Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seks ugers jobrettet uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede med færrest faglige kompetencer.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 
 • Retten opnås efter 5 ugers ledighed (dog forsøg med undtagelse for karens for udvalgte kurser, som beskrevet nedenfor).
 • Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.
 • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er inden for samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse

Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under seks ugers jobrettet uddannelse. Den tager afsæt i de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, der er tilkoblet en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel samt udvalgte moduler på akademiuddannelserne.

Positivlisten indeholder kurser indenfor forskellige erhvervsgrupper. Når en ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan vedkommende frit søge kurser inden for den denne. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.

Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Gælder fra 1. marts 2021 - 28. februar 2022 (pdf) (nyt vindue)

På grund af den nuværende COVID-19 situation, er det muligt at tage både AMU-kurser og akademimoduler som fjernundervisning, hvis det enkelte uddannelsesforløb på positivlisten udbydes online. På Styrelsen for IT og Lærings hjemmeside fremgår hvilke AMU-kurser og akademimoduler som udbydes online.

Styrelsen for IT og Lærings hjemmeside (nyt vindue) 

Det er for nogle AMU-kurser blevet muligt kun at gennemføre en del af kurset - et såkaldt delmål. På positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse er helmålet opført med et H ud fra AMU-koden. Det angiver, at det er muligt at tage delmål inden for det pågældende kursus. Af tekniske årsager, er det kun i PDF-versionen af positivlisten, at helmål er angivet.

 Med henblik på at inspirere ledige og sagsbehandlere til, hvordan enkeltkurser på positivlisten kan sammensættes, er der udarbejdet en række vejledende uddannelsesforløb inden for størstedelen af erhvervsgrupperne. Disse uddannelsesforløb skal udelukkende ses som forslag til, hvordan enkeltkurser kan sammensættes.

Se vejledende uddannelsesforløb med udgangspunkt i den aktuelle landsdækkende positivliste:

Vejledende uddannelsesforløb (pdf) (nyt vindue)

Forsøg med undtagelse for karens for udvalgte kurser

Som følge af ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” fra juni 2020 igangsættes et forsøg i 2020-2021, hvor dagpengemodtagere har ret til at gennemføre udvalgte kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Kurserne er udpeget af parterne i juli 2020. Med forsøget er opstart på de udvalgte kurser undtaget for den ellers gældende karensperiode på fem uger.

Kurserne er desuden ”stjernemarkerede” på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse, som findes ovenfor.

Proces for udarbejdelsen af positivlisten

Positivlisten er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. De 11 efteruddannelsesudvalg har udvalgt AMU-kurserne samt EUD-enkeltfagskurserne, mens Uddannelses- og Forskningsministeriet via Kontaktudvalget for Akademiuddannelser har udvalgt kurser på akademiuddannelserne.

Kurserne på positivlisten er udvalgt, så de lever op til følgende kriterier:

 • De faglige kompetencer og kvalifikationer, som kurserne sigter at udvikle hos kursisten, skal efterspørges af arbejdsmarkedet.
 • Kurserne på positivlisten skal have et konkret jobfokus og opkvalificere til en bestemt jobfunktion.

For at udbyde kurserne på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse, skal man enten være godkendt som udbyder af AMU eller samarbejde med en godkendt AMU-udbyder, som udliciterer undervisningen til private kursusvirksomheder, eller være godkendt til at udbyde akademiuddannelser.

For mere information om udbud af AMU-kurser, henvises der til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. For mere information om udbud af akademiuddannelser, henvises der til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Til ledige

Hvis du vil søge om seks ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til dit jobcenter eller a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Særligt for dagpengemodtagere

 • Kurserne skal holdes inden for en referenceperiode på ni måneder for dagpengemodtagere over 25 år og seks måneder for dagpengemodtagere under 25 år. 
 • A-kasserne træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse. 
 • Der er afsat en pulje på ca. 2 mio. kr. årligt , hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger til personer i målgruppen.
 • Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den det/de kurser, der ligger udover seks uger.

Se bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (nyt vindue)

Se vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (nyt vindue)

Særligt for fleksjobvisiterede

 • Kurserne skal holdes inden for en referenceperiode på ni måneder.
 • Fleksjobvisiterede har på ny ret til seks ugers jobrettet uddannelse, når de har været i fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder. 
 • Jobcenteret træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse for en ledig fleksjobvisiteret.

Se bekendtgørelse om fleksjob (nyt vindue)

Til sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser

Det er a-kassen, der træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det. Dagpengemodtageren tilmelder sig ved at anvende blanket AR 237 ved ansøgning om seks ugers jobrettet uddannelse. Blanketten kan hentes herunder.

Ansøgningsskema for dagpengemodtagere Blanket AR 237 (nyt vindue)

Jobcenteret træffer afgørelse om seks ugers jobrettet uddannelse for fleksjobvisiterede.

Til uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med afbrud af uddannelse kan uddannelsesinstitutionerne anvende nedenstående blanket AR 240 til indberetning af årsager til ophør.

Blanket AR 240 (nyt vindue)

Sidst opdateret: 29-09-2021