Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Orientering af 26. juni 2020 om vedtagelse af lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Orientering af 26. juni 2020 om vedtagelse af lov nr. 959 af 26. juni 2020 om. ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19 (LF 202-Folketinget 2019-20))

Til alle kommuner m.fl.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 18. juni 2020 udsendt orienteringsbrev om, at regeringen den 18. juni 2020 fremsatte forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19) – L 202. Lovforslaget er blevet vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 25. juni 2020 og vil have virkning fra den 9. marts 2020. Nedenfor gennemgås ændringer som følge af lovforslaget.

Med den vedtagne lovændring af § 13 h, stk. 1, vil personer, der har ansøgt om hjælp i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020 og personer, der ansøger om hjælp i perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 8. september 2020, ikke blive omfattet af 225-timersreglen i perioden fra og med 9. marts til og med 9. september 2020. Fra og med den 9. september 2020 skal persongruppen vurderes i forhold til at blive omfattet af 225-timersreglen.

Den vedtagne lovændring indebærer, at perioden i § 13 h, stk. 2, i lov om aktiv social politik forlænges med yderligere to måneder fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. september 2020, således at perioden fra den 9. marts 2020 til den 8. september 2020 samlet set skal anses for en forlængelsesgrund. Personer vil i perioden fra og med 9. marts 2020 og til og med 8. september 2020, således ikke få nedsat hjælpen, og hjælpen vil ikke bortfalde i perioden som følge af, at de ikke har opfyldt betingelsen om at have haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Eventuelle arbejdstimer med ordinært og ustøttet arbejde i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. september 2020, vil skulle medregnes til at opfylde kravet om 225 timers arbejde, ligesom det er gældende for de øvrige forlængelsesgrunde for både personer, som skulle have haft deres hjælp nedsat, eller hvor hjælpen skulle bortfalde i ovennævnte periode, og for personer, som endnu ikke skulle have deres hjælp nedsat, eller hvor hjælpen ikke skulle bortfalde i perioden.

Administrationen af § 13 h, stk. 1 og 2, i loven, skal følge de samme regler, som i øvrigt er gældende for personer, som får forlænget 12-månedersperioden efter § 13 h.

Personer, der allerede har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet som følge af 225-timersreglen før den 9. marts 2020, vil ikke i suspensionsperioden få sat ydelsen op til hidtidigt niveau. Personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i suspensionsperioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

For personer, der er omfattet af § 13 h, stk. 2, i loven, hvor kommunen forud for lovens ikrafttræden har truffet en afgørelse om nedsættelse eller bortfald af hjælpen efter § 13 g og § 26, stk. 5-8, der endnu ikke er effektueret, skal kommunen tilbagekalde afgørelsen og samtidig skriftligt orientere personen om, at der vil være grundlag for en udskydelse af bortfaldsdatoen som følge af forlængelsen af 12-månedersperioden.

Lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19) kan findes på dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/959


Venlig hilsen

Tina Holgaard Madsen
Teamchef
Kontoret for Sociale Ydelser

Sidst opdateret: 07-02-2022