Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Den ledige

Spørgsmål og svar vedr. den ledige til puljen til uddannelsesløft

04-09-2020

Den ledige modtager 80 pct. af dagpengesatsen i hele uddannelsesforløbet. Hvis der er givet et tilbud på f.eks. en erhvervsuddannelse af 1 års varighed, hvor der er "kortere huller", som skyldes uddannelsens tilrettelæggelse, betyder det, at tilbuddet bare forsætter og at den ledige derfor fortsætter med dagpenge på 80 pct. - ligesom i andre uddannelsestilbud med korte afbrydelser, hvor tilbuddet ikke anses for afbrudt.
Når ledige gennemfører en erhvervsuddannelse for voksne under puljen til uddannelsesløft, vil der være tale om et tilbud efter LAB kap. 10, der skrives ind som et nyt tilbud med § 33 a. Her er det forudsat at, at de almindelige regler om tilbud skal gælde. Efter a-loven får man dagpenge, når man deltager i et tilbud efter LAB kap. 10. Dog fremover kun 80 pct. ved netop § 33 a tilbud.
Dagpengereglerne "læner sig op af tilbudsreglerne", således at udgangspunktet for perioden for medlemmets ret til dagpenge (i dette tilfælde på 80 pct. af) plus evt. lån, er den periode, hvor et tilbud er givet - og ikke anses for afbrudt.
I forhold til uddannelsestilbud efter LAB kap. 10, fremgår følgende af BAB § 57:
§ 57. Under korte afbrydelser i undervisningen i forbindelse med ordinære ferieperioder eller under andre korte afbrydelser, der skyldes uddannelsesstedets forhold, anses uddannelsen ikke for afbrudt.
stk. 2. Korte afbrydelser af deltagelse i undervisningen, som skyldes personens forhold, og som kan betegnes som lovligt forfald, medfører heller ikke, at uddannelsen anses for afbrudt.
stk. 3. I tilfælde af længerevarende sygdom eller barsel skal personen selv straks sørge for underretning af både uddannelsesstedet, jobcenteret og arbejdsløshedskassen.

04-09-2020

Ja. Hvis den ledige vælger en uddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft får den ledige 100 pct. af sin hidtidige dagpengesats i den del af uddannelsen, der ligger inden for dagpengeperioden. Uddannelserne fastlægges på en særlig liste (Landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft). Denne mulighed gælder frem til udgangen af 2020.
Dagpengemodtagere i målgruppen har derudover ret til en erhvervsuddannelse med 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats inden for fag med mangel på arbejdskraft i fra 1. august 2020 til udgangen af 2021. Uddannelserne skal fremgå af positivlisten for uddannelsesløft med 110 pct. af dagpengesatsen (en anden positivliste end tidligere nævnt).

04-09-2020

Nej, en dagpengemodtager, der deltager i uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse, er fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende, herunder dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, og til at stå til rådighed for henvist arbejde efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Den ledige skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Der skal være kontakt med jobcenteret undervejs i uddannelsen, men da de ledig deltager i et tilbud, kan jobcenteret beslutte, at samtaler kan holdes på anden vis, f.eks. over telefonen.
Ledige, der deltager i et uddannelsesforløb med tilskud fra puljen til uddannelsesløft, skal også senest efter 16 måneders ledighed have en samtale i jobcenteret med henblik på at komme i job efter endt uddannelse, jf. beskæftigelsesreformen, hvor det er besluttet, at alle ledige dagpengemodtagere indkaldes senest efter 16 måneders ledighed til en supplerende samtale i jobcenteret, hvor der sker en revurdering af indsatsen målrettet den ledige. A-kassen deltager i samtalen, medmindre den ledige ikke ønsker det.

Ja, med de nye varige ændringer i uddannelsesløft fra 1. august 2020, kan en borger få bevilget særskilte dele af en erhvervsuddannelse også erhvervsuddannelser, hvor der ikke er skolepraktik. En borger kan derfor få bevilget grundforløb til sosu-assistent på 80 % dagpenge, hvis jobcentret vurderer dette.

Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, der har fået et tilbud inden for puljen til uddannelsesløft, har ret til at fortsætte tilbuddet ved ydelsesskift og overgang til en anden målgruppe ifølge loven.
Retten til at fortsætte tilbuddet giver dog ikke ret til en forsørgelsesydelse, hvis den ledige ikke i øvrigt lever op til betingelserne for en forsørgelsesydelse.

Den ledige har ret til 110 pct. af dagpengesatsen, så længe personen deltager i tilbuddet.

Der gælder i den forbindelse følgende:
1) Den ledige skal ikke tilbagebetale dagpenge, hvis vedkommende afbryder uddannelsen uden at gennemføre den,
2) Såfremt den ledige afbryder uddannelsesløftet og påbegynder et nyt forløb, som ikke giver ret til 110 procents dagpengesats, skal den ledige have den sats, man vil være berettiget til efter det nye tilbud, fx 80 procent med mulighed for lån,
3) Såfremt den ledige uberettiget modtager 110 procents dagpengesats, efter at have afbrudt et forløb efter § 97 a, kan den ledige være tilbagebetalingspligtig ud fra en svig- eller uagtsomhedsbetragtning
4) Hvis der er tale om selvforskyldt ledighed, skal den ledige have en gyldig grund til at afbryde et til-bud, jf. § 11 i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Hvis man ikke har en gyldig grund, jf. bekendtgørelsen, får man tre ugers karantæne, hvor man ikke har ret til at få udbetalt dagpenge.

Hvis den ledige ifm. et tilbud om uddannelsesløft under puljen til uddannelsesløft eller ret til 110 pct. af dagpengesatsen på et uddannelsesløft inden for mangelområder, opbruger sin dagpengeret, kan den ledige overgå til fx kontanthjælp, SU eller anden ydelse, såfremt den ledige lever op til de generelle betingelser for ydelsen.

En jobparat kontanthjælpsmodtager vil modtage sin hidtidige ydelse – såfremt den ledige lever op til de generelle betingelser for ydelsen – under et grundforløb bevilget under puljen til uddannelsesløft.

Sidst opdateret: 08-10-2020