Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om Selvbook på Jobnet

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om Selvbooking og frister, som samles, drøftes og besvares. Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

Hvorfor tages der ikke højde for fraværsforholdet 'Midlertidigt arbejde' i beregning af vejledende samtaledato?

07-03-2019

Der tages i beregningen af vejledende samtaledatoer ikke højde for, at borgeren er registreret med fraværsforholdet 'Midlertidigt arbejde'.

Der bliver på vanlig vis taget højde for perioder uden udbetalte dagpenge, når der modtages oplysninger om udbetalte dagpenge fra a-kassen.

Tæller jobsamtaler afviklet mens borgeren ikke var dagpengemodtager med i beregningen?

06-07-2018

Ja, når borgeren har fået en første dag i dagpengeperioden, beregnes alle jobsamtaler fra denne dato med - også selvom de er afviklet, mens borgeren i en kortere periode har været registreret i en anden kontaktgruppe end dagpengemodtager.

Eksempel:

A-kassen indsender 1. maj som første dag i dagpengeperioden for en dimittend. Borgeren søger imidlertid om og får bevilget kontanthjælp og registreres i den forbindelse som kontanthjælpsmodtager. Senere bliver borgeren berettiget til at få udbetalt dagpenge, og kontaktgruppen ændres til dagpengemodtager. Mens borgeren modtog kontanthjælp gennemførte han to jobsamtaler. Disse jobsamtaler medtages i beregningen, da han overgår til at være dagpengemodtager, hvorved hans første samtale som dagpengemodtager bliver den 3. ud af de 6 samtaler.

Hvilke målgrupper kan sanktioneres ved manglende fremmøde til et selvbooket møde?

13-02-2018

Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, da et selvbooket møde for disse målgrupper er sidestillet med et møde, jobcentret har indkaldt til.

Hvordan sikres, at jobcenteret kan nå at indkalde en borger, som ikke er mødt frem til et møde, som borgeren selv har booket på Jobnet.dk?

13-02-2018

Jobcentret skal indkalde borgeren til et møde hurtigst muligt, efter at borgeren ikke er mødt frem til et møde, som borgeren selv har booket.

Indkalder jobcentret digitalt via Jobnet.dk, kan indkaldelsen tidligst ligge 8 dage senere. Dagpengemodtagere fik pligt til at selvbooke deres jobsamtale fra 01-09-2016. Jobcentret har derfor ikke længere pligt til at indkalde borgeren til samtale.

Hvorfor kan en borger have to planlagte samtaler af typen jobsamtale/opfølgningssamtale?

11-09-2017

Som udgangspunkt kan en borger kun have én planlagt samtale af typen jobsamtale eller opfølgningssamtale ad gangen.

Der er dog en undtagelse fra reglen, som er indført for at tillade, at en sagsbehandler kan indkalde til en ny samtale på dagen for afholdelse af jobsamtale/opfølgningssamtale. Dette betyder også at borgeren på selve dagen for jobsamtale/opfølgningssamtale kan booke en ny samtale og således være registreret med to bookinger.

Hvorfor stilles borgere overfor krav om straksbooking dagen efter, de har gennemført en samtale?

01-11-2019

Om en borger stilles over for et krav om straksbooking afhænger af, om borgeren har indfriet fristen og gennemført samtalen. Om borgeren har deltaget i samtalen aflæses i form af den aftale, som jobcentret registrerer. Det vil sige, at såfremt jobcentret venter med registrering af aftalen, vil borgeren ved login på Jobnet dagen efter samtalen blive stillet over for kravet om straksbooking. Det er desuden vigtigt, at aftalen registreres i forbindelse med afholdelse af en samtale af typen 'Jobsamtale', da fristen er bundet op på denne samtaletype. Registreres aftalen med samtaletype 'Jobsamtale med deltagelse af a-kasse' lukker registreringen ikke for, at borgeren stilles over for kravet om straksbooking.

