Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Metodebeskrivelse for benchmarking af jobsøgning for kontanthjælpsmodtagere

Formålet med målingen er at vise andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der registrerer jobsøgning i Joblog.

Formålet med målingen er at vise andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der registrerer jobsøgning i Joblog. De ledige opdeles i 3 kategorier baseret på den  gennemsnitlige jobsøgning blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere forud for implementeringen af målingen. Landsgennemsnittet for jobparate kontanthjælpsmodtagere, som registrerer jobs i Joblog, er 6 job om måneden. 

 • Grøn smiley: Andelen af ledige, der i den opgjorte måned har registreret
  jobsøgninger svarende til, eller over, landsgennemsnittet i Joblog (6 eller
  flere jobsøgninger)
 • Lysegrøn smiley Andelen af ledige, der i den opgjorte måned har
  registre-ret færre jobsøgninger end landsgennemsnittet, men flere end 0
  jobs i Joblog (mindre end 6 men flere end 0 jobsøgninger)
 • Rød smiley: Andelen af ledige, der ikke har registreret jobsøgninger i den
  opgjorte måned

For ledige, der ikke skal stå fuldt til rådighed, bliver kategoriinddelingen vægtet i forhold til landsgennemsnittet.

Målingen viser jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere 2,5 måned forskudt i forhold til opgørelsestidspunktet. Jobsøgningen vises på Kommuneniveau fordelt på hhv. alle kommuner og regioner. Dette giver kommunerne mulighed for at sammenligne sig med hinanden.

Målingen skal udelukkende ses som et statistisk værktøj og er ikke udtryk for en konkret rådighedsvurdering af de ledige, der indgår i opgørelsen. rådighedsvurderingen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er et kommunalt ansvar og foretages i jobcentrene.

Opgørelse

Målingen er baseret på data fra Joblog vedr. den lediges registrerede jobsøgning. De registreringer, som indgår i målingen, er job markeret med status ”Søgt” (eller ”højere” dvs. ”Samtale”, ”Fik job” eller ”Afslag”). Det er muligt både at registrere jobsøgning på opslåede jobs og uopfordrede jobansøgninger, herunder fysisk fremmøde på en arbejdsplads og begge dele vil indgå i opgørelsen. 

Grundpopulation

I opgørelsen indgår alle jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget ydelse og som har været forpligtet til at joblogge i over 50 procent af måneden.

Denne sats er sat, da det må forventes, at hvis man er forpligtet til at joblogge i mere end halvdelen af måneden, så kan man registrere minimum et job om måneden. Ifølge Jobindsats.dk er antallet af ledige Jobparate kontanthjælpsmodtager pr. visitionskategori pr. maj 2018 21.193 personer.

Opgørelsen dannes på baggrund af to oplysninger – antal registrerede jobsøgninger hentet i Joblog og oplysninger om den lediges ledighedsforløb (ydelsesperiode) fordelt på dage hentet i ydelsesdata fra KMD Aktiv.

Derudover hentes oplysninger, om den lediges visitationskategori og perioder, hvor den ledige er fritaget fra at joblogge, i et særskilt register (TASS).

Desuden tager opgørelsen højde for perioder, hvor den ledige har ustøttet deltidsbeskæftigelse som lønmodtager ved at anvende oplysninger fra SKATs indkomsregister.

Personer, der er i virksomhedsrettet aktivering i form af løntilskud, vil ikke fremgå af ydelsesdatasættet, da de modtager løn fra arbejdsgiveren. Disse personer lægges til grundpopulationen, da de også er forpligtet til at anvende Joblog. Oplysningen kommer fra kommunernes indberetninger til DFDG om aktivering (Plan data). Ud fra oplysninger fra hhv. KMD Aktiv, TASS og SKATs indkomstregister beregnes de lediges ydelses-, fritagelses-, og beskæftigelsesgrad:

 • Ydelsesgraden er antal dage med ydelse (ydelsesperiode) delt med antallet af dage i opgjorte måned
 • Fritagelsesgraden er antallet af dage med fritagelse delt med antallet af dage i opgjorte måned
 • Beskæftigelsesgraden er ustøttede løntimer delt med 7,4 timer (dagsnorm for fuldtidsbeskæftigelse) delt med antallet af dage i opgjorte måned

På baggrund af ydelses- og fritagelsesgrad beregnes de lediges rådighedsgrad:

 • Rådighedsgraden er lig med ydelsesgrad minus fritagelsesgrad plus beskæftigelsesgrad.

Rådighedsgraden anvendes til at afgøre:

 1. hvorvidt den ledige har modtaget ydelse og har været forpligtet til at joblogge i over 50 procent af måneden og dermed bør indgå i opgørelsen og
 2. hvorledes den lediges jobsøgning skal vægtes i forhold til
  de opstillede smileykategorier.

Vægtningen af smileykategorier i forhold til rådighedsgrad er vist herunder for den mørkegrønne kategori:

 • > 3/6 og < 4/6 er lig 3 søgte jobs for kategori grøn
 • > eller lig med 4/6 og < 5/6 er lig 4 søgte jobs for kategori grøn
 • > eller lig med 5/6 og < 6/6 er lig 5 søgte jobs for kategori grøn
 • 6/6 er lig med 6 søgte jobs for kategori grøn

Vægtningen finder også anvendelse for den lysegrønne kategori.

