Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Rådighed, formidling og sanktioner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om rådighed, formidling og sanktioner.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Rådighed

Svar 03-06-2021:

I Danmark er det frivilligt, om man vil lade sig vaccinere.

En person, der ikke vil lade sig vaccinere mod covid-19 skal opfylde sin rådighedsforpligtelse. Dette gælder uanset om personen er i risikogruppen.

Det er styrelsens opfattelse, at en person vil opfylde sin pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selvom personen ikke ønsker at lade sig vaccinere.

Jobcentret skal, forud for afgivelse af tilbud mv., som borgeren skal stå til rådighed for, sikre, at der er taget højde for den enkelte borgers konkrete situation, herunder at tilbuddet er tilpasset borgerens helbredstilstand. Således skal det sikres, at borgeren får en indsats, som den pågældende har forudsætninger for og pligt til at deltage i.

Det er styrelsens opfattelse, at denne konkrete og individuelle vurdering også må indebære en stillingtagen til sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer på området og under hensyn til, om personen er i risikogruppen og/eller har pårørende i risikogruppen. Styrelsen henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen.dk: Covid-19 (nyt vindue)

I det omfang, at det er et krav, at personen lader sig teste forud for fremmøde i et tilbud, skal personen lade sig teste for at opfylde sin rådighedsforpligtelse efter § 13, stk. 1, medmindre personen er undtaget fra testkrav og kravet om coronapas.

Svar 25-05-2021:

Styrelsen følger de til enhver tid gældende regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og Udenrigsministeriet, og således gælder Sundhedsministeriets og Udenrigsministeriet regler og retningslinjer i relation til indrejse også for personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

I de tilfælde hvor en ydelsesmodtager har valgt at rejse ud til et land, hvor der er krav om isolation i en nærmere fastsat periode efter indrejse i Danmark, vil personen først anses for at stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor vedkommende ikke skal være under isolation. Hvis personen kan afbryde sin isolation på et tidligere tidspunkt fx ved, at vedkommende har en negativ PCR-test, anses personen for at stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor vedkommende har en negativ PCR-test, og kan dermed modtage kontanthjælp m.v. efter lov om aktiv socialpolitik. Dette har efter styrelsens opfattelse den retsvirkning, at personen ikke har ret til at modtage hjælp under isolationen, idet den grundlæggende betingelse om at stå til rådighed ikke er opfyldt i perioden. Personen kan således først stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor isolationen kan afbrydes, og dermed modtage kontanthjælp m.v. efter lov om aktiv socialpolitik.

I de tilfælde hvor en ydelsesmodtager har valgt at rejse ud til et land, hvor der ikke er krav om isolation efter indrejse i Danmark, men alene en negativ test, vil personen først anses for at stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor vedkommende har en negativ test. Dette har efter styrelsens opfattelse den retsvirkning, at personen ikke har ret til at modtage hjælp, førend personen har en negativ test.

Hvis begge ægtefæller modtager kontanthjælp, skal begge ægtefæller stå til rådighed som følge af den gensidige forsørgelsespligt mellem ægtefæller i kontanthjælpssystemet. Derfor kan den anden ægtefælle heller ikke modtage kontanthjælp m.v. i perioden forud for negativ test eller under isolation, uanset om vedkommende selv skal lade sig teste eller holde sig i isolation.

Personer, der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, bliver allerede ved ansøgningen om hjælp vejledt om alle rettigheder og pligter som følge af loven, herunder om forpligtelsen til at stå til rådighed. Personen bliver således allerede ved ansøgning om hjælpen vejledt om konsekvenserne ved ikke at stå til rådighed m.v., herunder at manglende opfyldelse af rådighedspligten vil kunne medføre nedsættelse eller bortfald af hjælpen.

