Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Betingelser for førtidspension

Der er en række grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, for at man har ret til førtidspension.

Betingelserne supplerer andre betingelser for modtagelse af pension, som fx at borgerne skal væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. De grundlæggende betingelser har også betydning for, hvor meget pension man har optjent ret til at få udbetalt, hvis man har fået tilkendt pension. De grundlæggende betingelser er ens for alle ordninger om førtidspension.

Grundlæggende betingelser

Der er tre grundlæggende betingelser, der alle skal være opfyldt, for at en person kan tilkendes dansk førtidspension:

 • Personen skal have dansk indfødsret (statsborgerskab)
 • Personen skal have fast bopæl i Danmark
 • Personen skal have haft fast bopæl i Danmark i mindst 3 år mellem det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af førtidspensionen

Der er en række undtagelser fra disse grundlæggende betingelser.

Undtagelser fra kravet om dansk statsborgerskab

 • Statsborgere fra et EU/EØS-land eller Schweiz, statsløse og flygtninge og deres familiemedlemmer, som er omfattet af EF-forordning 883/04
 • Statsborgere fra et land, der har indgået en konvention med Danmark om social sikring
 • Udlændinge, der har haft fast bopæl i Danmark i mindst ti år mellem det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af førtidspensionen har ret til dansk førtidspension. Mindst fem år af bopælstiden skal ligge umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes
 • Flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7 eller § 8

Undtagelser fra kravet om fast bopæl i Danmark

Ved bopæl i et EU/EØS-land eller Schweiz, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz, samt flygtninge og statsløse, der er omfattet af EF-forordning 883/04
 • Sammenlagt mindst tre års optjening af ret til pension fra et EU/EØS-land eller Schweiz, heraf mindst et års optjening i Danmark
 • Personen har været i beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz

Der gælder særlige regler for familiemedlemmer, der ikke selvstændigt er omfattet af ovenstående.

Ved bopæl i et land, som Danmark har indgået konvention med om social sikring, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Statsborgere i konventionslandet, statsborgere fra et EU/EØS-land eller Schweiz, flygtninge, statsløse og deres familiemedlemmer, som er omfattet af EF-forordning 883/04
 • Konventionens betingelser om bopæl og optjening er opfyldt

Undtagelser fra kravet om tre års fast bopæl i Danmark

For statsborgere i et EU/EØS-land og Schweiz, samt flygtninge og statsløse efter EF-forordning 883/04, medregnes optjeningsperioder i andre EU/EØS-lande og Schweiz til opfyldelse af tre års kravet, blot der er mindst ét års optjening i Danmark. Det er en betingelse, at personen har været i beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz.

For andre udlændinge kan bopælskravet være fraveget ved konvention med det land, de kommer fra.

For flygtninge, der har ret til dansk førtidspension, medregnes bopæl i oprindelseslandet eller et land, hvori de har været anset som flygtninge ved kravet om mindstebopælstid i Danmark på 3 år.

Optjeningsprincippet

I Danmark optjenes ret til pension på baggrund af antallet af år, hvor en person har haft fast bopæl her i landet (bopælsår). Det er uden betydning, om den pågældende har haft arbejde eller betalt skat i Danmark.

Optjeningsprincippet for førtidspensionister baseres på den faktiske bopælstid i Danmark mellem det fyldte 15 år og tidspunktet for tilkendelse af førtidspension. Borgeren har ret til fuld førtidspension, hvis den faktiske bopælstid ved pensionstilkendelsen udgør mindst 4/5 af perioden fra det fyldte 15. år og til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Hvis borgeren ikke har ret til fuld førtidspension, bliver pensionen fastsat efter forholdet mellem den faktiske bopælstid og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes (brøkpension).

Sidst opdateret: 28-02-2018