Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. rådighed, formidling og sanktioner som følge af corona-virus.

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. rådighed, formidling og sanktioner som følge af corona-virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

Rådighed, formidling og sanktioner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Rådighed

Svar 28-05-20 - ikke længere gældende:

Den særlige undtagelse gælder i de tilfælde, hvor der kan siges at være tale om ’teknisk umulighed’. Hvis en borger ikke er i besiddelse af eller er i stand til at betjene en telefon, tablet, computer mv. og derfor heller ikke er i stand til at deltage i en telefonisk/digital samtale, vil borgeren efter en konkret vurdering godt kunne være omfattet af begrebet ’teknisk umulighed’, men generelle kognitive eller sproglige barrierer er ikke omfattet af begrebet. Jobcenteret skal medtage oplysninger om en borgers eventuelle kognitive udfordringer i den rimelighedsvurdering, der skal foretages forud for hver afgivelse af tilbud m.v.

Svar 28-05-20 - ikke længere gældende:

Det er styrelsens opfattelse, at kommunen må henholde sig til de oplysninger, som borgeren giver. Kommunen skal dog altid foretage en konkret vurdering, og kommunen kan i denne vurdering eksempelvis lægge vægt på, om borgeren fx benytter en telefon til at kontakte kommunen for at informere om, at borgeren reelt ikke har adgang til en telefon. I et sådant tilfælde bør kommunen – efter styrelsens opfattelse – gå i dialog med borgeren om borgerens konkrete muligheder for at deltage i telefonisk/digital samtale.

Svar 30-03-20 - ikke længere gældende:

Dele af beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet. Det betyder bl.a., at den lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet suspenderes.

Med ”rådighed for arbejdsmarkedet” menes i denne forbindelse borgerens indsats for at få et ordinært job. Det omfatter jobsøgning og deltagelse i den aktive beskæftigelsesindsats (kontaktforløb, tilbud mm.).

De grundlæggende betingelser for at få en given ydelse skal fortsat være opfyldt.

For dagpengemodtagere betyder dette, at de for at få eller bevare retten til dagpenge skal være ledige, have bopæl og ophold i Danmark, opfylde anciennitetskravet for medlemskab af a-kassen, opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet (for a-kassemedlemmer, der ikke er indplaceret i en dagpengeperiode) eller ikke have opbrugt dagpengeretten (for a-kassemedlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode), være tilmeldt hos jobcenteret som arbejdssøgende og fortsat have tilgængelige, godkendte cv-oplysninger på Jobnet (hvis de er gjort tilgængelige før den 12. marts 2020).

For personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, herunder hjælp i kontanthjælpssystemet, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse, betyder det, at de for at få eller bevare retten til ydelse skal opfylde de grundlæggende betingelser for at kunne modtage den pågældende ydelse. For alle ydelser efter lov om aktiv socialpolitik betyder det blandt andet, at personen skal have bopæl og ophold i Danmark.

Svar 24-03-20 - ikke længere gældende:

Ja, ledige bør fortsat søge job i suspensionsperioden, og jobcentrene bør fortsat understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere ved, at jobcenteret – fx telefonisk eller digitalt – orienterer ledige om ledige job eller ved, at jobcenteret sætter arbejdsgivere og ledige i forbindelse med hinanden.

Jobcentrene og a-kasserne opfordres dermed til fortsat at bistå arbejdsgivere med rekruttering, herunder ved at ledige opfordres til at søge de jobmuligheder, som fortsat er på arbejdsmarkedet.

De ledige vil dog ikke kunne sanktioneres i suspensionsperioden, hvis de ikke er (tilstrækkelig) aktivt jobsøgende eller undlader at tage imod tilbud om ansættelse.

