Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar som er relevant for beskæftigede - jobrotationsordningen

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til jobrotationsordningen som er relevant for den beskæftigede, som kan være af generel interesse.

Kan jobrotationsydelsen dække alle efteruddannelsestimer?

07-03-2018

Udbetaling af jobrotationsydelse forudsætter, at både den beskæftigede og vikaren modtager løn for det antal timer, hvor der udbetales ydelse for. Der skal således være en time-til-time relation mellem de timer, den beskæftigede er i efteruddannelse og får løn, og de timer hvor vikaren er ansat.

Der kan således ikke gives tilskud til arbejdsgivere for timer, hvor der ikke udbetales løn og der kan, som beskrevet i punkt 4.4 i vejledning om jobrotation, kun udbetales jobrotationsydelse for det antal timer, som den beskæftigede får løn for.

Eksempel:

Den beskæftigede, der er ansat 20 timer om ugen, deltager i efteruddannelse i 37 timer i 5 uger. Personen får under efteruddannelsen løn for 20 timer om ugen. Den beskæftigede har herefter 100 løntimer i under efteruddannelsen.

Arbejdsgiveren har i samme periode en vikar ansat i 37 timer om ugen, svarende til (5 x 37) timer.

Der kan udbetales jobrotationsydelse for de 100 timer, hvor den beskæftigede modtager løn og er i uddannelse, og hvor der samtidig er ansat en vikar.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 a, stk. 1, at en arbejdsgiver har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse, når en beskæftiget midlertidigt deltager i efteruddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats§ 98 a, stk. 2, at jobrotationsydelsen udbetales for hver time, hvor en beskæftiget er i uddannelse, og hvor der samtidig er ansat en vikar.

Det fremgår af Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 123, stk. 1, at arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, svarende til de timer som den beskæftigede deltager i efteruddannelse. Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende funktioner som den beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren skal i øvrigt opfylde betingelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 b.

Det er således et krav, at der er en time-til-time relation mellem den beskæftigedes uddannelsesperiode og vikarens ansættelse, og det er et krav, at antallet af efteruddannelsestimer modsvares af et tilsvarende antal faktiske arbejdstimer. Jobcenteret skal kunne dokumentere, hvilke timer der konkret er vikarieret for, og at vikaren opfylder betingelserne for at deltage som vikar i et jobrotationsforløb.

Skal det for den beskæftigede angives, hvilken eller hvilke ledige der konkret vikarierer for pågældende?

07-03-2018

Jobcenteret skal kunne dokumentere, hvilke timer der konkret er vikarieret for, og at vikaren opfylder betingelserne for at deltage som vikar i et jobrotationsforløb. Jobcenteret skal - inden udbetaling af jobrotationsydelse foretages - sikre, at alle regler er overholdt, herunder at der har været ansat en vikar i de omfattede timer og at vikaren opfylder betingelserne for ansættelse som vikar i et jobrotationsforløb.

Bestemmelserne indeholder ikke et krav om, at kommunen inden starten af projektet skal kunne angive, hvilke konkrete personer, der vil skulle ansættes i stedet for de eller den beskæftigede, i hele den periode hvor de deltager i efteruddannelse. Arbejdsgiveren skal i forbindelse med anmodningen om udbetaling af jobrotationsydelse oplyse, hvilke personer der har været ansat som vikarer, og hvem der har deltaget i efteruddannelse samt i hvor mange timer inden for den periode, hvortil der søges om ydelse for.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 a, stk. 1, at en arbejdsgiver har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse, når en beskæftiget midlertidigt deltager i efteruddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats§ 98 a, stk. 2, at jobrotationsydelsen udbetales for hver time, hvor en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

Det fremgår af Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 123, stk. 1, at arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, svarende til de timer som den beskæftigede deltager i efteruddannelse. Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende funktioner som den beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren skal i øvrigt opfylde betingelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 b.

Det er således et krav, at der er en time-til-time relation mellem den beskæftigedes uddannelsesperiode og vikarens ansættelse, og det er et krav, at antallet af efteruddannelsestimer modsvares af et tilsvarende antal faktiske arbejdstimer.

Hvad betyder det, at der skal være tale om efteruddannelse til den beskæftigede?

07-03-2018

Kravet om, at der skal være tale om efteruddannelse, betyder, at den beskæftigede gennem efteruddannelse skal vende retur til virksomheden med styrkede kompetencer til brug for den fortsatte beskæftigelse i virksomheden.

Hvad betyder det, at efteruddannelsen skal være midlertidig?

07-03-2018

Kravet om midlertidighed betyder, at det ved forløbets start skal være forudsat eller i hvert fald sandsynliggjort af arbejdsgiver, at den beskæftigede efter endt efteruddannelse vil vende tilbage til sin arbejdsplads med forbedrede kompetencer. Der kan i den forbindelse blandt andet lægges vægt på efteruddannelsens formål.

Hvad betyder det, at efteruddannelsen skal være offentlig eller privat udbudt?

07-03-2018

Kravet om, at efteruddannelsen er offentlig eller privat udbudt – og følger den almindelige brug af offentlig og privat udbudt uddannelse – betyder blandt andet, at deltagelse ikke må være begrænset til medarbejdere i en bestemt virksomhed, organisation eller lignende. Der må ikke være tale om opkvalificering, der alene er tiltænkt at komme en bestemt arbejdsplads til gode.

Sagt med andre ord skal alle, der opfylder optagelseskriterierne, have mulighed for at søge optagelse efter ”først til mølle-princippet” og kunne deltage. Optagelseskriterierne må ikke knytte sig til en konkret arbejdsplads. Der kan således ikke være tale om uddannelse, som er rekvireret konkret af arbejdsgiveren eller egen/intern efteruddannelse, herunder supervision, temadage, workshops, personaledage og lignende.

Det kan dog være foreneligt med jobrotationsordningen, hvis det mellem arbejdsgiver og uddannelsesinstitution aftales, at en efteruddannelse gennemføres alene med deltagelse personer, der er beskæftiget af arbejdsgiveren og at uddannelsen – af praktiske grunde - eventuelt forlægges til de beskæftigedes arbejdsplads. Denne ekstraordinære foranstaltning vil eksempelvis kunne etableres, hvis uddannelsesinstitutionen ikke selv råder over det rette højteknologiske udstyr, som er nødvendigt for at efteruddanne virksomhedens - medarbejdere. Det forudsætter dog, at der er tale om en ekstern lønnet underviser.

Det forudsættes under alle omstændigheder, at uddannelsen har samme mål, niveau og afsluttende prøve som den tilsvarende ordinære uddannelse samt at uddannelsen giver ret til samme eller tilsvarende uddannelsesbevis og samme betegnelse.

Skal jobrotationsydelsen tilbagebetales, hvis den beskæftigede ikke gennemfører efteruddannelsen?

07-03-2018

Der er ikke i reglerne en bestemmelse om tilbagebetaling, hvis den beskæftigede – efter at have gennemført den praktiske del af efteruddannelsen – ved afslutningen af efteruddannelsen dumper i en prøve og derfor ikke gennemfører prøven.

Det er fortsat en betingelse, at ydelsen alene udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og hvor der samtidig er ansat en vikar. Der skal således være en time-til-time relation.

Sidst opdateret: 09-03-2018