Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forretningsorden for BER, BER-FU og BERs Ydelsesudvalg

Her ses forretningsordenen for Beskæftigelsesrådet, forretningsordenen for Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg og forretningsordenen for Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg.

Rammerne for Beskæftigelsesrådets (BER) virke fremgår af §§ 24 – 26 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. nr. 1482 af 23. december 2014, samt af den nuværende forretningsorden for BER og BER-FU, der er vedtaget på BER’s møder den 22. juni 2018.

Forretningsorden for Beskæftigelsesrådet

I henhold til § 23 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelses-indsatsen m.v. fastsættes:

Opgaver

§ 1. Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren jf. § 25 og § 26 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

1. Beskæftigelsesrådet afgiver indstilling om:

a) Større beskæftigelsespolitiske udspil, herunder tilrettelæggelse og offentliggørelse af analyser.
b) Forsøgsaktiviteter, projekter og udviklingsprogrammer
c) Beskæftigelsesministerens udmelding af vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen.
d) Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen.
e) Opfølgning på udviklingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark og rammer for international rekruttering.
f) forslag til love og anden regelfastsættelse på det beskæftigelsespolitiske område.

2. Beskæftigelsesrådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvordan den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats anvendes.

Sammensætning og valgperiode m.v.

§ 2. Beskæftigelsesrådet består af en formand og 26 andre medlemmer, jf. § 24 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Rådets medlemmer bortset fra formanden udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i Rådet.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren udpeger endvidere 1 suppleant for hver af de i Rådet repræsenterede organisationer og myndigheder, dog således at der udpeges 2 suppleanter for organisationer med flere end 3 pladser. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten deltage i Rådets møder uden stemmeret.

Stk. 4. Rådets formand og en suppleant for denne udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Rådets medlemmer. Som formand kan indstilles en person fra eller uden for Beskæftigelsesrådets medlemskreds. Som suppleant indstilles et af Beskæftigelsesrådets medlemmer. Hvis formandsposten besættes med et medlem af Rådet, skal vedkommende organisation snarest indstille et nyt medlem.

Stk. 5. Der tilforordnes Beskæftigelsesrådet 3 repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, 1 repræsentant for Finansministeriet, 1 for Udlændinge- og Integrationsministeriet og 1 repræsentant for Undervisningsministeriet.

§ 3. Beskæftigelsesrådet, suppleanterne samt de tilforordnede udpeges for en 4-årig periode. Udpegningen finder sted den 1. juni efter begyndelsen af den kommunale valgperiode. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Stk. 2. Suppleanten for formanden udpeges hver for en tredjedel af en 4-årig periode. I den første tredjedel af en 4-årsperiode udpeges suppleanten blandt de medlemmer, der repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne, i den anden tredjedel af en 4-års periode blandt de medlemmer, der repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne, og for den sidste tredjedel af en 4-års periode blandt repræsentanterne fra Kommunernes Landsforening.

Stk. 3. Hvis et medlem, en suppleant eller en tilforordnet forlader Beskæftigelsesrådet i en 4-årsperiode, indstiller pågældende organisation eller myndighed et nyt medlem, en ny suppleant eller en ny tilforordnet, der udpeges for resten af perioden.

§ 4. Beskæftigelsesrådets sekretariat indkalder inden 4 uger efter starten af en 4-årsperiode til et konstituerende møde, hvor Rådet afgiver indstilling om formand og suppleant for denne.

Faste udvalg og arbejdsgrupper

§ 5. Beskæftigelsesrådet kan nedsætte faste udvalg og arbejdsgrupper. Beskæftigelsesrådet fastsætter udvalgenes og arbejdsgruppernes sammensætning og kommissorium.

Stk. 2. Som fast udvalg nedsættes Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg. Beskæftigelsesrådet fastsætter en forretningsorden for udvalget.

Stk. 3. Som fast udvalg nedsættes et udvalg vedrørende arbejdsmarkedsydelser (Ydelsesudvalget). Beskæftigelsesrådet fastsætter en forretningsorden for udvalget.

Stk. 4. I udvalg og arbejdsgrupper kan de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i Beskæftigelsesrådet, lade sig repræsentere af andre end medlemmer af Rådet.

Mødevirksomhed m.v.

§ 6. Beskæftigelsesrådets formand indkalder og leder Rådets møder samt fastlægger dagsorden efter samråd med Forretningsudvalget, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Der afholdes normalt ordinære møder 6 gange årligt. Ekstraordinære møder kan afholdes efter behov.

