Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om CV

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om CV, som samles, drøftes og besvares.
Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

09-01-2020 Det følger af § 22 og § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at en dagpengemodtager senest 2 uger efter tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret skal registrere sine cv-oplysninger på Jobnet.

Det følger af § 25 i loven, at a-kassen skal holde en samatale med en dagpengemodtager senest 2 uger efter pågældendes tilmelding som jobsøgende, hvor det sikres, at dagpengemodtagerens cv-oplysninger er fyldestgørende. Samtalen skal holdes ved personligt fremmøde.

Det følger imidlertid af § 22 og § 24 i bekendtgørelse om rådighed, at en dagpengemodtager, som er omfattet af en mindre intensiv indsats, eller som deltager i jobrettet uddannelse på fuld tid, er fritaget fra pligten til at deltage i samtaler med a-kassen. Men de er ikke fritaget fra pligten til at registrere sine cv-oplysninger på Jobnet senest 2 uger efter tilmelding som jobsøgende.

For en dagpengemodtager, der skal have godkendt cv-oplysninger, mens pågældende er omfattet af en mindre intensiv indsats eller del-tager i selvvalgt uddannelse på fuld tid, skal a-kassen sikre, at cv-oplysningerne er fyldestgørende på anden måde end ved en samtale, herunder skriftligt. Hvis dagpengemodtageren anmoder om at få en samtale om sine cv-oplysninger, skal a-kassen dog holde en sådan samtale.

Efter perioden med jobrettet uddannelse på fuld tid skal a-kassen holde en samtale ved personligt fremmøde med dagpengemodtageren hurtigst muligt. Tilsvarende gælder, hvis dagpengemodtageren efter en periode, hvor pågældende er omfattet af en mindre intensiv ind-sats, skal have dagpenge uden at være omfattet af en mindre intensiv indsats.

Et medlem, der deltager i selvvalgt uddannelse på deltid, er omfattet af de almindelige regler om pligten til at deltage i samtaler med a-kassen for de timer, hvor medlemmet ikke har undervisning, og hvor der udbetales dagpenge. Samtaler skal tilrettelægges, så der tages hensyn til medlemmets ret til at deltage i selvvalgt uddannelse.

08-07-2021

Som udgangspunkt skal jobcentrene hjælpe såvel de jobsøgende med at finde arbejde, som virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft. Hvis et jobcenter i den forbindelse henter en borgers CV fra Jobnet, bliver kommunen dermed dataansvarlig for borgerens CV.  

Såfremt kommunen videregiver borgerens Jobnet-CV til en arbejdsgiver, er det vigtigt at være opmærksom på, at CV'et skal udskrives på en sådan måde, at de felter, som borgeren evt. har valgt at skjule, ikke bliver vist i udskriften.

Hvis CV'et udskrives fra et fagsystem, er udskriften tilrettet, så skjulte felter ikke vises i udskriften. I forbindelse med oprettelse af CV'et bliver borgeren oplyst om, at der som udgangspunkt ikke må indskrives følsomme personoplysninger i CV'et, og jobcentret skal under alle omstændigheder sikre sig, at der ikke er skrevet følsomme personoplysninger i CV'ets fritekstfelter.

Jobcentrene bør være opmærksomme på kravet om kryptering af e-mails for behandlinger af personoplysninger som kommunen/jobcentret er dataansvarlig for - jf. Datatilsynets FAQ (nyt vindue)

12-10-2017

Uddannelser, der ikke er godkendte i Danmark, skal registreres under 'Uddannelse, kurser og certificeringer', men det er vigtigt, at borgeren i friteksten til uddannelsen skriver, at den er taget i udlandet men ikke godkendt i Danmark. Er der tale om, at borgeren har en proces i gang mhp. at få uddannelsen godkendt i Danmark, bør det ligeledes skrives. At uddannelsen ikke er godkendt, er ikke det samme som, at borgeren intet ved om emnet, og det er derfor bedre at skrive præcis hvordan, det hænger sammen, frem for blot at skrive, at man har en almindelig skolegang.

08-10-16

Følgende felter skal være udfyldt for at CV'et kan blive søgbart:

  1. Erhvervserfaring: Hvis borgeren ikke har erhvervserfaring, skal han registre dette.
  2. Uddannelse, kurser og certificeringer: Det er vigtigt, at borgeren udfylder alle relevante data, men i dette felt er det registrering af uddannelse, der som minimum skal være udfyldt.
  3. Jeg søger job som: Under dette menupunkt skal der være registreret:
    • Mindst én stillingsbetegnelse (hvilket normalt sker ved tilmeldingen).
    • Ansættelsesbetingelser, der er forudfyldt, men kan ajourføres.

