Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om seniorpension

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om seniorpension, som kan være af generel interesse for alle kommuner. På den baggrund har styrelsen samlet nedenstående spørgsmål og svar.

Hvilke indbetalte ATP-bidrag tæller med, når tilknytning til arbejdsmarkedet skal opgøres i forhold til retten til seniorpension?

Svar 13-05-2020:

Når tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres, er det alene indbetalte ATP-bidrag som følge af beskæftigelse, der skal regnes med. Bidrag indbetalt på baggrund af offentlige forsørgelsesydelser, fx sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge, indgår derfor ikke i opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet.


Uanset bidragets størrelse kan hver måned højst medregnes som én måned, og der kan dermed højst medregnes ét år pr. kalenderår ved opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Kan personer på efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller i fleksjob blive tilkendt seniorpension?

Svar 29-06-2020:

Det er muligt at søge om og få tilkendt seniorpension efter overgang til efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller fleksjob, hvis betingelserne for seniorpension er opfyldt. Betingelserne for at blive tilkendt seniorpension fremgår af § 26 a, stk. 1 og 2, i lov om social pension. Er personen i fleksjob eller anden ansættelse, skal kommunen samtidig vurdere, om seniorpensionen skal gøres hvilende, jf. § 26 e, stk. 2, i lov om seniorpension.

Giver en ansøgning om seniorpension ret til forlængelse af sygedagpengeperioden?

Svar 13-05-2020:

Nej, en ansøgning om seniorpension giver ikke i sig selv ret til forlængelse af sygedagpengeperioden.

Har det konsekvenser for retten til sygedagpenge, hvis en person ansøger om seniorpension?

Svar 13-05-2020:

En sygedagpengemodtager vil ikke miste retten til sygedagpenge alene som følge af, at personen søger om seniorpension. Dette gælder også, hvis den sygemeldte har fået forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1 i lov om sygedagpenge.


Retten til at modtage sygedagpenge, efter at der er søgt om seniorpension, er betinget af, at personen fortsat opfylder sygedagpengelovens betingelser, herunder kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og at personen medvirker til kommunens sygeopfølgning m.v.

Har en ansøgning om seniorpension opsættende virkning i forhold til planlagt eller igangværende aktiviteter i forbindelse med fx sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og kontanthjælp?

Svar 13-05-2020:

Nej, en ansøgning om seniorpension har ikke opsættende virkning på aktiviteter, der iværksættes som følge af, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Ansøgeren har samme rettigheder og pligter, indtil der er truffet afgørelse, som hvis der ikke var ansøgt om seniorpension.

Kan seniorpension gøres hvilende ved tilkendelsen?

Svar 29-06-2020:

Tilkendes seniorpension til en person, som er i et ansættelsesforhold, skal kommunen samtidig vurdere, om seniorpensionen skal gøres hvilende, jf. § 26 e, stk. 2, i lov om seniorpension. Det kan fx være tilfældet, når en person arbejder i et fleksjob, eller når en person arbejder i væsentligt omfang i en anden branche end seneste job, og således ikke kan anses for at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Sidst opdateret: 29-09-2020