på under 40 jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Der er opstillet følgende kriterier for handling over for kommunerne:

 1. Strakshandling: Der handles straks over for kommuner, som i en given måned opnår et niveau for borgere, som ikke registrerer jobsøgning (rød smiley), på 50 pct. eller højere.
 2. Handling efter observation: Der handles over for kommuner, hvor målingen
  viser, at kommuner i tre sammenhængende måneder har haft en andel af borgere, som ikke registrerer jobsøgning (rød smiley) på over 40 pct.
 3. Handling ved fortsat ingen jobsøgning: Der handles over for kommuner, som
  har mere end 25 pct. borgere, der i tredje måned efter opgørelsesmåneden
  fortsat ingen jobsøgning har.

Relevansen og niveauet for de 3 handlingskriterier vil løbende blive evalueret af styrelsen og derefter drøftet med KL. Ligeledes vil KL blive orienteret om eventuelle ændringer i opgørelsesmetoden for målingen, før nye tal offentliggøres.

Handlemuligheder over for kommunerne

Hvis målingen viser store andele af borgere uden registreret jobsøgning, som beskrevet ovenfor, handler styrelsen over for de pågældende kommuner.

Styrelsen vil anvende nedenstående tiltag, hvor styrelsen som udgangspunkt vil starte med det første, opringning til kommunen, hvor der ikke tidligere har været kontakt med kommunen. Ved opringningen indledes en dialog med kommunen på baggrund af resultaterne.

Valg af handlemulighed vil dog afhænge af situationen, herunder bl.a. niveauerne i målingen fra gang til gang. Niveauerne, udviklingen i niveauerne samt hvorvidt styrelsen tidligere har været i kontakt med kommunen på baggrund af målingen, har bl.a. betydning for styrelsens valg af handling.

De nedenstående handlinger vil således ikke nødvendigvis blive anvendt i rækkefølge, ligesom det ikke nødvendigvis vil være alle handlinger, der vil være relevante.

Telefonisk kontakt til kommunen

Styrelsen kan telefonisk henvende sig til Jobcenteret i kommunen. Her vil den aktuelle problemstilling blive drøftet, og vi kan henlede kommunens opmærksom på, at denne har en uforholdsmæssig stor andel af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke registrerer jobsøgning (røde smileys).

Brev til kommunen

Styrelsen kan ved brev kontakte jobcenterchefen i den kommunen. I brevet forklares den aktuelle problemstilling, og der henvises til, at kommunen har en forpligtelse til at vejlede borgere om at registrere deres jobsøgning.

Anmodning om redegørelse fra kommunen

Styrelsen kan bede kommunen om at redegøre for hhv. årsagerne samt for kommunens planlagte handlinger til opfølgning på borgere uden registreret jobsøgning.

Drøftelse af måling og opfølgningsbehov med styrelsen

Vi kan f.eks. invitere jobcenterchefen i en kommune til et møde, hvis der ud fra
en konkret vurdering af resultaterne af benchmarkingen og dialogen med kommunen vurderes, at der er brug for en yderligere og mere grundig dialog. Tiltaget kan også bruges, hvis det vurderes, f.eks. på baggrund af redegørelsen, at der er brug for yderligere ledelsesmæssigt fokus på at få genoprettet området.

Brev fra Ministeren

Ministeren kan kontakte kommunen med henblik på at få belyst den aktuelle problemstilling og evt. indskærpe, at kommunen har en forpligtelse til at vejlede sine borgere til at registrere jobsøgning. Ministeren kan opfordre til at kommunen gennemgår sine sagsgange med henblik på at forbedre indsatsen, så det sikres, at de jobparate kontanthjælpsmodtagere søger jobs og registrerer det i jobloggen. Desuden kan ministeren anbefale kommuner med den største andel røde smileys i en måned at se på, om de kan lære noget af de kommuner, der har den mindste andel røde smileys i en måned.

Styrelsen kan foretage behandling af enkeltsager i kommunerne

Vi kan i særlige tilfælde gennemføre stikprøvetilsyn i kommunen, hvis der ud fra en konkret vurdering af resultaterne af benchmarkingen, den opfølgende dialog
med kommunen og jobcenterchefens møde i styrelsen, er formodning om, at en kommune ikke administrerer i overensstemmelse med rådighedsreglerne.

Opfølgning på henvendelser til kommuner

Målingen opdateres med op til 3 måneders forskydning. Det vil sige, at data for fx januar måned vil blive offentliggjort i april måned.

Grundet tidsforskydningen i målingen vil det ligeledes tidligst tre måneder efter
henvendelsestidspunktet være muligt for styrelsen at vurdere kommunens udvikling i målingen på baggrund af henvendelsen.

I den mellemliggende periode mellem observationsmåned og opfølgningstidspunkt kan udviklingen forværres. Kommunen kan fx falde for et eller flere af de andre handlingskriterier i de løbende opdateringer.

En evt. fornyet henvendelse til kommunen vil ske, når data for perioden efter tidspunktet for den indledende henvendelse er offentliggjort, og kommunen igen falder for et eller flere af handlingskriterierne.

Sidst opdateret: 27-08-2020