15-10-2015

Det er også hensigten med feltet, men da vi har set i databasen og det indhold, der pt. er i felterne, vil vi gerne vente indtil ordlyden 'Faglig profil' i stedet for 'Personlig beskrivelse' har vundet indpas både for borgerne og sagsbehandlerne, der tjekker CV'erne, så vi får det rette indhold i feltet. Derfor afventer vi lidt endnu med at flytte feltet.

04-06-2015

Vi ønsker ikke i CV'et at have for mange obligatoriske felter, da vi mener, at den enkelte jobkonsulent, der sidder med borgeren, skal have myndigheden til at bestemme hvilke felter, den pågældende borger skal udfylde. Dette ud fra et kendskab til de forskellige arbejdsområder.

20-04-2015

Vi har to typer af kvalifikationer - kvalifikationer, der altid har været i Jobnet, og som er knyttet til en stillingsbetegnelse og kvalifikationer, som er importeret fra jobbing.dk, hvor de ikke er knyttet til en stillingsbetegnelse.

Kvalifikationer er noget, som borgeren har og dette uafhængigt af et bestemt job. Det er klart, at forskellige job kan have givet borgeren kvalifikationerne, men mange kvalifikationer kan benyttes i flere job. Det er derfor ikke vigtigt, at der er sammenhæng mellem stillingsbetegnelse og kvalifikation.

05-12-2019 Hvis en borger ønsker at skjule navn- og adresse i CV'et, skal han søge om navne- og adressebeskyttelse i Folkeregistret - eller via borger.dk. Når han har fået navne- og adressebeskyttelse, vil data automatisk være skjult i CV'et.

Navne- og adressebeskyttelse gives for et år ad gangen.

Læs mere om navne- og adressebeskyttelse (nyt vindue)

Pr. 01/01/2020 skal alle borgere i ressourceforløb have registreret deres cv-oplysninger jf. § 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette gælder også selvom ressourceforløbet er bevilliget før 01/01/2020.

Cv-oplysninger skal registreres for at understøtte jobcenterets bistand til jobsøgende med at finde job og for virksomheders mulighed for at udsøge egnede kandidater til en stilling. For de øvrige målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet er cv-oplysningerne også et dialogværktøj, der skal fungere som et skridt på vejen mod at nå til et punkt, hvor det giver mening, at cv-oplysningerne gøres søgbare for arbejdsgivere. Alle skal derfor så vidt muligt have fokus på job og ordinære arbejdstimer, også selvom det er få timer.  

Personer længere væk fra arbejdsmarkedet kan have gavn af at registrere cv-oplysninger på Jobnet. Erfaringerne viser, at arbejdet med cv-oplysninger fremmer et beskæftigelsesrettet fokus i den enkeltes forløb. Det vil sige, at det kan gøre det lettere at søge småjobs og virksomhedsrettede tilbud, ligesom virksomhederne selv kan rekruttere personer længere væk fra arbejdsmarkedet. 

Det fremgår af § 23, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at arbejdet med cv-oplysninger begynder bl.a. i forbindelse med kontaktforløbet, og at registrering af oplysninger sker hurtigst muligt for en række målgrupper herunder personer i ressourceforløb. 

Det betyder, at de omfattede målgrupper, for hvem der ikke er faste krav til registrering af cv-oplysninger på Jobnet, ikke skal underlægges de samme proces- og tidskrav for registrering af cv-oplysninger, som gælder for de øvrige målgrupper. For disse grupper vil det afhænge af en konkret vurdering fra jobcenteret sammen med personen, hvornår der skal registreres cv-oplysninger. Registrering af cv-oplysninger skal som udgangspunkt ske, så snart jobcenteret sammen med personen har afdækket konkrete kompetencer.

Jobcenteret kan dog fx vurdere, at en person, der er alvorligt syg, ikke skal registrere cv-oplysninger.

Det er også i forbindelse med arbejdet med cv-oplysningerne, at jobcenteret sammen med den enkelte person aftaler, om cv-oplysningerne skal være søgbare for arbejdsgivere. For målgrupperne, hvor arbejdet med cv-oplysninger begynder i forbindelse med kontaktforløbet, vil det være helt individuelt om og hvornår, cv-oplysninger skal være tilgængelige for søgning for arbejdsgivere. Denne vurdering foretager jobcenteret sammen med den enkelte. 

I øvrigt henvises der til Vejledning om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (VEJ nr 10084 af 29/11/2019), herunder afsnit 6, for yderligere information om cv-oplysninger.

Sidst opdateret: 16-09-2021