Stk. 3. 9 medlemmer af Beskæftigelsesrådet kan forlange Rådet indkaldt.

Stk. 4. Ethvert medlem kan forlange bestemte punkter sat på dagsordenen.

§. 7. I Beskæftigelsesrådets møder deltager de i § 2, stk. 1 og stk. 3 nævnte personer samt Rådets sekretariat. Efter aftale med formanden kan medarbejdere fra Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering deltage under behandlingen af konkrete dagsordenspunkter.

§ 8. Dagsorden med tilhørende materiale udsendes senest 5 hverdage før afholdelse af møder i Beskæftigelsesrådet. Rådet kan dog på møderne acceptere at behandle senere fremkomne dagsordenspunkter og materiale.

Stk. 2. Behandling af punkter/opgaver ved skriftlig høring kan anvendes efter behov. Skriftlige høringer kan anvendes, hvis ingen af rådets medlemmer har indvendinger herimod. Svarfristen herpå skal normalt være mindst en uge.

Stk. 3. Dagsordenen for ordinære møder i Beskæftigelsesrådet indeholder følgende faste punkter:
    1. Godkendelse af dagsorden
    2. Godkendelse af referat
    3. Meddelelser
    4. Orientering ved STAR’s direktør
    5. Beskæftigelsesrådets faste udvalg og arbejdsgrupper
    6. Eventuelt

§ 9. Beskæftigelsesrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 14 medlemmer er til stede.

Stk. 2. Beskæftigelsesrådets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 10. Formanden påser, at der udarbejdes referat af Rådets møder. Referaterne udsendes til medlemmer, suppleanter og tilforordnede til godkendelse på det efterfølgende møde. Formanden påser endvidere, at Rådets drøftelser og beslutninger bringes til kendskab for de relevante personer/myndigheder.

Stk. 2. Information til presse m.v. om Rådets virksomhed gives af formanden eller af en person, der har bemyndigelse fra formanden.

Sekretariatet

§ 11. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager sekretariats-funktionen for Beskæftigelsesrådet.
Stk. 2. Sekretariatet skal stå for forberedelse af møder i Beskæftigelsesrådet og underudvalg. Sekretariatet har desuden pligt til at tilse, at der sker en løbende orientering af Beskæftigelsesrådet om relevante spørgsmål. Sekretariatet skal også bidrage med konkrete oplæg til brug for løsning af opgaver i Rådet og underudvalg.

Stk. 3. Sekretariatets medarbejdere skal i varetagelsen af deres sekretariats-funktioner alene betjene Rådet, og referer i betjeningen af Rådet direkte til styrelsens direktør.

Ikrafttræden

§ 12. Nærværende forretningsorden er vedtaget på BER’s møde den 22. juni 2018 og træder i kraft samme dato.

Forretningsorden for Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg (BER-FU)

Sammensætning m.v.

§ 1. Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg nedsættes af Beskæftigelsesrådet som et fast udvalg under Rådet, jf. § 5 stk. 2 i Beskæftigelsesrådets forretningsorden.

§ 2. Beskæftigelsesrådets formand er formand for forretningsudvalget. Suppleanten for formanden er ligeledes suppleant for forretningsudvalgets formand.

Stk. 2. Kommunernes Landsforening, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation udpeger hver 2 medlemmer til Forretningsudvalget.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeriets afdelingschef og Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er tilforordnet forretningsudvalget.

§ 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager sekretariats-funktionen for Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg.

Opgaver

§ 4. Forretningsudvalget har følgende opgaver:

    1. Fastlæggelse af dagsorden for Beskæftigelsesrådets møder
    2. Forberedelse af materiale til Beskæftigelsesrådets møder
    3. Opfølgning på beslutninger der er truffet i Beskæftigelsesrådet

Stk. 2. Efter konkret bemyndigelse fra Beskæftigelsesrådet kan forretningsudvalget træffe afgørelse i andre konkrete sager end nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Formanden kan i særlige tilfælde, når omstændighederne nødvendiggør det, beslutte, at forretningsudvalget behandler en konkret sag på Rådets vegne. Samtidig med at sagen iværksættes i forhold til forretningsudvalget orienteres Beskæftigelsesrådet herom og gives ved skriftlig høring mulighed for at kommentere sagen over for forretningsudvalget.

Stk. 4. Forretningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til at varetage f.eks. forberedelse af møder eller af konkrete dagsordenspunkter i Forretningsudvalget.

Mødevirksomhed

§ 5. Formanden indkalder og leder forretningsudvalgets møder samt fastlægger dagsordenen. I formandens fravær ledes møderne af formandssuppleanten.

