Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.68.98 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. § 98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene ledige personer.

002 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. § 98c – 98g i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats.
Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftigede personer.

003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 75 c i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her afløbsudgifter til kommunens aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år, der deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i perioden fra 1. januar 2014 til 1. januar 2017, jf. § 75 b, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for forsikrede og ikke-forsikrede personer

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. § 30 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.. Det vedrører udgifter til opkvalificering, jf. §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til hvornår der foreligger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. april 2009 til 31. december 2015 ændret, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses-og sygedag-pengeområdet.

Endvidere registreres tilskud modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende ovenstående aktiviteter.
Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre.

005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob

Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller drive selvstændig virksomhed.

Endelig registreres her udgiften efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i seniorjob, jf. lov om seniorjob. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps-modtagere m.fl med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i kommunale virksomheder m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.73 under gruppering 010 og løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.75 under afløbsgruppering 011.

Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder ifølge integrationslovens § 23c skal konteres sammen med kommunernes øvrige lønudgifter.

010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til arbejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter og andre særlige aktiviteter, som medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 117 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forsørgeres studie-start med 50 pct. refusion efter lov om aktiv en beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b.

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77. Desuden registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til selvforsørgende, jf. § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1. Endvidere registreres afløbs-udgifter til særlig støtte til undervisningsmidler til enlige forsørgeres studiestart, jf. lov om aktiv socialpolitik § 34 a, samt evt. tilbagebetaling af støtte, der er modtaget uberettiget på grund af afbrudt uddannelse.

Dertil kommer afløbsudgifter efter § 34 b i lov om social politik til særlig støtte til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik (uddannelsen skal være påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg).

§§ 34 a og b blev ophævet pr. 1/1 2017.

015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 til unge 15-17-årige, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i LAB og til godtgørelse efter § 83 til de unge i forbindelse med tilbud efter kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik (jf. § 76 c).

018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres her udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af udgifterne til uddannelse, jf. § 5 b i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Grupperingen kan udelukkende anvendes pr. 1. august 2013.

090 Udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (ved-
rørende 2011-2012)

Her registreres udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere vedrørende 2011-2012. Der henvises til, at kommunerne af STAR ved brev er orienteret om, at det er konstateret, at en gruppe af borgere, der var i målgruppen for den tidligere jobpræmieordning for enlige forsørgere (jf. Lov nr. 1593 af 22. december 2010 om en 2-årig forsøgsordning for enlige forsørgere) ved fejl er blevet undtaget for muligheden for at modtage en jobpræmie i forbindelse med lønindkomst inden for forsøgsperioden (1. januar 2011-31. december 2012). De pågældende borgere har et retskrav på at få efterbetalt en jobpræmie under forudsætning af, at de har modtaget en lønindkomst inden for forsøgsperioden.

097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende mv. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82

Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk.1, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver efter kapitel 12, samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor udgiften er en følge af en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 82, stk. 4.

Det bemærkes, at udgifter til hjælpemidler og undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på hhv. på funktion 5.68.98 gruppering 011 og 5.68.90 gruppering 004 eller 012. Det bemærkes endvidere, at udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.57.75 gruppering 007; fra budgetåret 2014 dog på funktion 5.68.90 gruppering 015.
Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1.

100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional uddannelsespulje.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017 jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres fra 1. juli 2015 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om erhvervsuddannelser i forbindelse med pulje til uddannelsesløft til dag-pengemodtagere, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Staten yder i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2017 100 pct. tilskud og derefter 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres afløb af jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse.

Her registreres desuden indtægterne fra tilskuddet til jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse for forløb igangsat før 1. januar 2019. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

Fra 1. januar 2019 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 105 og vil ikke længere tildeles som tilsagn efter ansøgning.

104 Pulje til opkvalificering inden for mangelområder med 80 pct. tilskud

Her registreres for 2017-2019 jobcentrets driftsudgifter til opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i forbindelse med pulje til opkvalificering inden for mangelområder, jf. § 10 a i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet og vejledning om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelses-løft.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

105 Jobrotation med 60 pct. refusion, til særlige grupper med videre-gående uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven for 2019

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven for 2019. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse. Her registreres udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, der er igangsat efter 1. januar
2019. Refusion for jobrotationsforløb efter 1. januar 2019 vil ikke afgives som tilsagn efter ansøgning, da ordningen omlægges fra en pulje til en lovbunden bevilling.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)

003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v.)

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikkerhed og Administration på det sociale område § 85, samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets,

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17- årige med 50 pct. refusion

På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB § 100 på grp. 005 og efter LAB §§ 76-77 på grp. 011, til befordring efter LAB § 82 på grp. 097 og til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på grp. 015. Trådte i kraft 1. januar 2010.

009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)

På gruppering 009 sker en registrering af den refusion som staten yder på 100 pct. af kommunens udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)

010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)

019 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere

020 Tilskud fra EU

Sidst opdateret: 23-01-2019