Opgørelsen viser antal jobparate kontanthjælpsmodtagere på tværs af kommuner i den opgjorte måned. Således bliver borgerne placeret i den kommune de var tilknyttet i den opgjorte måned, uafhængigt om de efter den opgjorte måned er fraflyttet kommunen eller har skiftet visitionskategori. Ved kommuneskift i løbet af
den opgjorte måned indgår borgeren i opgørelsen for den kommune personer tilflytter.

Joblog

Fra Joblog hentes oplysninger om den lediges registrerede jobsøgningsadfærd i den relevante måned i form af konkrete jobID og dato på søgte job. De registreringer, som indgår i målingen, er job markeret med status ”Søgt” (eller ”højere” dvs. ”Samtale”, ”Fik job” eller ”Afslag”)

Job, der søges ved uopfordret ansøgning eller ved at møde op på en virksomhed, tæller også med som søgte job, men kun i det omfang de registreres i jobloggen. Jobopslag, der hentes via Jobnet eller tastes direkte i Joblog, får begge et jobID og tæller som unikke søgninger i styrelsens opgørelse.

For joblogs, hvor registreringsdatoen og den angivne søgedato er forskellig medtages søgedatoen, som en jobsøgning i opgørelsen.

Registreringer i Joblog under kategorien ”anden aktivitet” tæller i denne opgørelse ikke som en jobsøgning.

Data vedr. jobsøgninger ændrer sig hele tiden, da der i Joblog ikke er nogen grænse for, hvor langt tilbage en ledig kan oprette en jobsøgning eller slette tidligere registrerede jobsøgninger. Da det ikke er muligt for styrelsen at vurdere, om disse efterregistreringer eller sletninger er korrekte, må det antages, at det senest registrerede er det korrekte. Derfor opdateres opgørelsen altid med et "full load", således at oplysningerne fra alle datakilder hentes på ny. Dette betyder, at data for givne perioder, som tidligere har været offentliggjort, ikke nødvendigvis reproduceres ved et senere udtræk.Således vil der kunne ses ændringer tilbage i tid, da data ved hver opdatering opdateres med efterregistreringer 12 måneder tilbage i tid.

Fritagelser

Jobparate kontanthjælpsmodtagere indgår ikke i målingen, hvis de ikke har været forpligtet til at joblogge i 50 procent eller mere af måneden. I måneder med 30 dage betyder dette, at man skal være forpligtet til at joblogge i 16 dage eller mere for at indgå i opgørelsen.

Koder som viser, at man ikke er forpligtet til at joblogge, fremgår af TASS. Koderne fremgår nedenfor.

 • Kode 2 - Midlertidigt arbejde
 • Kode 3 - Borgerligt ombud
 • Kode 4 - Barsel [Maks 14 dage]
 • Kode 6 - Under 18 år og uden forældre med forsørgerpligt
 • Kode 7 - Kan ikke få førtidspension eller folkepension
 • Kode 8 - Barsel
 • Kode 10 - Ferie
 • Kode 11 - Sygdom – sygemelding
 • Kode 12 - Sygdom – helbred forværres ved arbejde
 • Kode 18 - Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud
 • Kode 19 - Pasning af egne børn
 • Kode 20 - Pasning af syge m.v.
 • Kode 21 - Værnepligt
 • Kode 47 - Ferie med ydelse
 • Kode 52 - Sygdom – helbred forværres ved aktivering (ekskl. Mentor)
 • Kode 61 - Sygdom – helbred forværres ved aktivering (inkl. Mentor)

Job, der søges i en periode, hvor den ledige ikke er forpligtet til at joblogge, tælles med i opgørelsen når jobbet er registeret, så længe jobbet er søgt indenfor ydelsesperioden.

Ud fra et væsentlighedshensyn udgår ledige, af opgørelsen, når de er afmeldt i mindst 14 sammenhængende dage i 6 uger forud for deres afmelding, hvis de ikke har registreret jobsøgning i den opgjorte måned. På denne måde vil kontanthjælpsmodtagere, der enten er i job eller på vej i job i den opgjorte måned ikke fremgå af opgørelsens røde smileykategori. Antal dage hvor den ledige er omfattet af denne regel trækkes fra ydelsesperioden. 

De 14 sammenhængende dage er sat, da job under 14 dage antages som værende midlertidigt. For at kunne være omfattet af midlertidig indsats skal man afmelde til barsel, efterløn, pension og fast arbejde.

Håndtering af dubletter

I Joblog har den ledige mulighed for at registrere, hvilket job personen har søgt eller ønsker at søge, ligesom det er muligt at hente stillingsopslag fra Jobnet ind i jobloggen. Job, der hentes fra Jobnet, medtager deres jobID (genereres maskinelt).

Det ses, at ledige registrerer at have søgt job på det samme jobID med få dages mellemrum. Da et stillingsopslag kan indeholde mere end 1 stilling, vurderes dette som værende korrekt, og alle søgninger medtages i opgørelsen.

Det er endvidere valgt, at søgninger, der registreres på det samme jobID på samme dag, behandles som dubletter, og kun én af disse søgninger medtages i opgørelsen, uanset om der er flere forskellige stillinger på samme stillingsopslag.

 

Sidst opdateret: 27-08-2020