Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. mundbind og forsamlingsforbud som følge af corona-virus.

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. mundbind og forsamlingsforbud som følge af corona-virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

Mundbind og forsamlingsforbud: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Svar 27-11-20 - ikke længere gældende

Det følger af Sundheds- og Ældreministeriets forsamlingsbekendtgørelses § 3, nr. 4, (BEK nr. 1509 af 25. oktober 2020 med senere ændringer), at almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, som indebærer tilstedeværelse af personer fra andre virksomheder mv., er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. Det betyder, at forsamlingsforbuddet ikke gælder, hvis de pågældende personers tilstedeværelse er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af arbejdet. Det er i første omgang op til den enkelte arbejdsplads at foretage denne vurdering.

Det bemærkes dog, at CV-kurser og lignende aktiviteter på beskæftigelsesområdet, som indebærer tilstedeværelse af f.eks. 20-30 borgere, umiddelbart ikke vurderes at kunne anses for at være et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af arbejdet, og derfor vil arbejdspladsundtagelsen ikke finde anvendelse. Såfremt nødvendighedsvurderingen fører til, at arbejdspladsundtagelsen ikke finder anvendelse, kan arrangementet eller aktiviteten dog alligevel afholdes, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende, jf. forsamlingsbekendtgørelsens § 3, nr. 5.

Svar 19-03-21 - ikke længere gældende:

Jobcentre er omfattet af krav om brug af mundbind eller visir til brugere, medarbejdere og andre personer i lokaler, hvor offentligheden har adgang, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 176 af 3. februar 2021 med senere ændringer.

Retsinformation: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 (nyt vindue)


Det gælder som udgangspunkt i hele jobcenteret, herunder også når man sidder ned fx i en ventesituation eller i en jobsamtale, da sådanne situationer i jobcentrene ikke er omfattet af undtagelsesmulighederne i bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Kravet om brug af mundbind eller visir omfatter dog ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejderen m.v. har adgang, jf. § 1, stk. 2. Det vil sige, at medarbejdere mv., der fx sidder alene i eget aflukket kontor, ikke har krav om brug af mundbind eller visir i den pågældende situation. Det betyder også, at hvis et samtalelokale er indrettet med en afskærmning, som medarbejderen befinder sig bagved under samtalen, vil medarbejder være undtaget for krav om brug af mundbind eller visir.

Borgeren, der deltager i samtalen, skal som udgangspunkt anvende mundbind eller visir. Efter mundbindsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan mundbind eller visir dog fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det kan fx være under samtale med personer, der mundaflæser, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser, eller hvis personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau eller med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind, jf. § 4, bekendtgørelsen.

For så vidt angår undervisningssituationer i jobcenteret gælder kravet om mundbind og visir, jf. § 1, stk. 1, nr. 5. På uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af bekendtgørelsen § 2, gælder denne bestemmelse for brug af mundbind og visir. I undervisningssituationer i øvrigt hos private aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, er det frivilligt at anvende mundbind, da disse aktører ikke er omfattet af mundbindsbekendtgørelsen.

Svar 27-11-20 - ikke længere gældende:

Jobcentre er omfattet af krav om brug af mundbind eller visir til brugere, medarbejdere og andre personer i lokaler, hvor offentligheden har adgang, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 28/10/2020 § 1, stk. 1 og 2, med senere ændring i bekendtgørelse nr. 1610 af 12/11/2020. Det gælder som udgangspunkt i hele jobcenteret, herunder også når man sidder ned fx i en ventesituation eller i en jobsamtale, da sådanne situationer i jobcentrene ikke er omfattet af undtagelsesmulighederne (bl.a. kultur- og foreningslokaler samt kirker og andre trossamfund) i bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Kravet om brug af mundbind eller visir omfatter dog ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejderen m.v. har adgang, jf. § 1, stk. 2. Det vil sige, at medarbejdere mv., der fx sidder alene i eget aflukket kontor, ikke har krav om brug af mundbind eller visir i den pågældende situation. Det betyder også, at hvis et samtalelokale er indrettet med en afskærmning, som medarbejderen befinder sig bagved under samtalen, vil medarbejder være undtaget for krav om brug af mundbind eller visir.