Styrelsen kan henvise til www.coronasmitte.dk, hvor der kan læses yderligere om kravene om test og isolation ved indrejse, kategoriseringen af lande samt seneste nyt om regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne:

Coronasmitte.dk: Hvem skal testes og i isolation efter indrejse i Danmark? (nyt vindue)

Tidligere gældende svar

Svar 25-03-21 - ikke længere gældende:

Styrelsen følger de til enhver tid gældende regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, og således gælder reglerne om påkrav om test og isolation også for personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Efter gældende regler skal alle personer, som rejser til Danmark fra udlandet, straks efter indrejsen gå i isolation i 10 dage. Dette gælder, uanset om personen er testet negativ for covid-19 forud for og/eller ved ankomst til Danmark eller efter indrejse i Danmark. Isolationen kan først afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Disse regler gælder, uanset om der er tale om en nødvendig eller unødvendig rejse, og uanset om rejsen sker til et land, som er omfattet af Udenrigsministeriets liste over lande, hvortil det frarådes at rejse.

I de tilfælde hvor en ydelsesmodtager har valgt at rejse ud, trods myndighedernes anbefalinger, og skal i 10 dages isolation, står den pågældende ikke til rådighed for arbejdsmarkedet i denne periode og har derfor ikke ret til kontanthjælp m.v. i denne periode. Først ved en negativ PCR-test foretaget tidligst 4 dage efter indrejse vil det være muligt at afbryde isolationen og derved stå til rådighed igen. Dette har efter styrelsens opfattelse den retsvirkning, at personen ikke har ret til at modtage hjælp under isolationen, idet den grundlæggende betingelse om at stå til rådighed ikke er opfyldt i perioden. Personen kan således først stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor isolationen afbrydes, og dermed modtage kontanthjælp m.v. efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis begge ægtefæller modtager kontanthjælp, skal begge ægtefæller stå til rådighed som følge af den gensidige forsørgelsespligt mellem ægtefæller i kontanthjælpssystemet. Derfor kan den anden ægtefælle heller ikke modtage kontanthjælp m.v. i perioden med isolation, uanset om vedkommende selv skal holde sig isolation.

Personer, der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, bliver allerede ved ansøgningen om hjælp vejledt om alle rettigheder og pligter som følge af loven, herunder om forpligtelsen til at stå til rådighed. Personen bliver således allerede ved ansøgning om hjælpen vejledt om konsekvenserne ved ikke at stå til rådighed m.v., herunder at manglende opfyldelse af rådighedspligten vil kunne medføre nedsættelse eller bortfald af hjælpen.

Styrelsen kan henvise til www.coronasmitte.dk, hvor der kan læses yderligere om kravene om test og isolation ved indrejse, samt seneste nyt om regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne:

Coronasmitte.dk: Krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark  (nyt vindue)

Svar 28-04-21:

Der er i bekendtgørelse om genåbning og forsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 (bekendtgørelse nr. 646 af 13. april 2021), som ophæves den 16. maj 2021, ikke fastsat regler om brug af covid-19 test som led i den aktive beskæftigelsesindsats. Det er dog styrelsens opfattelse, at i det omfang tilbudsstedet stiller krav om covid-19 test forud for fremmøde og deltagelse i et tilbud, skal personen lade sig teste for at opfylde sin rådighedsforpligtelse efter § 13 i lov om aktiv socialpolitik.

Dette gælder dog ikke, hvis personen er undtaget fra testkrav og kravet om coronapas. Styrelsen følger hertil de til enhver tid gældende regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, og dermed vil personer, som af medicinske årsager og/eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er undtaget fra de generelle testkrav, have en rimelig grund til at afvise tilbud, hvor deltagelse er betinget af en forudgående covid-19 test.

Hvis covid-19 test alene er en anbefaling forud for fremmøde og deltagelse i tilbud, og personen ikke lader sig teste, har manglende covid-19 test ikke betydning for personens rådighedsforpligtelse.

