Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Rådighed, formidling og sanktioner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om rådighed, formidling og sanktioner.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål.

Rådighed

Rådighedsforpligtigelsen gælder ikke for de ledige, står der. Er det alle forhold af rådighedsforpligtigelsen? Må man fx rejse ud af landet og få arbejdsløshedsdagpenge? (revideret)

Svar 30-03-20:

Dele af beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet. Det betyder bl.a., at den lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet suspenderes.

Med ”rådighed for arbejdsmarkedet” menes i denne forbindelse borgerens indsats for at få et ordinært job. Det omfatter jobsøgning og deltagelse i den aktive beskæftigelsesindsats (kontaktforløb, tilbud mm.).

De grundlæggende betingelser for at få en given ydelse skal fortsat være opfyldt.

For dagpengemodtagere betyder dette, at de for at få eller bevare retten til dagpenge skal være ledige, have bopæl og ophold i Danmark, opfylde anciennitetskravet for medlemskab af a-kassen, opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet (for a-kassemedlemmer, der ikke er indplaceret i en dagpengeperiode) eller ikke have opbrugt dagpengeretten (for a-kassemedlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode), være tilmeldt hos jobcenteret som arbejdssøgende og fortsat have tilgængelige, godkendte cv-oplysninger på Jobnet (hvis de er gjort tilgængelige før den 12. marts 2020).

For personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, herunder hjælp i kontanthjælpssystemet, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse, betyder det, at de for at få eller bevare retten til ydelse skal opfylde de grundlæggende betingelser for at kunne modtage den pågældende ydelse. For alle ydelser efter lov om aktiv socialpolitik betyder det blandt andet, at personen skal have bopæl og ophold i Danmark.

Skal ledige stadig søge job, selvom beskæftigelsesindsatsen midlertidigt er suspenderet?

Svar 24-03-20:

Ja, ledige bør fortsat søge job i suspensionsperioden, og jobcentrene bør fortsat understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere ved, at jobcenteret – fx telefonisk eller digitalt – orienterer ledige om ledige job eller ved, at jobcenteret sætter arbejdsgivere og ledige i forbindelse med hinanden.

Jobcentrene og a-kasserne opfordres dermed til fortsat at bistå arbejdsgivere med rekruttering, herunder ved at ledige opfordres til at søge de jobmuligheder, som fortsat er på arbejdsmarkedet.

De ledige vil dog ikke kunne sanktioneres i suspensionsperioden, hvis de ikke er (tilstrækkelig) aktivt jobsøgende eller undlader at tage imod tilbud om ansættelse.

Hvordan skal reglerne om selvforskyldt ledighed fortolkes i suspensionsperioden i lyset af udmelding om, at virksomhedsrettede forløb alene kan fortsættes, hvis den ledige og virksomheden er enige om det?

Svar 23-03-20:

I suspensionsperioden gælder følgende regler ift. selvforskyldt ledighed ved ophør af ordinært eller støttet beskæftigelse:

 1. Ydelsesmæssige konsekvenser af ophør i ordinært arbejde i suspensionsperioden følger de almindelige, hidtidigt gældende regler.
 2. Henvisning til arbejde suspenderes i suspensionsperioden. Jobcentrene (og a-kasserne) kan dog understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere ved, at jobcenteret orienterer ledige om ledige job eller ved, at jobcenteret sætter arbejdsgivere og ledige i forbindelse med hinanden. Da der i suspensionsperioden ikke bliver henvist til job, kan der heller ikke gives en sanktion for selvforskyldt ledighed ved afslag på henvist arbejde.
 3. Ophør i tilbud i suspensionsperioden får ikke ydelsesmæssige konsekvenser. Det gælder også, selvom tilbuddet er påbegyndt før suspensionsperioden, og der har været enighed mellem jobcenter, arbejdsgiver og borgeren om at fortsætte tilbuddet. Dette fremgår af § 5 i bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

Formidling af ordinære job

Kan en ledig afslå et ordinært job med opstart i foranstaltningsperioden?