Borgeren, der deltager i samtalen, skal som udgangspunkt anvende mundbind eller visir. Efter mundbindsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan mundbind eller visir dog fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det kan fx være under samtale med personer, der mundaflæser, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser, eller hvis personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau eller med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind, jf. § 4, bekendtgørelsen.

For så vidt angår undervisningssituationer i jobcenteret gælder kravet om mundbind og visir, jf. § 1, stk. 1, nr. 5. På uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af bekendtgørelsen § 2, gælder denne bestemmelse for brug af mundbind og visir. I undervisningssituationer i øvrigt hos private aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, er det frivilligt at anvende mundbind, da disse aktører ikke er omfattet af mundbindsbekendtgørelsen.

Svar 12-03-21 ikke længere gældende:

Forsamlingsreglerne fremgår af Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (bekendtgørelse nr. 42 af 15. januar 2021 med senere ændringer).

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (nyt vindue)

Opmærksomheden kan særligt henledes på følgende:

 • Forbud mod større forsamlinger i bekendtgørelsens kapitel 1.
  Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, indeholder regler om forsamlingsforbud for flere end p.t. 5 personer (dog 10 visse steder i landet). Almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, som indebærer tilstedeværelse af personer fra andre virksomheder mv., er undtaget herfra, jf. § 4, nr. 4. Det er i første omgang op til den enkelte arbejdsplads at foretage denne vurdering.
  CV-kurser o.l. aktiviteter på beskæftigelsesområdet, som indebærer tilstedeværelse af f.eks. 20-30 borgere, vil dog ikke umiddelbart kunne anses som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af arbejdet, hvorfor undtagelsen ikke finder anvendelse. Den tidligere regel om, at aktiviteten alligevel kan afholdes, hvis deltagerne sidder på faste pladser med retning mod en scene, er udgået af bekendtgørelsen.
 • Kvadratmeter gulvareal pr. besøgende.
  Bekendtgørelsens kapitel 2 indeholder bl.a. krav om kvadratmeter gulvareal pr. besøgende.
  Det fremgår bl.a. af § 9, stk. 1, at der maksimalt må tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der dog alligevel tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Dette gælder også jobcenterets samtalelokaler. Det er ikke muligt at holde mødet i et lokale på under 7,5 m2 med fysisk fremmøde af flere personer end borgeren og sagsbehandleren, hvorfor en evt. bisidder/partsrepræsentant må henvises til at følge samtalen digitalt.
 • Afstandskrav.
  Der kan henvises til sundhedsmyndighedernes anbefaling om 2 meters afstand. Der er tale om en generel anbefaling, som gælder uanset anvendelse af mundbind/visir.
  Bemærk i øvrigt, at kontaktforløbet under beskæftigelsesindsatsen jf. STAR’s udmeldinger for tiden primært bør afholdes digitalt.

Svar 21-01-21 - ikke længere gældende:

Forsamlingsreglerne fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (bekendtgørelse nr. 42 af 15. januar 2021).

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (nyt vindue)

Opmærksomheden kan særligt henledes på følgende:

 • Forsamlingsforbud for flere end 5 personer.
  Bekendtgørelsens kapitel 1 indeholder regler om forsamlingsforbud for flere end 5 personer. Almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, som indebærer tilstedeværelse af personer fra andre virksomheder mv., er undtaget herfra, jf. § 4, nr. 4. Det er i første omgang op til den enkelte arbejdsplads at foretage denne vurdering.
  CV-kurser o.l. aktiviteter på beskæftigelsesområdet, som indebærer tilstedeværelse af f.eks. 20-30 borgere, vil dog ikke umiddelbart kunne anses som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af arbejdet, hvorfor undtagelsen ikke finder anvendelse. Den tidligere regel om, at aktiviteten alligevel kan afholdes, hvis deltagerne sidder på faste pladser med retning mod en scene, er udgået af bekendtgørelsen.
 • Kvadratmeter gulvareal pr. besøgende.
  Bekendtgørelsens kapitel 2 indeholder bl.a. krav om kvadratmeter gulvareal pr. besøgende.
  Det fremgår bl.a. af § 9, stk. 1, at der maksimalt må tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der dog alligevel tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Dette gælder også jobcenterets samtalelokaler. Det er ikke muligt at holde mødet i et lokale på under 7,5 m2 med fysisk fremmøde af flere personer end borgeren og sagsbehandleren, hvorfor en evt. bisidder/partsrepræsentant må henvises til at følge samtalen digitalt.
 • Afstandskrav.
  Der kan henvises til sundhedsmyndighedernes anbefaling om 2 meters afstand. Der er tale om en generel anbefaling, som gælder uanset anvendelse af mundbind/visir.

