Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Orienteringsskrivelse af 26-06-20 om vedtagelse af lovforslag L 203 om bl.a. yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge

Orienteringsskrivelse af 26. juni 2020 til a-kasser, jobcentre m.fl. om vedtagelse af lovforslag L 203 om bl.a. yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig ret til dagpenge til selvstændige

Til arbejdsløshedskasserne, jobcentre m.fl.

Folketinget har den 25. juni 2020 vedtaget L 203 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge).

Loven som vedtaget ved 3. behandling i Folketinget kan findes på Folketingets hjemmeside.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Det forventes at være den 27. juni 2020.

Med lovforslaget gennemføres følgende ændringer i forhold til arbejdsløshedsdagpenge:

  • Suspension af forbrug af dagpengeperioden, en eventuelt forlænget dagpengeperiode, supplerende dagpenge og en evt. forlængelse heraf, forlænges med to måneder frem til og med den 31. august 2020.
  • Suspensionen af opgørelsen af 4-månedersperiode ved opgørelsen af karens, forlænges med to måneder frem til og med den 31. august 2020.
  • Personer, hvis dagpengeret blev opbrugt den 1. marts 2020 og frem til og med 27. marts 2020, og som har meldt sig ud af deres a-kasse, vil fra og med den 1. marts 2020 og til og med den 31. august 2020 kunne genindmelde sig. Medlemmet skal efterbetale medlemsbidrag for perioden. Dette gennemføres ved en ændring af bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse – vedlagt som udkast.
  • Arbejdsgivernes suspension af betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) for medlemmer af en a-kasse, hvis medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse, forlænges med to måneder frem til og med den 31. august 2020.
  • Suspensionen af mindsteudbetalingsreglen for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som hjemsendes eller omfattes af en arbejdsfordeling, forlænges frem til og med den 31. august 2020. Dette gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om udbetaling af dagpenge – vedlagt som udkast.
  • Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab. Det omfatter personer, som ikke er medlem af en a-kasse og medlemmer, som endnu ikke har 1 års medlemskab. Anmodning om optagelsen og efterbetaling af kontingent skal ske i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020. Den selvstændige bliver medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og indbetaler derfor kontingent for perioden ved indmeldelse. Den selvstændige forpligtes desuden til medlemskab ét år fremadrettet.
  • Dette giver mulighed for at få medregnet perioder med drift af selvstændig virksomhed, som ligger uden for en medlemsperiode, til opgørelsen af dagpengeretten og beregning af dagpengesatsen. Det er en betingelse, at virksomhedens skattemæssige overskud for denne periode vil fremgå af en årsopgørelse, som anses for afsluttet i en medlemsperiode.
  • Et medlem af en arbejdsløshedskasse, som driver selvstændig virksomhed, og som opfylder kravet om 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse, men som endnu ikke har 12 måneders indtægt i en medlemsperiode, vil også kunne medregne indkomst, som ligger uden for en medlemsperiode.

Adgangen til at kunne medregne indtægt erhvervet uden for en medlemsperiode vil blive betinget af, at medlemmet forpligter sig til at være medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst 24 måneder. Medlemsbidrag, der allerede er betalt for de første 12 måneders medlemskab, indgår i opgørelsen af medlemskabskravet på de 24 måneder.

Hvis medlemmet melder sig ud af arbejdsløshedskassen inden for samlet 24 måneders medlemskab, skal medlemmet betale et beløb til arbejdsløshedskassen svarende til forskellen mellem 1 års medlemskab og allerede indbetalte medlemsbidrag ud over de første 12 måneder.

  • Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der driver selvstændig virksomhed, og som er omfattet af myndighedernes forbud om drift af selvstændig virksomhed som følge af covid-19 situationen, få mulighed for midlertidigt at ophøre med deres virksomhed og få dagpenge i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. september 2020.
  • I den sammenhæng suspenderes bestemmelsen om venteperiode ved ophør, konkurs eller tvangsauktion i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020. Denne periode er sammenfaldende med perioden med ret til midlertidigt ophør med selvstændig virksomhed.
Sidst opdateret: 21-02-2023