Svar 23-03-20:

Henvisning til arbejde suspenderes i suspensionsperioden. Jobcentrene (og a-kasserne) kan dog understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere ved, at jobcenteret orienterer ledige om ledige job eller ved, at jobcenteret sætter arbejdsgivere og ledige i forbindelse med hinanden.

Da der i suspensionsperioden ikke bliver henvist til job, kan der heller ikke gives en sanktion for selvforskyldt ledighed ved afslag på henvist arbejde.

Må jobcentret eller a-kassen formidle ordinære job til ledige?

Svar 18-03-20:

Ja, jobcentrene og a-kasserne må fortsat understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere. Det kan fx ske ved, at jobcenteret eller a-kassen orienterer ledige om ledige job eller ved, at jobcenteret eller a-kassen sætter arbejdsgivere og ledige i forbindelse med hinanden. Det kan fx være til funktioner, der skal opretholde nødberedskaber, logistik mv.

Da der ikke skal være tvivl om borgernes ret til ydelse under suspenderingen, vil der alene kunne være tale om frivillige formidlinger. Det vil derfor ikke få ydelsesmæssige konsekvenser for den ledige at sige nej til jobbet.

Sanktioner

Skal kommunen træffe afgørelser om sanktioner, hvis forseelsen er sket forud for den 11. marts 2020, og hvor hændelsen fortsætter, indtil borgeren foretager en aktiv handling?

Svar 03-04-20:

Det fremgår af reglerne om sanktioner i lov om aktiv socialpolitik, at kommunerne skal træffe afgørelse om en sanktion, hvis en person uden rimelig grund ikke har overholdt sin rådighedsforpligtelse. Der er således tale om regler, som giver kommunerne en pligt til at træffe afgørelse om en sanktion, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Hvis en person ikke har overholdt sin rådighedspligt forud for suspensionsperiodens start den 11. marts 2020, skal kommunen som følge af de gældende regler træffe afgørelse om en sanktion medmindre, personen har haft en rimelig grund til udeblivelse fra et tilbud, en samtale m.v.

Baggrunden for dette er, at reglerne om den aktive beskæftigelsesindsats ikke var suspenderet på tidspunktet for forseelsen.

Hvis en person uden rimelig grund er udeblevet fra et tilbud i en eller flere dage forud for suspensionsperioden, skal kommunen træffe afgørelse om, at personen skal have foretaget fradrag i hjælpen med en sanktionssats for de dage, hvor personen er udeblevet fra tilbuddet, jf. § 36 i lov om aktiv socialpolitik.

Hvis en person uden rimelig grund er udeblevet fra en jobsamtale før den 11. marts 2020, skal kommunen træffe afgørelse om, at personen skal have foretaget fradrag i hjælpen fra den dag, hvor personen udebliver fra samtalen, og indtil personen tager kontakt til jobcenteret, jf. § 37 i lov om aktiv socialpolitik.

Da beskæftigelsesindsatsen er suspenderet fra den 11. marts 2020, skal kommunen alene træffe afgørelse om fradrag i hjælpen frem til den 10. marts 2020. Kommunen skal således fra den 11. marts 2020 udbetale hjælp til personen, hvis de almindelige betingelser for at få hjælp i øvrigt er opfyldt.

Kommunen skal endvidere træffe afgørelse om øvrige sanktioner efter §§ 39, 40 og 40 a i lov om aktiv socialpolitik.

I forhold til sanktioner til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse samt modtagere af ledighedsydelse vil kommunerne skulle anvende de samme principper som skitseret ovenfor. Sanktionsbestemmelserne for disse målgrupper fremgår af §§ 69 b-69 e, 69 m-69 p og 76-77 b i lov om aktiv socialpolitik.

Kontanthjælp: Der kan ikke gives nye sanktioner under foranstaltningsperioden, men hvordan forholder det sig i forhold til borgere, der er midt i en sanktion?