Styrelsen henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere om situationer for undtagelse af testkrav m.v.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Hvornår du skal testes (nyt vindue)

Overholdelse af testkravet som led i opfyldelse af rådighedsforpligtelsen gælder imidlertid alene for tilbud, som borgeren er forpligtet til at deltage i. Der henvises i den forbindelse til § 1, stk. 3 og § 1, stk. 4 i ovennævnte bekendtgørelse om genåbning og forsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19. 

Retsinformation: Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

Svar 25-05-2021:

Styrelsen følger de til enhver tid gældende regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og Udenrigsministeriet, og således gælder Sundhedsministeriets og Udenrigsministeriet regler og retningslinjer i relation til indrejse også for personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

I de tilfælde hvor en ydelsesmodtager har valgt at rejse ud til et land, hvor der er krav om isolation i en nærmere fastsat periode efter indrejse i Danmark, vil personen først anses for at stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor vedkommende ikke skal være under isolation. Hvis personen kan afbryde sin isolation på et tidligere tidspunkt fx ved, at vedkommende har en negativ PCR-test, anses personen for at stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor vedkommende har en negativ PCR-test, og kan dermed modtage ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Dette har efter styrelsens opfattelse den retsvirkning, at personen ikke har ret til at modtage hjælp under isolationen, idet den grundlæggende betingelse om at stå til rådighed ikke er opfyldt i perioden. Personen kan således først stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor isolationen kan afbrydes, og dermed modtage ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

I de tilfælde hvor en ydelsesmodtager har valgt at rejse ud til et land, hvor der ikke er krav om isolation efter indrejse i Danmark, men alene en negativ test, vil personen først anses for at stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor vedkommende har en negativ test. Dette har efter styrelsens opfattelse den retsvirkning, at personen ikke har ret til at modtage hjælp, førend personen har en negativ test.

Personer, der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, bliver allerede ved ansøgningen om hjælp vejledt om alle rettigheder og pligter som følge af loven, herunder om forpligtelsen til at stå til rådighed. Personen bliver således allerede ved ansøgning om hjælpen vejledt om konsekvenserne ved ikke at stå til rådighed m.v., herunder at manglende opfyldelse af rådighedspligten vil kunne medføre nedsættelse eller bortfald af hjælpen.

Styrelsen kan henvise til www.coronasmitte.dk, hvor der kan læses yderligere om kravene om test og isolation ved indrejse, kategoriseringen af lande samt seneste nyt om regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne:

Coronasmitte.dk: Hvem skal testes og i isolation efter indrejse i Danmark? (nyt vindue)

Tidligere gældende svar:

Svar 25-03-21 - ikke længere gældende:

Styrelsen følger de til enhver tid gældende regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, og således gælder reglerne om påkrav om test og isolation også for personer som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Efter gældende regler skal alle personer som rejser til Danmark fra udlandet, straks efter indrejsen gå i isolation i 10 dage. Dette gælder uanset om personen er testet negativ for COVID-19 forud for og ved ankomst eller efter indrejse i Danmark. Isolationen kan først afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Disse regler gælder, uanset om der er tale om en nødvendig eller unødvendig rejse, og uanset om rejsen er til et land, som er omfattet af Udenrigsministeriets liste over lande som frarådes.

I de tilfælde, hvor en ydelsesmodtager har valgt at rejse ud trods myndighedernes anbefalinger, og skal i 10 dages isolation, står pågældende ikke til rådighed for arbejdsmarkedet i denne periode, og har derfor ikke ret til ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse i denne periode. Først ved en negativ PCR-test foretaget tidligst 4 dage efter indrejse, vil det være muligt at afbryde isolationen, og derved kunne stå til rådighed igen. Dette har efter styrelsens opfattelse den retsvirkning, at personen ikke har ret til at modtage hjælp under isolationen, idet den grundlæggende betingelse om at stå til rådighed ikke kan opfyldes. Personen kan først stå til rådighed fra det tidspunkt, hvor isolationen afbrydes, og dermed modtage ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Personer, der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, bliver i forbindelsen med overgangen til ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse vejledt om alle rettigheder og pligter som følge af loven, herunder om forpligtelsen til at stå til rådighed. Personen bliver således allerede ved ansøgning om hjælpen tilstrækkeligt vejledt om konsekvenserne ved ikke at stå til rådighed mv.