Bemærk i øvrigt, at kontaktforløbet under beskæftigelsesindsatsen jf. STAR’s udmeldinger for tiden primært bør afholdes digitalt.

Svar 12-03-21 ikke længere gældende:

Kravene om mundbind eller visir, der gælder for jobcentrene, jf. særskilt FAQ herom, gælder efter STAR’s vurdering også for interne tilbud og aktiviteter, herunder særligt tilrettelagte projekter og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb m.v., som jobcenteret selv afholder for ledige i kommunale lokaler eller værksteder. Det samme er efter STAR’s vurdering tilfældet med reglen om, at mundbind/visiret vil kunne fjernes helt eller delvist ved anerkendelsesværdige årsager, jf. Sundhedsministeriets mundbindsbekendtgørelse (BEK nr. 176 af 3. februar 2021 med senere ændringer).

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 (nyt vindue)Svar 04-12-20 - ikke længere gældende:

Kravene om mundbind eller visir, der gælder for jobcentrene, jf. særskilt FAQ herom, gælder efter STAR’s vurdering også for interne tilbud og aktiviteter, herunder særligt tilrettelagte projekter og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb m.v., som jobcenteret selv afholder for ledige i kommunale lokaler eller værksteder. Det samme er efter STAR’s vurdering tilfældet med reglen om, at mundbind/visiret vil kunne fjernes helt eller delvist ved anerkendelsesværdige årsager, jf. Sundheds- og Ældreministeriets mundbindsbekendtgørelse (BEK 1534 af 28/10/2020 som ændret ved BEK 1610 af 12/11/2020).

Svar 15-04-21 - ikke længere gældende:

P.t. gælder et krav om maksimalt 1 besøgende pr. 7,5m2. Vi er ved at se på, om reglerne evt. skal ændres og forventer at kunne melde noget ud herom snarest muligt.

Svar 03-06-21 - ikke længere gældende:

Iflg. § 13, stk. 1, i BM’s corona-bekendtgørelse nr. 885 af 11. maj 2021 skal alle besøgende (over 12 år) bære mundbind eller visir i lokalerne i jobcentrene, herunder kommunens egne lokaler og lejede lokaler, hvor jobcenteret afholder samtaler, tilbud, aktiviteter m.v., jf. dog undtagelserne i §§ 14 og 15. Dette gælder også, når man sidder ned fx i en ventesituation eller deltager i undervisning.

Ifølge § 13, stk. 2, i samme bekendtgørelse, omfatter kravet også medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pgl. jobcenter og har kontakt til besøgende. Kravet omfatter dog ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejderen har adgang.

Det betyder fx, at hvis et samtalelokale er indrettet med en afskærmning, som medarbejderen befinder sig bagved under samtale med en borger, så vil medarbejder være undtaget for krav om brug af mundbind eller visir.

Desuden kan henvises til undtagelserne til kravet om mundbind/visir, som fremgår af bekendtgørelsens §§ 14 og 15.

Ifølge § 14 gælder kravet ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau eller med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind. Og ifølge § 15 kan mundbind/visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Der henvises til det nærmere indhold af § 15.

Svar 04-05-21 - ikke længere gældende:

Ja. Det fremgår af § 13 i bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen (BEK nr. 646 af 13. april 2021), at anvendelsen af mundbind/visir gælder alle besøgende på 12 år og derover, når de befinder sig i lokaler i jobcentre, herunder kommunens egne lokaler og lejede lokaler, hvor jobcenteret afholder samtaler, tilbud, aktiviteter m.v. I modsætning til, hvad der gælder for arealkravet i bekendtgørelsens § 12, er der ikke for mundbind/visir regler om, at kravet kun gælder lokaler med offentlig adgang. Der kan henvises til bekendtgørelsens § § 14 og 15 for så vidt angår undtagelsesmuligheder for at anvende mundbind/visir.

Sidst opdateret: 15-06-2021