Svar 23-03-20:

For modtagere af hjælp i kontanthjælpssystemet, modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og modtagere af ledighedsydelse betyder det, at sanktioner og ydelsesmæssige konsekvenser af manglende rådighed, som er pålagt forud for den 11. marts 2020, og som ikke er afviklet/afsluttet forud for denne dag, skal afvikles efter de hidtidig gældende regler.

For modtagere af hjælp i kontanthjælpssystemet, der har fået en skærpet rådighedssanktion efter § 40 a i lov om aktiv socialpolitik, og som følge deraf kun får udbetalt hjælp for de dage, hvor den pågældende opfylder sin rådighedsforpligtelse ved at deltage i tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, møde til samtaler eller møde i jobcenteret, vil suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, herunder krav om deltagelse i samtaler, betyde, at sanktionen bortfalder i den periode, hvor beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. Sanktionen efter § 40 a vil ikke blive genoptaget, hvis den periode, hvor sanktionen efter normale omstændigheder skulle have haft virkning, er forløbet, mens beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. Da der således helt undtagelsesvist er tale om en rådighedsbetingelse, som ikke kan opfyldes i den nuværende situation, kan personen igen modtage hjælp efter §§ 22-25 fra den 12. marts 2020, hvis de grundlæggende betingelser i øvrigt er opfyldt.

Dagpenge: Der kan ikke gives nye sanktioner under foranstaltningsperioden, men hvordan forholder det sig i forhold til borgere, der er midt i en sanktion? (revideret)

Svar 19-03-20:

Dele af beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet, herunder afgivelsen af tilbud og afholdelsen af kontaktforløb. Det betyder, at kommunen/a-kassen ikke kan sanktionere for udeblivelser og manglende rådighed i foranstaltningsperioden.

Det betyder, at sanktioner og ydelsesmæssige konsekvenser af manglende rådighed, som er pålagt forud for den 11. marts 2020, og som ikke er afviklet/afsluttet forud for denne dag, skal afvikles efter de hidtidig gældende regler.

For dagpengemodtagere indebærer dette:

 • Et a-kassemedlem, der som følge af to gange selvforskyldt ledighed eller manglende rådighed har mistet retten til dagpenge, skal opfylde et krav om beskæftigelse for igen at få dagpenge.
 • Et a-kassemedlem, der har fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, skal have udstået karantænen for igen at få dagpenge.
 • Et a-kassemedlem, der ikke kan få dagpenge, fordi pågældende er udeblevet fra en samtale med a-kassen eller jobcenteret, kan få dagpenge igen, når pågældende har rettet henvendelse til a-kassen henholdsvis jobcenteret om udeblivelsen.
 • Et a-kassemedlem, der ikke kan få dagpenge, fordi pågældende er udeblevet fra et tilbud, som pågældende er begyndt i, kan få dagpenge igen, når pågældende atter deltager i tilbuddet, eller fra det tidspunkt, hvor pågældende efter aftale med jobcentret fremover ikke skal møde op til tilbuddet. Det vil sige, at der er to måder, hvorpå en sanktion for udeblivelse fra et påbegyndt tilbud kan bringes til ophør:
  • Den ledige møder op i tilbuddet (det er en mulighed så længe tilbuddet ikke er ”lukket”)
  • Den ledige har aftalt med jobcenteret, at pågældende ikke længere skal deltage i tilbuddet (typisk fordi tilbuddet er ”lukket”)
 • Et a-kassemedlem, der i en periode (”så længe”) ikke kan få dagpenge, fordi pågældende ikke opfylder en eller flere rådighedsbetingelser, skal opfylde rådighedsbetingelser for igen at få dagpenge (fx bopæl og ophold i Danmark, tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret, raskmelding, oplysning om vedvarende adresse). Hvor der helt undtagelsesvist er tale om en rådighedsbetingelse, som ikke kan opfyldes i den nuværende situation, kan medlemmet få dagpenge fra den 12. marts 2020.

Sidst opdateret: 03-04-2020