Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Åbning for deltagelse i kurser med fysisk fremmøde som led i den kontrollerede genåbning af det danske samfund: Spørgsmål og svar

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om åbning for deltagelse i kurser med fysisk fremmøde.

Som led i statsministeriets udmelding den 6. april 2020 om en kontrolleret genåbning af det danske samfund åbnedes der for, ”at ledige, som får tilbudt en efteruddannelse, der kræver fysisk fremmøde som betingelse for at kunne påbegynde et arbejde, kan møde fysisk frem. AMU åbnes for certifikat-kurser, hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.”

Kontrolleret genåbning af det danske samfund (nyt vindue)

Denne del af genåbningen er på Beskæftigelsesministeriets område udmøntet i bekendtgørelse nr. 447 af 20. april 2020 om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 , samt orienteringsskrivelse herom til kommuner og a-kasser.

Bekendtgørelse nr. 447 af 20. april 2020 om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 20. april 2020 (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
  • I bunden af et afsnit kan der ligge historiske svar, som ikke gælder mere. Vi har tilføjet "historisk" i slutningen af sådanne spørgsmål.

OBS: Svaret kan bl.a. afhænge af geografi og hvornår i suspensionsperioden spørgsmålet er stillet. Der pågår en større opdatering af spørgsmål/svar på baggrund af den udsendte bekendtgørelse af 26. maj 2020 om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. Alle svar er derfor endnu ikke opdateret, og der kan derfor være svar, der ikke er gældende mere. Det fremgår under det enkelte svar, hvornår det sidst er opdateret.

Hvad betyder det, at ledige kun kan deltage i kurser med fysisk fremmøde, der er en betingelse for at starte på et specifikt job?

Svar 23-04-20:

Det betyder, at det ikke er en tilstrækkelig forudsætning for at kunne påbegynde et kursus, at den pågældende skole/institution er genåbnet – heller ikke selvom det er på et område, hvor der generelt vurderes at være gode beskæftigelsesmuligheder.

Jobcenteret – eller a-kassen for så vidt angår forsikrede lediges deltage i seks ugers jobrettet uddannelse – skal foretage en konkret vurdering af, om det pågældende kursus er en forudsætning for, at den ledige borger vil kunne starte et specifikt job. Her kan der fx lægges vægt på, om der er aktuelle, konkrete jobåbninger, som den ledige kan søge, hvor de kompetencer som opnås på kurset, er en forudsætning for det specifikke job.

Det er fortsat frivilligt for borgerne at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse eller tilbud om vejledning og opkvalificering, som afholdes som digital undervisning eller, efter en konkret vurdering, med fysisk fremmøde.

Det fremgår bl.a. af Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside samt udmelding om, hvilke institutioner og kurser der er omfattet af den gradvise genåbning af skolerne.

Genåbning - Information om genåbningens første fase (nyt vindue)

Skal der foreligge en arbejdsgivererklæring om ansættelse, inden ledige kan deltage i kurser med fysisk fremmøde?

Svar 23-04-20:

Det er ikke et krav, at der skal foreligge en ansættelseskontrakt eller en arbejdsgivererklæring om ansættelse, inden ledige kan påbegynde kurser med fysisk fremmøde. Jobcentret og a-kassen bør dog lægge vægt på, at kurser med fysisk fremmøde sker med henblik på at den ledige kan påbegynde et specifikt job.

Er der fastsat regler, som afgrænser målgruppen af ledige, der kan deltage i kurser med fysisk fremmøde?

Svar 23-04-20:

Ledige, hvor jobcentret eller a-kassen konkret vurderer, at vedkommende skal gennemføre uddannelse eller opkvalificering gennem et kursus som kræver fysisk fremmøde for at opnå ansættelse, kan deltage i kurser med fysisk fremmøde. Der er ikke fastsat særlige regler, som afgrænser, hvilke målgrupper der har adgang til disse kurser. Målgruppen følger således af de almindelige regler herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcentret og a-kassen bør lægge vægt på, at kurser med fysisk fremmøde sker med henblik på at kunne varetage et konkret arbejde.

Sidst opdateret: 29-05-2020