I release 2019-4 den 09-12-2019 forventes indført en ændring, der betyder at fristen bliver lukket administrativt, når borgeren har indfriet fristen og dagen for mødet oprinder. Borgeren vil dermed ikke kunne blive stillet over for straksbooking dagen efter mødet.

Må vi give borgeren en frist til selvbooking, der er kortere end 8 dage?

14-09-2016

Nej, lovgivningen giver ikke mulighed for en kortere frist - heller ikke hvis borgeren er indforstået hermed. Hvis jobcentret i enkelte situationer ønsker at gennemføre flere samtaler med en borger og så ofte, at det ikke er muligt at give borgeren en frist på 8 dage, skal borgeren indkaldes.

Kan borgeren fravælge a-kassens deltagelse i den første fællessamtale med a-kassen, og kan a-kassen se fravalget?

23-08-2016

Ja, det kan borgeren, og når hans fravalg er registreret (af jobcentret eller a-kassen), kan både a-kassen og jobcentret se det i eget sagsbehandlingssystem. Vær opmærksom på, at fravalget kun gælder den aktuelle samtale.

Skal indkaldelse med samtaletypen 'Jobsamtale med deltagelse af a-kassen' ændres til jobsamtale', hvis borgeren eller a-kassen efterfølgende fravælger a-kassens deltagelse?

23-08-2016

Nej, samtaletypen skal ikke ændres. Hvis borgeren eller a-kassen (vedrørende første fællessamtale og den 5 eller6. samtale) har fravalgt a-kassens deltagelse, får borgeren indkaldelsen vist på Jobnet på samme måde, som hvis der var tale om indkaldelse til samtale af typen 'Jobsamtale'. Den afholdte samtale skal også registreres som en samtale af typen 'Jobsamtale med deltagelse af a-kassen' med angivelse af borgrens eller a-kassens fravalg.

Kan borgeren selv fravælge a-kassens deltagelse i samtale på Jobnet?

06-04-2016

Nej, som udgangspunkt skal a-kassen deltage, men borgeren kan tilkendegive overfor jobcenter eller a-kasse, at de ikke ønsker a-kassens deltagelse. Registrering skal således foretages af jobcenter eller a-kasse.

Kan man i de første 6 mdr's ledighed altid vente med at indkalde borgeren, til der er gået 6 uger siden forrige samtale?

09-02-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan vejledende oplyse, at det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 16 a, stk. 1, at der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholdes individuelle jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 1 måned. Dog fremgår det af stk. 4, i samme paragraf, at samtalerne kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tidspunkter. I de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der dog afholdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder. Det indebærer, at såfremt en jobsamtale ikke er afholdt på tidspunktet for, at personen har været ledig i sammenlagt en måned plus muligheden for at afholde samtalen 2 uger senere, vil samtalen ikke være afholdt i tide, og man vil ikke kunne indhente den eller de manglende samtaler senere i kontaktforløbet. Ellers ville det jo i sin yderste konsekvens betyde, at jobcentret kunne holde 6 samtaler den sidste uge, inden de 6 måneder var gået. Det forhold, at det af stk. 4 fremgår, at der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal afholdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder, regulerer det forhold, at man ikke kan vælge at tilrettelægge samtalerne, så hver samtale skydes med de mulige 2 uger, da det vil betyde, at der ikke kan afholdes 6 samtaler inden for et halvt år.

Hvad sker der, hvis borgeren fylder år inden førstegangsaktivering og dermed overgår til en anden aktiveringsgruppe?

09-11-2015

Når borgeren tilmeldes, og der sker beregning af, hvornår han skal førstegangsaktiveres, tager beregningen udgangspunkt i den 14. ledighedsuge. Borgerens alder i denne uge bestemmer, om han skal aktiveres efter 13 eller 26 uger. Fylder borgeren år mellem den 14. og 26. ledighedsuge, ændrer det ikke på beregningen.

Hvorfor kan dato for intensiv indsats ligge efter forventet ophør af dagpengeperioden?