Stk. 2. Der afholdes normalt ordinære møder 6 gange årligt. Ekstraordinære møder afholdes efter behov.

Stk. 3. I Forretningsudvalgets møder deltager de i § 2 nævnte personer, samt de medarbejdere i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der varetager sekretariatsfunktionen. Efter aftale med formanden kan andre medarbejdere fra Beskæftigelsesministeriets ministerområder deltage under behandling af dagsordenspunkter.

Stk. 4. Ved beslutning i konkrete sager kræves enighed i forretningsudvalget. Hvis der ikke er enighed, forlægges sagen i BER.

Stk. 5. Referatet fra BER-FU’s møder godkendes af formanden. Referaterne gives BER til orientering, så vidt muligt på det førstkommende møde i Rådet efter FU-mødet.

Ikrafttræden

§ 6. Nærværende forretningsorden er vedtaget på BER’s møde den 22. juni 2018 og træder i kraft samme dato.

Forretningsorden for Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg

Sammensætning m.v.

§ 1. Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg nedsættes som et fast arbejdsudvalg under Beskæftigelsesrådet, jf. § 5, stk. 3, i Beskæftigelsesrådets forretningsorden.

§ 2. Møderne i Ydelsesudvalget ledes af kontorchefen for Arbejdsmarkedsydelser.

Stk. 2. Til ydelsesudvalget udpeger DA’s medlemmer i Beskæftigelsesrådet 4 medlemmer; Ledernes medlem udpeger 1 medlem. FH’s medlemmer i Beskæftigelsesrådet udpeger 4 medlemmer; Akademikerne udpeger hvert 1 medlem. Kommunernes Landsforenings medlemmer i Beskæftigelsesrådet udpeger 3 medlemmer.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte organisationer udpeger hver 1 suppleant til Ydelsesudvalget. Under et medlems forfald indtræder suppleanten i medlemmets sted. Suppleanten kan i øvrigt deltage i Ydelsesudvalgets møder uden stemmeret.

Stk. 4. De organisationer, der er repræsenteret i Beskæftigelsesrådet, kan lade sig repræsentere af andre end medlemmer af Beskæftigelsesrådet.

Stk. 5. En repræsentant for Arbejdsskadestyrelsen samt en suppleant for denne er tilforordnet Ydelsesudvalget.

§ 3. Ydelsesudvalgets sekretariatsfunktion varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Opgaver

§ 4. Ydelsesudvalget behandler på Beskæftigelsesrådets vegne spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedsydelser, herunder udkast til lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger.

Stk. 2. Beskæftigelsesrådet kan dog beslutte, at spørgsmål der har væsentlig betydning for arbejdsmarkedspolitikken generelt forelægges for Beskæftigelsesrådet, evt. efter behandling i Ydelsesudvalget.

Mødevirksomhed

§ 5. Sekretariatet indkalder og leder Ydelsesudvalgets møder samt fastlægger dagsorden efter indstilling fra direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Der afholdes 2 møder årligt. Øvrige møder indkaldes efter behov.

Stk. 3. I Ydelsesudvalgets møder deltager de i § 2 nævnte personer samt Ydelsesudvalgets sekretariat. Endvidere kan lederen af Beskæftigelsesrådets sekretariat deltage. Efter aftale med sekretariatet kan andre medarbejdere fra Beskæftigelsesministeriet deltage under behandlingen af dagsordenspunkter.

§ 6. Ydelsesudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Et enkelt medlem af Ydelsesudvalget kan anmode om, at spørgsmål, der har væsentlig betydning for arbejdsmarkedspolitikken generelt, forelægges for Beskæftigelsesrådet.

§ 7. Dagsorden med tilhørende materiale sendes ud senest en uge før afholdelse af møder i Ydelsesudvalget. Udvalget kan dog på møderne acceptere at behandle senere fremkomne dagsordenspunkter og materiale.

Stk. 2. Behandling af punkter/opgaver ved skriftlig høring kan anvendes efter behov. Skriftlige høringer kan anvendes, hvis ingen af udvalgets medlemmer har indvendinger herimod. Svarfristen skal normalt være mindst en uge.

§ 8. Referatet af Ydelsesudvalgets møder godkendes af udvalget. Referaterne sendes til Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg til orientering.

Ikrafttræden

§ 6. Nærværende forretningsorden er vedtaget på BER’s møde den 22. juni 2018 og træder i kraft samme dato.

Sidst opdateret: 16-09-2021