Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

5.68.98 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps-modtagere m.fl med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i kommunale virksomheder m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.73 under gruppering 010 og løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.75 under afløbsgruppering 011.

Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder ifølge integrationslovens § 23c skal konteres sammen med kommunernes øvrige lønudgifter.

015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 til unge 15-17-årige, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i LAB og til godtgørelse efter § 83 til de unge i forbindelse med tilbud efter kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik (jf. § 76 c).

100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional uddannelsespulje.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017 jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres fra 1. juli 2015 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om erhvervsuddannelser i forbindelse med pulje til uddannelsesløft til dag-pengemodtagere, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Staten yder i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2017 100 pct. tilskud og derefter 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres afløb af jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse.

Her registreres desuden indtægterne fra tilskuddet til jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse for forløb igangsat før 1. januar 2019. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

Fra 1. januar 2019 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 105 og vil ikke længere tildeles som tilsagn efter ansøgning.

104 Pulje til opkvalificering inden for mangelområder med 80 pct. tilskud

Her registreres for 2017-2019 jobcentrets driftsudgifter til opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i forbindelse med pulje til opkvalificering inden for mangelområder, jf. § 10 a i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet og vejledning om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelses-løft.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

105 Jobrotation med 60 pct. refusion, til særlige grupper med videre-gående uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven for 2019

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven for 2019. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse. Her registreres udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, der er igangsat efter 1. januar
2019. Refusion for jobrotationsforløb efter 1. januar 2019 vil ikke afgives som tilsagn efter ansøgning, da ordningen omlægges fra en pulje til en lovbunden bevilling.

106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Gruppering 106 anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Registreringen omfatter udgifter til hjælpemidler til alle ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende revalidender samt deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb) bortset fra de målgrupper, hvor udgifterne er omfattet af grp.107. Desuden registreres på gruppering 106 udgifter til hjælpemidler til ikkeforsikrede som er ansat ordinært eller har selvstændig virksomhed, eller som er ansat i seniorjob. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat registreres på relevant gruppering på funktion 5.68.90.

107 Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Registreringen på gruppering 107 omfatter udgifter til hjælpemider til personer ansat i eller visiteret til fleksjob, herunder på ledighedsydelse, til førtidspensionister ansat i løntilskud og til nyuddannede ikke-forsikrede handicappede ansat i løntilskud. Det vedrører hjælpemidler efter §§ 74 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. Foruden udgifter til hjælpemidler registreres også enkelte andre udgifter som kortvarige kurser til personer i fleksjob efter § 74 og udgifter til opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til nyuddannede ikke-forsikrede handicappede ansat i løntilskud. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat registreres på relevant gruppering på funktion 5.68.90.

108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Registreringen på gruppering 108 omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til alle ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende, revalidender samt deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb). Dog ikke udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledighedsydelse, hvor udgiften skal på gruppering 109. Registreringen på begge grupperinger vedrører både kilometertilskuddet efter § 82, stk. 1, og den faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Registreringen på gruppering 109 omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledighedsydelse.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v.)

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikkerhed og Administration på det sociale område § 85, samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets,

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17 årige med 50 pct. refusion (gruppering 015)

På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB § 100 på grp. 005 og efter LAB §§ 76-77 på grp. 011, til befordring efter LAB § 82 på grp. 097 og til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på grp. 015. Trådte i kraft 1. januar 2010.

009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)

På gruppering 009 sker en registrering af den refusion som staten yder på 100 pct. af kommunens udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)

010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)

011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (gruppering 106-109)

019 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere

020 Tilskud fra EU

Sidst opdateret: 19-12-2019