Styrelsen kan henvise til www.coronasmitte.dk, hvor der kan læses yderligere om kravene om test og isolation ved indrejse, samt seneste nyt om regler og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne:

Coronasmitte.dk: Krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark  (nyt vindue)

Svar 01-09-20:

Det er STAR’s opfattelse, at ressourceforløbsydelsesmodtageren i det pågældende tilfælde med sin adfærd har accepteret risikoen for smitte med covid-19. Uanset, at der er tale om en anbefaling om at undlade udrejse til de pågældende lande, skal kommunen efter STAR’s opfattelse anse det som svarende til et forbud mod at udrejse til disse lande.

Som direkte følge deraf må sygdommen med covid-19 i disse situationer anses for selvforskyldt, og en ressourceforløbsydelsesmodtager må anses for at have valgt ikke at stå til rådighed i en periode svarende til de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, idet den grundlæggende betingelse om at stå til rådighed efter § 69 og § 69 k, i lov om aktiv socialpolitik, ikke er opfyldt.

Det er dermed STAR’s opfattelse, at personen med sin adfærd har frasagt sig hjælp i de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, uanset at sygdom derudover anses som en rimelig grund til ikke at stå til rådighed.

Ressourceforløbsydelse både under ressourceforløb og jobafklaringsforløb ydes uden hensyn til en evt. ægtefælles indtægts og formueforhold. Det betyder, at en ægtefælle kan derfor godt frasige sig ressourceforløbsydelsen uden, at det får tilsvarende virkning for en evt. hjælp efter lov om aktiv socialpolitik til den anden ægtefælle.

Hvis sygdomsforløbet varer længere end de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, må kommunen konkret vurdere, om ressourceforløbsydelsen skal genoptages efter de 14 dage.

For så vidt angår spørgsmålet om opfyldelse af de almindelige betingelser for at modtage kontanthjælp (herunder spørgsmålet om rådighed) i perioden med 14 dages hjemmeophold henvises i øvrigt til spørgsmål/svar: ” Kan modtagere af hjælp i kontanthjælpssystemet, der rejser ud på en ikke-nødvendig rejse til et land, der er på Udenrigsministeriets liste over lande, der frarådes udrejse til, anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet under ved hjemkomst, når sundhedsmyndighederne anbefaler 14 dages hjemmeophold efter hjemkomst? Hvad betyder det i givet fald for ægtefællen?” her på siden:

Rådighed, formidling og sanktioner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Der henvises desuden til spørgsmål/svar: ”Er der tale om en ny definition af begrebet ”social begivenhed” på baggrund af udmeldingen på STARs hjemmeside om berettigelse til kontanthjælp ved hjemsendelse?” på denne side:

Ydelser: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Svar 03-07-20:

Det er STAR’s opfattelse, at kontanthjælpsmodtageren i det pågældende tilfælde med sin adfærd har accepteret risikoen for smitte med covid-19. Uanset, at der er tale om en anbefaling om at undlade udrejse til de pågældende lande, skal kommunen efter STAR’s opfattelse anse det som svarende til et forbud mod at udrejse til disse lande.

Som direkte følge deraf må sygdommen med covid-19 i disse situationer anses for selvforskyldt, og en kontanthjælpsmodtager må anses for at have valgt ikke at stå til rådighed i en periode svarende til de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, idet den grundlæggende betingelse i kontanthjælpssystemet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter § 13, i lov om aktiv socialpolitik, ikke er opfyldt.

Det er dermed STAR’s opfattelse, at personen med sin adfærd har frasagt sig hjælp i de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, uanset at sygdom derudover anses som en rimelig grund til ikke at stå til rådighed.