Svar 23-03-20 - ikke længere gældende:

I suspensionsperioden gælder følgende regler ift. selvforskyldt ledighed ved ophør af ordinært eller støttet beskæftigelse:

 1. Ydelsesmæssige konsekvenser af ophør i ordinært arbejde i suspensionsperioden følger de almindelige, hidtidigt gældende regler.
 2. Henvisning til arbejde suspenderes i suspensionsperioden. Jobcentrene (og a-kasserne) kan dog understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere ved, at jobcenteret orienterer ledige om ledige job eller ved, at jobcenteret sætter arbejdsgivere og ledige i forbindelse med hinanden. Da der i suspensionsperioden ikke bliver henvist til job, kan der heller ikke gives en sanktion for selvforskyldt ledighed ved afslag på henvist arbejde.
 3. Ophør i tilbud i suspensionsperioden får ikke ydelsesmæssige konsekvenser. Det gælder også, selvom tilbuddet er påbegyndt før suspensionsperioden, og der har været enighed mellem jobcenter, arbejdsgiver og borgeren om at fortsætte tilbuddet. Dette fremgår af § 5 i bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

Svar 08-06-20 - ikke længere gældende:

Et informeret samtykke er i denne henseende et samtykke, der er afgivet af borgeren på grundlag af fyldestgørende information fra kommunen om borgerens rettigheder og pligter ved samtykkets afgivelse, herunder samtykkets rækkevidde, indhold og konsekvenser mv. Ved et informeret samtykke sikres det, at kommunen giver borgeren de informationer, som borgeren har brug for, for at kunne træffe et valg på et oplyst grundlag.

Et uigenkaldeligt samtykke er et samtykke, der ikke senere kan tilbagekaldes.

I den konkrete bestemmelse (§ 5) er kommunens pligt til at indhente et ”informeret og uigenkaldeligt samtykke til fysisk fremmøde” fra borgeren således et udtryk for, at borgeren ikke kan forpligtes til at stå til rådighed for aktiviteter, der forudsætter fysisk fremmøde, jf. § 2, før et sådant samtykke er afgivet. Det er med andre ord et udtryk for, at kommunen skal sikre, at den har vejledt borgeren om samtykkets rækkevidde, indhold, konsekvenser mv., og om det faktum, at samtykket ikke kan tilbagekaldes, når det først er afgivet.

Der er ikke formkrav til samtykkets afgivelse, men for at være gyldigt, skal samtykket leve op til ovenstående, og kommunen skal kunne dokumentere dette.

Svar 03-07-20 - ikke længere gældende:

Det er STAR’s opfattelse, at en person, der vælger at rejse til lande, hvortil udrejse frarådes, under den helt særlige situation med udbruddet af covid-19 i verden, generelt må anses for at være fuldt ud vidende om myndighedernes opfordring om ikke at rejse til disse lande. Tilsvarende er det STAR´s opfattelse, at personen må være fuldt ud vidende om myndighedernes kraftige opfordring til at holde sig hjemme i 14 dage (hjemmeophold) efter hjemkomst fra disse lande, hvis man trods anbefalingen om det modsatte alligevel rejser ud.

På den baggrund anses en kontanthjælpsmodtager dermed for fuldt ud oplyst om, at pågældende ikke bør rejse til de respektive lande, og at vedkommende bør opholde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten, hvis vedkommende på trods af myndighedernes opfordringer alligevel rejser ud.

Uanset, at der er tale om en anbefaling om hjemmeophold, skal kommunen efter STAR’s opfattelse anse 14 dages hjemmeophold for påkrævet. STAR har kontaktet Sundhedsstyrelsen, som har oplyst, at uanset om personen lader sig teste for covid-19 efter hjemkomsten, og resultatet er, at personen findes negativ, er anbefalingen fortsat hjemmeophold i 14 dage. Dette betyder, at kontanthjælpsmodtageren ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden. Møder kontanthjælpsmodtageren frem i tilbud m.v. under perioden, kan det indebære en smitterisiko for andre personer.

I de tilfælde, hvor en kontanthjælpsmodtager har valgt at rejse ud trods myndighedernes anbefalinger, må de efterfølgende 14 dages hjemmeophold anses for selvforskyldt, og en kontanthjælpsmodtager må således anses for selv at have valgt, at vedkommende ikke vil stå til rådighed i de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare.

Den enkelte persons selvforskyldte hjemmeophold, der er en direkte følge af pågældendes adfærd, får efter STAR’s opfattelse den retsvirkning, at personen ikke har ret til hjælp i kontanthjælpssystemet i perioden, idet den grundlæggende betingelse i kontanthjælpssystemet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter § 13, i lov om aktiv socialpolitik, ikke er opfyldt. Det er dermed STAR’s opfattelse, at personen med sin adfærd har frasagt sig hjælp i de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, uanset om personen tilkendegiver, at pågældende vil stille sig til rådighed i perioden, idet personen kan udgøre en smitterisiko.

