Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Mundbind og forsamlingsforbud: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om mundbind og forsamlingsforbud.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

 • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
 • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
 • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
 • I bunden af et afsnit kan der ligge historiske svar, som ikke gælder mere. Vi har tilføjet "historisk" i slutningen af sådanne spørgsmål.

Svar 21-01-21:

Forsamlingsreglerne fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (bekendtgørelse nr. 42 af 15. januar 2021).

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (nyt vindue)

Opmærksomheden kan særligt henledes på følgende:

 • Forsamlingsforbud for flere end 5 personer.
  Bekendtgørelsens kapitel 1 indeholder regler om forsamlingsforbud for flere end 5 personer. Almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, som indebærer tilstedeværelse af personer fra andre virksomheder mv., er undtaget herfra, jf. § 4, nr. 4. Det er i første omgang op til den enkelte arbejdsplads at foretage denne vurdering.
  CV-kurser o.l. aktiviteter på beskæftigelsesområdet, som indebærer tilstedeværelse af f.eks. 20-30 borgere, vil dog ikke umiddelbart kunne anses som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af arbejdet, hvorfor undtagelsen ikke finder anvendelse. Den tidligere regel om, at aktiviteten alligevel kan afholdes, hvis deltagerne sidder på faste pladser med retning mod en scene, er udgået af bekendtgørelsen.
 • Kvadratmeter gulvareal pr. besøgende.
  Bekendtgørelsens kapitel 2 indeholder bl.a. krav om kvadratmeter gulvareal pr. besøgende.
  Det fremgår bl.a. af § 9, stk. 1, at der maksimalt må tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der dog alligevel tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Dette gælder også jobcenterets samtalelokaler. Det er ikke muligt at holde mødet i et lokale på under 7,5 m2 med fysisk fremmøde af flere personer end borgeren og sagsbehandleren, hvorfor en evt. bisidder/partsrepræsentant må henvises til at følge samtalen digitalt.
 • Afstandskrav.
  Der kan henvises til sundhedsmyndighedernes anbefaling om 2 meters afstand. Der er tale om en generel anbefaling, som gælder uanset anvendelse af mundbind/visir.

Bemærk i øvrigt, at kontaktforløbet under beskæftigelsesindsatsen jf. STAR’s udmeldinger for tiden primært bør afholdes digitalt.

Svar 04-12-20

Kravene om mundbind eller visir, der gælder for jobcentrene, jf. særskilt FAQ herom, gælder efter STAR’s vurdering også for interne tilbud og aktiviteter, herunder særligt tilrettelagte projekter og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb m.v., som jobcenteret selv afholder for ledige i kommunale lokaler eller værksteder. Det samme er efter STAR’s vurdering tilfældet med reglen om, at mundbind/visiret vil kunne fjernes helt eller delvist ved anerkendelsesværdige årsager, jf. Sundheds- og Ældreministeriets mundbindsbekendtgørelse (BEK 1534 af 28/10/2020 som ændret ved BEK 1610 af 12/11/2020).

Svar 27-11-20:

Jobcentre er omfattet af krav om brug af mundbind eller visir til brugere, medarbejdere og andre personer i lokaler, hvor offentligheden har adgang, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 28/10/2020 § 1, stk. 1 og 2, med senere ændring i bekendtgørelse nr. 1610 af 12/11/2020. Det gælder som udgangspunkt i hele jobcenteret, herunder også når man sidder ned fx i en ventesituation eller i en jobsamtale, da sådanne situationer i jobcentrene ikke er omfattet af undtagelsesmulighederne (bl.a. kultur- og foreningslokaler samt kirker og andre trossamfund) i bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Kravet om brug af mundbind eller visir omfatter dog ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejderen m.v. har adgang, jf. § 1, stk. 2. Det vil sige, at medarbejdere mv., der fx sidder alene i eget aflukket kontor, ikke har krav om brug af mundbind eller visir i den pågældende situation. Det betyder også, at hvis et samtalelokale er indrettet med en afskærmning, som medarbejderen befinder sig bagved under samtalen, vil medarbejder være undtaget for krav om brug af mundbind eller visir.

Borgeren, der deltager i samtalen, skal som udgangspunkt anvende bundbind eller visir. Efter mundbindsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan mundbind eller visir dog fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det kan fx være under samtale med personer, der mundaflæser, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser, eller hvis personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau eller med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind, jf. § 4, bekendtgørelsen.

For så vidt angår undervisningssituationer i jobcenteret gælder kravet om mundbind og visir, jf. § 1, stk. 1, nr. 5. På uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af bekendtgørelsen § 2, gælder denne bestemmelse for brug af mundbind og visir. I undervisningssituationer i øvrigt hos private aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, er det frivilligt at anvende mundbind, da disse aktører ikke er omfattet af mundbindsbekendtgørelsen.

Svar 27-11-20 - ikke længere gældende

Det følger af Sundheds- og Ældreministeriets forsamlingsbekendtgørelses § 3, nr. 4, (BEK nr. 1509 af 25. oktober 2020 med senere ændringer), at almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, som indebærer tilstedeværelse af personer fra andre virksomheder mv., er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. Det betyder, at forsamlingsforbuddet ikke gælder, hvis de pågældende personers tilstedeværelse er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af arbejdet. Det er i første omgang op til den enkelte arbejdsplads at foretage denne vurdering.

Det bemærkes dog, at CV-kurser og lignende aktiviteter på beskæftigelsesområdet, som indebærer tilstedeværelse af f.eks. 20-30 borgere, umiddelbart ikke vurderes at kunne anses for at være et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af arbejdet, og derfor vil arbejdspladsundtagelsen ikke finde anvendelse. Såfremt nødvendighedsvurderingen fører til, at arbejdspladsundtagelsen ikke finder anvendelse, kan arrangementet eller aktiviteten dog alligevel afholdes, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende, jf. forsamlingsbekendtgørelsens § 3, nr. 5.

Sidst opdateret: 21-01-2021