Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Den regionale uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje giver tilskud til kommunernes køb af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Formålet med den regionale pulje er at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Fra 1. august 2020 udvides den regionale uddannelsespulje, hvilket uddybes nedenfor.

Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende. 20 pct. af puljen overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretager årligt en bevillingsudmelding til kommunerne.

Se bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)

Der kan ske genudmelding af midler fra den regionale uddannelsespulje.

Udvidelse af regional uddannelsespulje

Fra 1. august og til og med 31. december 2020 gennemføres der forsøg med den regionale uddannelsespulje.

Forsøget indebærer, at målgruppen for den regionale uddannelsespulje udvides til alle ledige (undtaget fleksjobbere). I resten af 2020 kan jobcentret således bevilge opkvalificering til den udvidede målgruppe. Desuden udvides brugen af positivlisterne, så der kan bevilges kurser, som fremgår af positivlisten i jobcentrets område eller, som noget nyt, af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder.

Disse to dele af forsøget forventes fra 1. januar 2021 fastsat ved lov. Der forventes fremsat lovforslag herom til efteråret.

Forsøget giver derudover ledige ret til at påbegynde et erhvervsrettet kursus, forudsat at den ledige har en arbejdsgivererklæring om ansættelse. For denne del gælder det desuden, at:

  • Der skal være tale om ansættelse af minimum 3 måneder, og at kurset er relevant for at kunne varetage jobbet. Kurset skal være aftalt med arbejdsgiverens, mens personen er ledig.
  • Retten gælder alle målgrupper, undtaget personer i fleksjob, selvforsørgende ledige samt personer i beskæftigelse. Dermed vil sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring, som er ansat hos en arbejdsgiver eller driver selvstændig virksomhed, ikke kunne benytte retten.
  • Kurset kan maksimalt have en varighed på 3 måneder og kan ligge både forud for og efter ansættelsesstart. Varighedsbegrænsningen på 3 måneder gælder uanset om kurset placeres før ansættelsesstart, efter ansættelsesstart eller overlapper med ansættelsesstart. 
  • Kurset kan tidligst påbegyndes 3 måneder før ansættelsesstart og skal være afsluttet senest 3 måneder efter ansættelsesstart.
  • Hvis kurset ligger efter ansættelsesstart, skal personen have mindst 6 måneders forudgående ledighed.
  • Retten gælder for ét kursus pr. person pr. per arbejdsgiver. Hermed vil en personen ikke kunne gøre bruge af retten flere gange ift. den samme arbejdsgiver to gange. Personen vil kunne gøre brug af retten igen over for en ny arbejdsgiver, men ikke den samme arbejdsgiver.
  • Det er en betingelse, at opkvalificeringen ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at give fx i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

Herudover tilføres den regionale uddannelsespulje 57 mio. kr. ekstra i 2020.

Udarbejdelse af positivlisterne for den regionale uddannelsespulje

STAR´s tre regionale arbejdsmarkedskontorer udarbejder i samarbejde med de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), en regional positivliste for hvert RAR-område, som offentliggøres to gange årligt, den 1. april og den 1. oktober. Se de otte RAR-områders positivlister under den regionale uddannelsespulje:

De regionale arbejdsmarkedsråd (nyt vindue)

Der er i udarbejdelsen af de regionale positivlister taget udgangspunkt i stillingskategorier, hvor arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er mangel på arbejdskraft i det enkelte RAR-område, andre relevante opgørelser og analyser samt input fra andre uddannelsesudbydere, jobcentre, a-kasser mv.

På baggrund af input fra uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser, er de regionale arbejdsmarkedsråd efterfølgende kommet med forslag til konkrete korte, erhvervsrettede kurser. Kurserne kan være både private og offentligt udbudte.

Positivlisterne drøftes og godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd, og det er derfor de regionale arbejdsmarkedsråd, der alene bestemmer, hvilke korte erhvervsrettede kurser, der skal indgå på de regionale positivlister.

På positivlisterne er de korte erhvervsrettede kurser tilknyttet forskellige erhvervsområder. Denne opdeling er alene sket for, at gøre positivlisterne mere overskuelige og betyder ikke, at de nævnte kurser kun kan anvendes inden for det pågældende erhvervsområde, ligesom mange af kurserne har en tværgående karakter, der kan anvendes på tværs af de forskellige erhvervsområder.

Som nævnt ovenfor udvides brugen af positivlisterne, så der kan bevilges kurser, som fremgår af positivlisten i jobcentrets område eller – som noget nyt – af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder.

Bekendtgørelse, vejledning og yderligere materiale

Startvejledning nr. 9561 om de nye opkvalificeringsmuligheder (nyt vindue)

Regnskabsaflæggelse

Kommunerne skal indsende et revisorpåtegnet regnskabet for det gældende år senest den 1. april i det følgende år. Indsendelsen af regnskabet skal ske via styrelsens Tilskudsportal.

Spørgsmål og svar om regnskabsaflæggelse

Tilskudsportalen

Tal om den regionale uddannelsespulje

Styrelsen udarbejder hver måned et overblik over aktiviteten på den regionale uddannelsespulje. Årligt udarbejdes en oversigt over kommunernes forbrug af puljen. Tallene kan findes via følgende link. 

Tal om den regionale pulje, puljen til uddannelsesløft og puljen til opkvalificering inden for mangelområder

Sidst opdateret: 06-11-2020