Personer, der modtager hjælp i kontanthjælpssystemet, bliver allerede ved ansøgningen om hjælpen vejledt om alle rettigheder og pligter som følge af loven, herunder om forpligtelsen til at stå til rådighed efter § 13 i lov om aktiv socialpolitik. Kontanthjælpsmodtageren bliver således allerede ved ansøgning om hjælpen tilstrækkeligt vejledt om konsekvenserne ved ikke at stå til rådighed mv.

Hvis begge ægtefæller modtager kontanthjælp, skal begge ægtefæller stå til rådighed som følge af den gensidige forsørgelsespligt mellem ægtefæller i kontanthjælpssystemet. En ægtefælle kan derfor ikke frasige sig kontanthjælpen uden, at det får tilsvarende virkning for hjælpen til den anden ægtefælle. Således kan den anden ægtefælle heller ikke modtage kontanthjælp i de 14 dage, som hjemmeopholdet varer, uanset om vedkommende selv bør holde sig hjemme eller ej.

Svar 01-09-20 - ikke længere gældende:

Det er STAR’s opfattelse, at en person, der vælger at rejse til lande, hvortil udrejse frarådes, under den helt særlige situation med udbruddet af covid-19 i verden, generelt må anses for at være fuldt ud vidende om myndighedernes opfordring om ikke at rejse til disse lande. Tilsvarende er det STAR´s opfattelse, at personen må være fuldt ud vidende om myndighedernes kraftige opfordring til at holde sig hjemme i 14 dage (hjemmeophold) efter hjemkomst fra disse lande, hvis man trods anbefalingen om det modsatte alligevel rejser ud.

På den baggrund anses en ressourceforløbsydelsesmodtager dermed for fuldt ud oplyst om, at pågældende ikke bør rejse til de respektive lande, og at vedkommende bør opholde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten, hvis vedkommende på trods af myndighedernes opfordringer alligevel rejser ud.

Uanset, at der er tale om en anbefaling om hjemmeophold, skal kommunen efter STAR’s opfattelse anse 14 dages hjemmeophold for påkrævet. STAR har kontaktet Sundhedsstyrelsen, som har oplyst, at uanset om personen lader sig teste for covid-19 efter hjemkomsten, og resultatet er, at personen findes negativ, er anbefalingen fortsat hjemmeophold i 14 dage. Dette betyder, at ressourceforløbsydelsesmodtageren ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden. Møder ressourceforløbsydelsesmodtageren frem i tilbud m.v. under perioden, kan det indebære en smitterisiko for andre personer.

I de tilfælde, hvor en ressourceforløbsydelsesmodtager har valgt at rejse ud trods myndighedernes anbefalinger, må de efterfølgende 14 dages hjemmeophold anses for selvforskyldt, og en ressourceforløbsydelsesmodtager må således anses for selv at have valgt, at vedkommende ikke vil stå til rådighed i de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare.

Den enkelte persons selvforskyldte hjemmeophold, der er en direkte følge af pågældendes adfærd, får efter STAR’s opfattelse den retsvirkning, at personen ikke har ret til ressourceforløbsydelse i perioden, idet den grundlæggende betingelse om at stå til rådighed efter reglerne i § 69 (ressourceforløb) eller § 69 k (jobafklaringsforløb) i lov om aktiv socialpolitik, ikke er opfyldt. Det er dermed STAR’s opfattelse, at personen med sin adfærd har frasagt sig hjælp i de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, uanset om personen tilkendegiver, at pågældende vil stille sig til rådighed i perioden, idet personen kan udgøre en smitterisiko.

Personer, der modtager hjælp efter kapitel 6 a og 6 b i lov om aktiv socialpolitik, bliver vejledt om alle rettigheder og pligter som følge af loven, herunder om forpligtelsen til at stå til rådighed efter § 69 og § 69 k i lov om aktiv socialpolitik. Ressourceforløbsydelsesmodtageren bliver således allerede ved ansøgning om hjælpen tilstrækkeligt vejledt om konsekvenserne ved ikke at stå til rådighed mv.