Hvis begge ægtefæller modtager kontanthjælp, skal begge ægtefæller stå til rådighed som følge af den gensidige forsørgelsespligt mellem ægtefæller i kontanthjælpssystemet. En ægtefælle kan derfor ikke frasige sig kontanthjælpen uden, at det får tilsvarende virkning for hjælpen til den anden ægtefælle.

Hvis sygdomsforløbet varer længere end de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, må kommunen konkret vurdere, om kontanthjælpen skal genoptages efter de 14 dage.

Svar 16-06-20:

Efter styrelsens opfattelse vil vurderingen af udeblivelse fra en digital samtale på mange måder kunne bedømmes efter samme parametre som udeblivelse fra en samtale med fysisk fremmøde (eksempelvis hvor lang tids forsinkelse accepteres mv.). Kommunen skal derfor anvende samme principper for vurderingen, som ved en situation ved fysisk fremmøde.

Ved vurderingen kan kommunen bl.a. lægge vægt på, om personen er udsat for ’teknisk umulighed’. Hvis en borger ikke er i besiddelse af eller er i stand til at betjene en telefon, tablet, computer mv. og derfor heller ikke er i stand til at deltage i en telefonisk/digital samtale, vil borgeren efter en konkret vurdering godt kunne være omfattet af begrebet ’teknisk umulighed’, men generelle kognitive eller sproglige barrierer er ikke omfattet af begrebet. Jobcenteret skal medtage oplysninger om en borgers eventuelle kognitive udfordringer i den rimelighedsvurdering, der skal foretages forud for hver afgivelse af tilbud m.v.

Tidligere gældende svar

Svar 28-05-20 - ikke længere gældende:

Efter styrelsens opfattelse vil vurderingen af udeblivelse fra en digital samtale på mange måder kunne bedømmes efter samme parametre, som udeblivelse fra en samtale med fysisk fremmøde (eksempelvis hvor lang tids forsinkelse accepteres mv.) Kommunen skal derfor anvende samme principper for vurderingen, som ved en situation ved fysisk fremmøde.

Svar 16-06-20:

Som det fremgår af genåbningsbekendtgørelsen skal kommunernes vejledning ske efter reglerne i bl.a. § 35 i lov om aktiv socialpolitik.

Det fremgår af § 35, stk. 1, 1. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, at har kommunen ikke vejledt en person, jf. 2. og 3. pkt., inden indkaldelsen til den første jobsamtale efter anmodning om hjælp, kan kommunen, når den indkalder personen til den første jobsamtale, vejlede personen skriftligt om, at personen skal møde til jobsamtalen, og at hvis personen udebliver uden rimelig grund fra jobsamtalen, vil personen blive sanktioneret med en sanktionssats for hver dag, personen udebliver.

I forbindelse med indkaldelsen til første jobsamtale skal således fremgå af indkaldelsen, at hvis personen udebliver fra samtalen, vil kommunen træffe afgørelse om fradrag i hjælpen med en sanktionssats efter § 35, stk. 4, for hver dag, som personen udebliver fra samtalen. Kommunen vil således ved første jobsamtale kunne træffe afgørelse om sanktion uanset, at vejledningen ikke er blevet drøftet og gennemgået med personen, jf. § 35, stk. 1, 2. og 3. pkt.

Reglerne i § 35, stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse i forhold til telefonisk eller digital vejledning. Det betyder, at kommunen ved den skriftlige indkaldelse af personen til den telefoniske eller digitale samtale, hvor kommunen agter at give personen vejledning om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen, jf. § 35, stk. 1, skal oplyse personen om, at personen har pligt til at møde til samtalen/vejledningen, og at personen vil få en sanktion med en sanktionssats for hver dag, personen udebliver, jf. § 35, stk. 4, hvis personen uden rimelig grund udebliver fra jobsamtalen/vejledningen.

Ved udeblivelse fra en telefonisk eller digital jobsamtale skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering af, om borgeren havde en rimelig grund til ikke at deltage i den digitale eller telefoniske vejledningssamtale, jf. § 35, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik.

