Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen og ydelser

Kommuner, jobcentre og a-kasser kan her læse om, hvordan de skal forholde sig til den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen i lyset af coronavirus.

Statsministeren besluttede den 11. marts 2020, at alle offentligt ansatte, der ikke arbejder med kritiske funktioner, i videst muligt omfang skal arbejde hjemme. Dette som en national foranstaltning for at mindske spredning af coronavirus/COVID-19.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmeldte på den baggrund den 12. marts 2020, at den aktive beskæftigelsesindsats i landets jobcentre og a-kasser suspenderes i en midlertidig periode, mens administration og udbetaling af ydelser videreføres som led i et nødberedskab. Folketinget vedtog senere den 12. marts en hastelov med ændringer til epidemiloven, som bl.a. gav de enkelte ressortministerier mulighed for at udmønte foranstaltninger på deres respektive områder for at undgå smittespredning.

Med hjemmel heri udstedte styrelsen den 20. marts 2020 bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. Bekendtgørelsen udmøntede i første omgang konsekvenserne for den aktive beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelsen suspenderede bl.a. dele af beskæftigelsesindsatsen midlertidigt frem til den 30. marts 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har løbende justeret og forlænget suspensionen i lyset af statsministerens løbende udmeldinger om udvidelse af den foreløbige varighed af hjemsendelsen af offentligt ansatte og den gradvise genåbning af det danske samfund. Der er aktuelt ikke fastsat en ophørsdato i ændringsbekendtgørelsen, som derfor vil gælde, indtil der udstedes en bekendtgørelse, som ophæver eller ændrer i vilkårene for suspensionen.

Bekendtgørelse af den 20. marts 2020: Bekendtgørelse om en delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som en følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 20. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 30. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 30. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 20. april 2020: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 20. april 2020 (pdf) (nyt vindue)

STARs orienteringsbrev af 22. april 2020 om vedtagelsen af lov nr. 473 af 22. april 2020 (nyt vindue)

Disse bekendtgørelser erstatter indholdet af og retningslinjerne i de to foreløbige udmeldte retningslinjer fra styrelsen af den 12. og den 13. marts 2020.

Notat af den 12. marts 2020 om suspendering af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Brev af den 12. marts 2020 fra STAR til jobcentre og a-kasser (pdf) (nyt vindue)

Notat af den 13. marts 2020 om suspendering af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Præciseringer og justeringer i den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen

I forhold til de foreløbigt udmeldte retningslinjer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 12. og den 13. marts 2020 er det med suspensionsbekendtgørelsen og ændringsbekendtgørelsen bl.a. præciseret, at:

 • Vejledningspligten om rådighed og sanktioner i kontanthjælpssystemet er midlertidig suspenderet.
 • Der er mulighed for at fortsætte allerede igangsatte virksomhedsrettede tilbud, hvis borger og virksomhed er enige om det.
 • Jobcentre og a-kasser må fortsat understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere. Det kan fx være til funktioner, der skal opretholde nødberedskaber, logistik mv. Det har ikke ydelsesmæssige konsekvenser for ledige personer at sige nej til et job.
 • Der er mulighed for at igangsætte nye jobrotations- og voksenlærlingeforløb.
 • Jobcentrene skal fortsat lægge alle stillingsopslag fra arbejdsgiverne på Jobnet, og offentlige arbejdsgivere skal lægge alle ledige stillinger på Jobnet.
 • Der er mulighed for at afholde digitale og telefoniske samtaler med borgerne i suspensionsperioden, blandt andet hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til borgerens sociale/psykiske ve og vel eller for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Deltagelse i samtalerne er frivillig for borgerne, hvorfor der ikke kan sanktioneres for manglende deltagelse.
 • For borgere i kontanthjælpssystemet skal jobcentrene holde samtaler digitalt, skriftligt eller telefonisk, når det er nødvendigt for at visitere dem korrekt.
 • Kommunerne skal fortsat udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del i suspensionsperioden.
 • Kommunerne har mulighed for at behandle sager i rehabiliteringsteamet virtuelt, hvis borger giver samtykke hertil. Det gælder sager, der vurderes at være tilstrækkeligt oplyst til, at teamet afgiver indstilling i sagerne.
 • Sagerne kan behandles i rehabiliteringsteamet uden borgerens deltagelse, såfremt borgeren har givet samtykke hertil. Borgeren kan deltage virtuelt i mødet, hvis borgeren ønsker det.
 • Kommunen kan i suspensionsperioden træffe afgørelse om førtidspension og seniorpension uden forinden at tilbyde borgeren at udtale sig på et møde. Borgeren kan dog deltage i et virtuelt mød med kommunen, hvis kommunen finder det hensigtsmæssigt, og hvis borgeren ønsker det.
 • Kommunerne får mulighed for at iværksætte nye digitale vejlednings- og opkvalificeringsforløb – både som tilbud efter kapitel 14 i LAB og som jobrettet uddannelse efter kapitel 9. Åbningen gælder både ordinære uddannelsestilbud, fx AMU-kurser, men også øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb, fx jobsøgningskurser m.v., som udbydes af andre aktører. Det er fortsat frivilligt for borgerne at deltage i tilbuddet, hvorfor borgeren ikke kan sanktioneres for ikke at tage imod tilbuddet.
 • Inden for varslingspuljen kan der bevilges, påbegyndes og videreføres jobsøgningskurser og opkvalificering, hvis borgeren er enig, og forløbet afvikles digitalt.
 • Ledige, som får tilbud om visse former for efteruddannelse, kan møde fysisk op, hvis kurset er en betingelse for at starte et specifikt job. Kommuner og a-kasser bør i den konkrete vurdering lægge vægt på, at undervisning med fysisk fremmøde sker med henblik på at kunne varetage konkrete job. Det er fortsat frivilligt for borgerne at deltage i tilbuddet, hvorfor borgeren ikke kan sanktioneres for ikke at tage imod tilbuddet.

Herudover gør styrelsen opmærksom på, at kommunerne ikke – som tidligere udmeldt – kan se bort fra gældende klagefrister. Det er således de almindelige klagerfrister, der gælder. Klageinstansen beslutter i den konkrete sag, om en klagefrist skal suspenderes. Hvis kommunen i en konkret afgørelse har oplyst, at klagefristen er suspenderet, bør kommunen orientere den pågældende borger.

Hvis en borger klager over en afgørelse, hvor Ankestyrelsen er klageinstans, er det Ankestyrelsen der har kompetence til at tage stilling til, om der kan dispenseres for klagefristen. Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at Ankestyrelsen kan se bort fra, at fristerne ikke er overholdt, når der er særlig grund hertil. Det er derfor Ankestyrelsen, der tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der kan dispenseres for, at klagefristen ikke er overholdt

Hvis du har spørgsmål

Den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen rejser mange spørgsmål, og vi har samlet de oftest stillede spørgsmål. Der tages forbehold for ændringer i takt med at situationen udvikler sig. Spørgsmål og svar vil løbende blive opdateret i takt hermed:

For a-kasser, jobcentre og kommuner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

For virksomheder: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Info til borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser

For yderligere information bedes jobcentrene skrive til star@star.dk eller ringe til deres regionale arbejdsmarkedskontor:

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Syd

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Øst

Sidst opdateret: 24-04-2020