Ressourceforløbsydelse både under ressourceforløb og jobafklaringsforløb ydes uden hensyn til en evt. ægtefælles indtægts- og formueforhold. Det betyder, at en ægtefælle kan derfor godt frasige sig ressourceforløbsydelsen uden, at det får tilsvarende virkning for en evt. hjælp efter lov om aktiv socialpolitik til den anden ægtefælle.

Svar 01-09-20 - ikke længere gældnde:

En person, der modtager ledighedsydelse skal stå til rådighed. Det betyder, jf. § 75, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, at en person, der modtager ledighedsydelse, aktivt skal udnytte sine arbejdsmuligheder for at opnå fleksjob.

En modtager af ledighedsydelse, der holder sig hjemme i de første 14 dage efter hjemkomst fra et land, som Udenrigsministeriet (UM) fraråder at rejse til, står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet i denne periode, og har derfor ikke ret til ledighedsydelse i denne periode.

Hvis en ledighedsydelsesmodtager rejser til et af de lande, som Udenrigsministeriet (UM) fraråder at rejse til, er der begrundet tvivl om rådigheden, fordi ledighedsydelsesmodtageren bør følge sundhedsmyndighedernes opfordring om at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Uanset, at der er tale om en anbefaling om hjemmeophold, skal kommunen efter STAR’s opfattelse anse 14 dages hjemmeophold for påkrævet. STAR har kontaktet Sundhedsstyrelsen, som har oplyst, at uanset om personen lader sig teste for covid-19 efter hjemkomsten, og resultatet er, at personen findes negativ, er anbefalingen fortsat hjemmeophold i 14 dage. Dette betyder, at ledighedsydelsesmodtageren ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden. Møder vedkommende op til jobsamtale m.v. under perioden, kan det indebære en smitterisiko for andre personer.

Det er STAR’s opfattelse, at ledighedsydelsesmodtageren i det pågældende tilfælde med sin adfærd har accepteret risikoen for smitte med covid-19. Uanset, at der er tale om en anbefaling om at undlade udrejse til de pågældende lande, skal kommunen efter STAR’s opfattelse anse det som svarende til et forbud mod at udrejse til disse lande.

Som direkte følge deraf må sygdommen med covid-19 i disse situationer anses for selvforskyldt, og en ledighedsydelsesmodtager må anses for at have valgt ikke at stå til rådighed i en periode svarende til de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, idet den grundlæggende betingelse om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter § 75, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, ikke er opfyldt.

Det er dermed STAR’s opfattelse, at personen med sin adfærd har frasagt sig hjælp i de 14 dage, som hjemmeopholdet bør vare, uanset at sygdom derudover anses som en rimelig grund til ikke at stå til rådighed.

Formidling af ordinære job

Svar 16-04-20 - ikke længere gældende:

Ja, jobcentrene skal fortsat lægge alle stillingsopslag, der modtages fra arbejdsgiverne, på Jobnet, ligesom at offentlige arbejdsgivere fortsat skal lægge alle ledige stillinger på Jobnet.

Det skyldes, at der i suspensionsperioden ikke er sket fravigelse af det offentliges forpligtelser i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. i øvrigt.

Svar 18-03-20 - ikke længere gældende:

Ja, jobcentrene og a-kasserne må fortsat understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere. Det kan fx ske ved, at jobcenteret eller a-kassen orienterer ledige om ledige job eller ved, at jobcenteret eller a-kassen sætter arbejdsgivere og ledige i forbindelse med hinanden. Det kan fx være til funktioner, der skal opretholde nødberedskaber, logistik mv.

Da der ikke skal være tvivl om borgernes ret til ydelse under suspenderingen, vil der alene kunne være tale om frivillige formidlinger. Det vil derfor ikke få ydelsesmæssige konsekvenser for den ledige at sige nej til jobbet.

Svar 23-03-20 - ikke længere gældende:

Henvisning til arbejde suspenderes i suspensionsperioden. Jobcentrene (og a-kasserne) kan dog understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere ved, at jobcenteret orienterer ledige om ledige job eller ved, at jobcenteret sætter arbejdsgivere og ledige i forbindelse med hinanden.

Da der i suspensionsperioden ikke bliver henvist til job, kan der heller ikke gives en sanktion for selvforskyldt ledighed ved afslag på henvist arbejde.

Sanktioner

Svar 19-03-20 - ikke længere gældende:

Dele af beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet, herunder afgivelsen af tilbud og afholdelsen af kontaktforløb. Det betyder, at kommunen/a-kassen ikke kan sanktionere for udeblivelser og manglende rådighed i foranstaltningsperioden.