Hvis kommunen vurderer, at der ikke foreligger en rimelig grund til ikke at deltage, jf. § 13, stk. 7 eller 15, i lov om aktiv socialpolitik, skal personen have en sanktion, jf. § 35, stk. 4, med en sanktionssats pr. dag, hvor personen er udeblevet fra.

Svar 12-06-20:

Kommunens forpligtelse til at foretage en rimelighedsvurdering forud for afgivelsen af tilbud mv. betyder, at jobcentret altid skal tage højde for den enkelte borgers konkrete situation og vurdere rimeligheden i tilbuddet mv., uanset om borgeren kan fremvise en lægeerklæring eller ej. Således skal det i videst muligt omfang sikres, at borgeren fra start får en indsats, som den pågældende har forudsætninger for og pligt til at deltage i.

Efter styrelsens opfattelse må denne konkrete og individuelle vurdering foretages som en samlet vurdering under hensyntagen til en række faktorer, herunder bl.a. borgerens helbred, samt den aktuelle situation vedrørende COVID-19 og sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer på området, herunder også de hensyn, der ligger til grund for Aftale om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe. Af aftalen fremgår det, at der i tvivlstilfælde må indhentes lægeerklæring om, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer for den særlige risikogruppe kan overholdes. Kommunen kan således beslutte, at der efter omstændighederne er behov for dokumentation ved lægelige erklæring.

Derudover følger det af det almindelige princip i § 10, i bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, (officialmaksimen), at kommunen har ansvaret for sagens oplysning. Det betyder, at, hvis kommunen finder, at sagen er tilstrækkeligt afklaret/oplyst uden en lægeerklæring, kan kommunen træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er foretaget notat i borgerens lægejournal, men der ikke foreligger en lægeerklæring.

Svar 28-05-20:

Efter de gældende regler i lov om aktiv socialpolitik skal jobcentret som en del af en rimelighedsvurdering forud for afgivelse af tilbud mv., som borgeren skal stå til rådighed for, tage højde for den enkelte borgers konkrete situation, herunder borgerens helbredsmæssige situation. Således skal det sikres det, at borgeren fra start får en indsats, som den pågældende har forudsætninger for og pligt til at deltage i. Det er styrelsens vurdering, at denne konkrete og individuelle vurdering blandt andet må indebære en stillingtagen til sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer på området, herunder også de hensyn, der ligger til grund for Aftale om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe, hvoraf det bl.a. fremgår, at der i tvivlstilfælde må indhentes såvel læge- som arbejdsgivererklæring om, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer for den særlige risikogruppe kan overholdes.

Sanktioner

Svar 12-06-20:

I medfør af § 37, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, gælder det, at når en åbenlyst uddannelsesparat modtager af overgangsydelse, som ikke er omfattet af integrationsloven, eller uddannelseshjælp eller en jobparat modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp booker en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sidestilles personens booking af en jobsamtale med en indkaldelse til en jobsamtale fra jobcenteret, og der kan derfor sanktioneres efter reglerne i § 37, stk. 1 ved udeblivelse fra disse samtaler.

Bestemmelsens 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler efter integrationsloven for jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere og jobparate overgangsydelsesmodtagere, som er omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven.

Svar 28-05-20:

For personer, der på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1558 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (ny LAS) modtog hjælp efter §§ 22-25, 68, 69 j og 74 a i lov om aktiv socialpolitik, finder de gamle regler i lov om aktiv socialpolitik i §§ 8 a, 13-13 d, 25 a, 35-43, 69-69 e, 69 k-69 p og 75-77 b, § 80, stk. 1, og §§ 91 og 109 anvendelse, indtil kommunen har givet vejledning i overensstemmelse med ny LAS § 35, stk. 1, § 69 a, stk. 1, § 69 l, stk. 1, eller § 75 a, stk. 1.

