Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Orientering til alle kommuner m.fl. 18. juni 2020 om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Orientering om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12 månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19 (LF 202-Folketinget 2019-20)

18. juni 2020

Til alle kommuner m.fl.

Covid-19 situationen har stor betydning for modtagere af kontanthjælp m.v., som kan få nedsat ydelsen, eller hvor hjælpen kan bortfalde, hvis de ikke opfylder 225-timersreglen.

Ved lov nr. 473 af 22. april 2020 blev 12-månedersperioden til opfyldelse af det skærpede rådighedskrav om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde forlænget med 4 måneder fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020 som følge af covid-19. Der henvises til det tidligere udsendte orienteringsbrev af 22. april 2020 om vedtagelsen af loven, som kan findes på dette link: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/

Der er i dag fremsat lovforslag (L 202-Folketinget 2019-20), om at perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020, hvor der er sket forlængelse af 12-månedersperioden efter § 13 h i lov om aktiv socialpolitik som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19, skal forlænges med yderligere 2 måneder, så der samlet set sker en forlængelse af 12-månedersperioden med op til 6 måneder.

Med lovforslaget foreslås det således, at perioden i § 13 h, stk. 2, i lov om aktiv social politik skal forlænges med yderligere to måneder fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. september 2020, således at perioden fra den 9. marts 2020 til den 8. september 2020 samlet set skal anses for en forlængelsesgrund. Personer vil i perioden fra og med 9. marts 2020 og til og med 8. september 2020, således ikke få nedsat hjælpen, og hjælpen vil ikke bortfalde i perioden som følge af, at de ikke har opfyldt betingelsen om at have haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Eventuelle arbejdstimer med ordinært og ustøttet arbejde i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. september 2020, vil skulle medregnes til at opfylde kravet om 225 timers arbejde, ligesom det er gældende for de øvrige forlængelsesgrunde for både personer, som skulle have haft deres hjælp nedsat, eller hvor hjælpen skulle bortfalde i ovennævnte periode, og for personer, som endnu ikke skulle have deres hjælp nedsat, eller hvor hjælpen ikke skulle bortfalde i perioden.

Med lovforslaget foreslås det endvidere i § 13 h, stk. 1, at personer, der ansøger om hjælp i perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 8. september 2020, ikke bliver omfattet af 225-timersreglen i denne periode. Fra og med den 9. september 2020 vil persongruppen skulle vurderes i forhold til at blive omfattet af 225-timersreglen.

Administrationen af den foreslåede ændring af bestemmelsen i § 13 h, stk. 1 og 2, i loven, vil skulle følge de samme regler, som i øvrigt er gældende for personer, som får forlænget 12-månedersperioden efter § 13 h.

Personer, der allerede har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet som følge af 225-timersreglen før den 9. marts 2020, vil ikke i suspensionsperioden få sat ydelsen op til hidtidigt niveau. Personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i suspensionsperioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

For personer, der er omfattet af forslaget til § 13 h, stk. 2, i loven, hvor kommunen forud for lovens ikrafttræden har truffet en afgørelse om nedsættelse eller bortfald af hjælpen efter § 13 g og § 26, stk. 5-8, der endnu ikke er effektueret, skal kommunen tilbagekalde afgørelsen og samtidig skriftligt orientere personen om, at der vil være grundlag for en udskydelse af bortfaldsdatoen som følge af forlængelsen af 12-månedersperioden.

Der henvises til det fremsatte lovforslag, som kan findes på dette link: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L202/som_fremsat.htm Lovforslagets videre behandling i Folketinget kan følges på www.ft.dk

Venlig hilsen

Tina Holgaard Madsen
Teamchef
Kontoret for Sociale Ydelser

Sidst opdateret: 22-05-2023