08-09-2015

Når der beregnes dato for intensiv indsats, tælles antal timer (omsat til ugers ledighed) i forhold til uger med udbetalte dagpenge, timer med løntilskud og dage med tilmelding som dagpengemodtager, der ligger efter de sidst modtagne oplysninger om udbetalte dagpenge. Der tages ikke højde for referenceperiode, hvorved datoen kan ligge efter forventet ophør.

Kan kontaktugen være fremtidig?

04-09-2015

Ja, når eksempelvis borgeren har gennemført 6 samtaler før 26 ugers ledighed. Der skal ikke beregnes en 7. samtaledato i det hyppigere samtaleforløb, hvorfor der i stedet for beregnes en samtaledato til gentagende samtale. Beregningerne til hyppigere samtaler tager udgangspunkt i første ledighedsuge, mens udgangspunktet for gentagende samtaler tager udgangspunkt i den 27. ledighedsuge. Hvis borgeren eksempelvis har gennemført den 6. samtale i den 24. ledighedsuge, vil den nye beregning vise en kontaktuge, der således ligger 3 uger længere fremme i tid, da den skal svare til den 27. ledighedsuge. Da planlagte samtaler ligeledes genberegner, vil disse også give en fremtidig kontaktuge, da indkaldelsestidspunktet vil være den næste kontaktuge.

Hvorfor får borgeren vist notifikation om straksbooking, når jobsamtalen er aflyst, og borgeren er indkaldt til jobsamtale med deltagelse af a-kassen?

06-02-2017

Frist for booking af jobsamtale hænger uløseligt sammen med registrering af en afholdt samtale af typen 'Jobsamtale'. Fristen er således i spil, selv om borgeren har indfriet fristen. Hvis jobcentret aflyser den planlagte jobsamtale for i stedet at indkalde til en jobsamtale med deltagelse af a-kassen, skal jobcentret derfor huske at ændre fristens status til 'Administrativt lukket frist'.

Hvorfor er kontaktugen ikke den uge, hvor samtalen er afholdt?

03-09-2015

Der opereres med tre typer af kontaktuger:

  • Kontaktuge for hyppigere kontakt: Gennem de første 26 ugers ledighed er denne kontaktuge svarende til den første ledighedsuge, hvorfra de vejledende samtaledatoer beregnes.
  • Kontaktuge ved overgang til gentagende samtaler: Ved overgang til gentagende samtaler beregnes den første dato ud fra den 27. ledighedsuge, der vil være kontaktugen.
  • Kontaktuger ved gentagende samtaler: Når borgeren har gennemført en gentagende samtale, vil kontaktugen blive angivet til den efterfølgende uge. Det har tidligere været angivet som samtaleugen, men for at følge logikken i de forrige kontaktuger, hvor kontaktugen tæller med i beregningen, har vi valgt at flytte denne kontaktuge til ugen, som er første uge i den nye optælling.

Hvordan holdes samtalen, hvis den ledige er i tilbud efter kapitel 10-12 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller er underlagt en mindre intensiv indsats?

11-08-2015

Jobsamtalen kan holdes telefonisk, digitalt eller på anden måde. Er der tale om en fælles samtale med a-kassedeltagelse, deltager a-kassen fortsat, selvom der ikke er personligt fremmøde i jobcentret.

Den supplerende samtale senest efter 16 måneders ledighed, hvor både a-kassen og jobcentret deltager, skal holdes ved personligt fremmøde - også selvom personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12. Samtalen er en supplerende samtale i jobcentret, hvor der skal ske en revurdering af indsatsen. Jobcentret skal her tilbyde den ledige en intensiveret indsats.

Kan en dagpengemodtagers booking af en ny samtale betragtes som 'Henvendelse efter udeblivelse'?

21-12-2016 Ja, hvis en dagpengemodtager er udeblevet fra en samtale i jobcentret og efterfølgende selvbooker en ny samtaler, har borgeren dermed "genoprettet" kontakten til jobcentret. Jobcentret skal underrette a-kassen herom via den underretningspligtige hændelse 'Henvendelse efter udeblivelse'.

Sidst opdateret: 01-11-2019