Det betyder, at borgere, der er blevet ledige før suspensionsperioden, men som ikke har modtaget vejledning efter de nye regler, fortsat skal sanktioneres efter de gamle regler i det omfang sanktionering er i overensstemmelse med suspensionsperioden – f.eks. for udlandsophold og uoplyst arbejde.

Borgere, der er blevet ledige under suspensionsperioden, er omfattet af de nye regler, når vejledningen er givet.

Svar 03-04-20:

Det fremgår af reglerne om sanktioner i lov om aktiv socialpolitik, at kommunerne skal træffe afgørelse om en sanktion, hvis en person uden rimelig grund ikke har overholdt sin rådighedsforpligtelse. Der er således tale om regler, som giver kommunerne en pligt til at træffe afgørelse om en sanktion, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Hvis en person ikke har overholdt sin rådighedspligt forud for suspensionsperiodens start den 11. marts 2020, skal kommunen som følge af de gældende regler træffe afgørelse om en sanktion medmindre, personen har haft en rimelig grund til udeblivelse fra et tilbud, en samtale m.v.

Baggrunden for dette er, at reglerne om den aktive beskæftigelsesindsats ikke var suspenderet på tidspunktet for forseelsen.

Hvis en person uden rimelig grund er udeblevet fra et tilbud i en eller flere dage forud for suspensionsperioden, skal kommunen træffe afgørelse om, at personen skal have foretaget fradrag i hjælpen med en sanktionssats for de dage, hvor personen er udeblevet fra tilbuddet, jf. § 36 i lov om aktiv socialpolitik.

Hvis en person uden rimelig grund er udeblevet fra en jobsamtale før den 11. marts 2020, skal kommunen træffe afgørelse om, at personen skal have foretaget fradrag i hjælpen fra den dag, hvor personen udebliver fra samtalen, og indtil personen tager kontakt til jobcenteret, jf. § 37 i lov om aktiv socialpolitik.

Da beskæftigelsesindsatsen er suspenderet fra den 11. marts 2020, skal kommunen alene træffe afgørelse om fradrag i hjælpen frem til den 10. marts 2020. Kommunen skal således fra den 11. marts 2020 udbetale hjælp til personen, hvis de almindelige betingelser for at få hjælp i øvrigt er opfyldt.

Kommunen skal endvidere træffe afgørelse om øvrige sanktioner efter §§ 39, 40 og 40 a i lov om aktiv socialpolitik.

I forhold til sanktioner til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse samt modtagere af ledighedsydelse vil kommunerne skulle anvende de samme principper som skitseret ovenfor. Sanktionsbestemmelserne for disse målgrupper fremgår af §§ 69 b-69 e, 69 m-69 p og 76-77 b i lov om aktiv socialpolitik.

Svar 23-03-20:

For modtagere af hjælp i kontanthjælpssystemet, modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og modtagere af ledighedsydelse betyder det, at sanktioner og ydelsesmæssige konsekvenser af manglende rådighed, som er pålagt forud for den 11. marts 2020, og som ikke er afviklet/afsluttet forud for denne dag, skal afvikles efter de hidtidig gældende regler.

For modtagere af hjælp i kontanthjælpssystemet, der har fået en skærpet rådighedssanktion efter § 40 a i lov om aktiv socialpolitik, og som følge deraf kun får udbetalt hjælp for de dage, hvor den pågældende opfylder sin rådighedsforpligtelse ved at deltage i tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, møde til samtaler eller møde i jobcenteret, vil suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, herunder krav om deltagelse i samtaler, betyde, at sanktionen bortfalder i den periode, hvor beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. Sanktionen efter § 40 a vil ikke blive genoptaget, hvis den periode, hvor sanktionen efter normale omstændigheder skulle have haft virkning, er forløbet, mens beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. Da der således helt undtagelsesvist er tale om en rådighedsbetingelse, som ikke kan opfyldes i den nuværende situation, kan personen igen modtage hjælp efter §§ 22-25 fra den 12. marts 2020, hvis de grundlæggende betingelser i øvrigt er opfyldt.

Sidst opdateret: 03-06-2021