Det betyder, at sanktioner og ydelsesmæssige konsekvenser af manglende rådighed, som er pålagt forud for den 11. marts 2020, og som ikke er afviklet/afsluttet forud for denne dag, skal afvikles efter de hidtidig gældende regler.

For dagpengemodtagere indebærer dette:

 • Et a-kassemedlem, der som følge af to gange selvforskyldt ledighed eller manglende rådighed har mistet retten til dagpenge, skal opfylde et krav om beskæftigelse for igen at få dagpenge.
 • Et a-kassemedlem, der har fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, skal have udstået karantænen for igen at få dagpenge.
 • Et a-kassemedlem, der ikke kan få dagpenge, fordi pågældende er udeblevet fra en samtale med a-kassen eller jobcenteret, kan få dagpenge igen, når pågældende har rettet henvendelse til a-kassen henholdsvis jobcenteret om udeblivelsen.
 • Et a-kassemedlem, der ikke kan få dagpenge, fordi pågældende er udeblevet fra et tilbud, som pågældende er begyndt i, kan få dagpenge igen, når pågældende atter deltager i tilbuddet, eller fra det tidspunkt, hvor pågældende efter aftale med jobcentret fremover ikke skal møde op til tilbuddet. Det vil sige, at der er to måder, hvorpå en sanktion for udeblivelse fra et påbegyndt tilbud kan bringes til ophør:
  • Den ledige møder op i tilbuddet (det er en mulighed så længe tilbuddet ikke er ”lukket”)
  • Den ledige har aftalt med jobcenteret, at pågældende ikke længere skal deltage i tilbuddet (typisk fordi tilbuddet er ”lukket”)
 • Et a-kassemedlem, der i en periode (”så længe”) ikke kan få dagpenge, fordi pågældende ikke opfylder en eller flere rådighedsbetingelser, skal opfylde rådighedsbetingelser for igen at få dagpenge (fx bopæl og ophold i Danmark, tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret, raskmelding, oplysning om vedvarende adresse). Hvor der helt undtagelsesvist er tale om en rådighedsbetingelse, som ikke kan opfyldes i den nuværende situation, kan medlemmet få dagpenge fra den 12. marts 2020.

Svar 28-05-20 - ikke længere gældende:

Såfremt betingelserne for sanktionering er opfyldt, og såfremt borgeren har givet informeret og uigenkaldeligt samtykke til at deltage i tilbud m.v. med fysisk fremmøde, kan der sanktioneres efter de gældende regler i lov om aktiv socialpolitik. Hvis borgeren ikke har afgivet informeret og uigenkaldeligt samtykke, kan vedkommende ikke anses for forpligtet efter bekendtgørelsens bestemmelser, og jobcenteret kan ikke sanktionere vedkommende for at have ombestemt sig og ikke møde op alligevel.

Dog skal kommunen være opmærksom på, at det for fysisk fremmøde i tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob hos private arbejdsgivere, jf. § 2, stk. 4, ikke er en forudsætning for pligtmæssig deltagelse, at der er afgivet samtykke. Borgeren kan dog stadig have en rimelig grund til ikke at deltage i tilbuddet, og kommunen skal således fortsat vurdere den konkrete situation forud for sanktionering.

Svar 26-06-20 - ikke længere gældende:

Pligt til selvbooking for dagpengemodtagere er suspenderet frem til den 15. august. Det vil sige, at selvbooking først er obligatorisk for dagpengemodtagere med frister afgivet efter den 15. august. Eksempel: en frist afgivet den 2. august med frist for booking af samtale den 20. august, er ikke omfattet af obligatorisk selvbooking.

Der er muligt at tilbyde borgere, uanset målgruppe, mulighed for selvbooking af samtaler dog uden at borgerne har pligt til selvbooking.

Svar 26-06-20 - ikke længere gældende:

Ja. Frem til den 15. august har dagpengemodtagere ikke pligt til at selvbooke samtale, men i fald borgeren har benyttet sig af muligheden for digital selvbooking er den selvbookede samtale sidestillet med en indkaldt samtale, hvorfor borgeren har pligt til at deltage.

Sidst opdateret: 07-04-2021