Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tilsyn og opfølgning: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om tilsyn og opfølgning.

I orienteringsskrivelse til jobcentre og a-kasser af 15. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 angives det, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil udarbejde og offentliggøre et teknisk notat på www.star.dk. Notatet redegør for de specifikke opgørelsesregler i forhold til kommuners og a-kassers indsats generelt og i forhold til opgørelsen af fokusmålene for det skærpede tilsyn m.v.

Det tekniske notat kan findes her:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes og a-kassernes indsats

Spørgsmålene og svarene nedenfor vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 26-04-21:

Ja. Tidspunktet for udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn er udskudt, så kommuner første gang kan blive omfattet af skærpet tilsyn ved den årlige opgørelse i april 2022 på baggrund af indsatsen i 2021 og noget af 2020.

Forudsætningen for, at en kommune kan komme under skærpet tilsyn, er, at kommunen for det første ikke lever op til resultatmålet i Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel og for det andet fokusmål om hhv. samtaler og tilbud eller 225 timers ordinær beskæftigelse. Pga. suspensionen vil kommunerne i 2021 og 2022 alene kunne udvælges til skærpet tilsyn ved manglende opfyldelse af fokusmålet om samtaler, idet kommunerne generelt har haft mulighed for at afholde telefoniske og digitale samtaler i den pågældende periode. Kommunerne vil imidlertid ikke blive udvalgt til skærpet tilsyn på grund af manglende opfyldelse af fokusmålet om beskæftigelsesrettede tilbud eller ordinær beskæftigelse, da indsatsen har været suspenderet.

Eksempel 1: Kommune A lever ikke op til resultatmål og fokusmålet om ét aktivt tilbud/225 timers beskæftigelse. Kommune A kommer ikke under skærpet tilsyn, men bliver kontaktet af det regionale arbejdsmarkedskontor med henblik på at iværksætte en indsats, der kan medvirke til at styrke indsats og resultater. Ved manglende progression i indsatsen indkaldes kommunen til et møde med beskæftigelsesministeren på baggrund af en detaljeret redegørelse, som kommunen udarbejder på forhånd.

Eksempel 2: Kommune B lever ikke op til resultatmål og fokusmålet om samtaler. Kommunen vil derfor blive udtaget til skærpet tilsyn.

STAR vil fortsat månedligt offentliggøre fokusmålene for samtaler og aktiv indsats i jobcenterindbliksrapporter på Jobindsats.dk, så kommunerne har mulighed for at følge deres egne tal.

Du kan læse mere om skærpet tilsyn her.

Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Tidligere gældende svar

Svar 02-07-20 - ikke længere gældende:

Den statslige opfølgning vil tage afsæt i, at jobcentre og a-kasser står over for en stor opgave med at håndtere de mange nyledige. I den periode, hvor indsatsen har været suspenderet, er ledigheden steget voldsomt som følge af den opbremsning af økonomien, der er sket på grund af de tiltag, der er taget for at bremse COVID-19 smitten.

Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen har vanskeliggjort kommunernes arbejde med at give ydelsesmodtagere samtaler og tilbud og dermed leve op til de centralt fastsatte fokusmål for skærpet tilsyn.

Da suspensionsperioden omfatter og vil påvirke en stor del af 2020, er det besluttet at udsætte udvælgelsen af kommuner til skærpet tilsyn med ét år. Således vil ingen kommuner komme under skærpet tilsyn i 2021 på baggrund af indsatsen i 2020.

Første gang kommunerne kan blive omfattet af skærpet tilsyn er ved den årlige opgørelse i april 2022 på baggrund af deres resultater og indsats i løbet af 2021.

Der henvises til det tekniske notat, som uddyber STARs opfølgning på kommunernes indsats:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes og a-kassernes indsats (pdf) (nyt vindue)

Svar 26-04-21:

For så vidt angår 2020 er der indført en ”død periode” fra 1. marts 2020 til 30. juni 2020 for alle ydelsesgrupper, hvor optællingen af ydelsesvarighed er sat i bero. Afviklede tilbud tælles med i hele den ”døde periode” og afholdte jobsamtaler tæl-les med i dele af den ”døde periode” (1. – 11. marts og 27. maj – 30. juni).

Der er ikke foretaget justeringer i opgørelsen af fokusmålene på baggrund af restriktioner i december 2020 og frem.

Eksempel 1: Ved opgørelsen af om person A i april 2021 har modtaget et aktivt tilbud inden for de seneste 12 måneder, ses der på perioden fra april 2021 og 12 måneder tilbage. Der lægges i den forbindelse fire måneder til for at tage højde for ”den døde periode”. Dermed vil referenceperioden være januar 2020 til april 2021.

Eksempel 2: Ved opgørelsen af om person B i april 2021 har modtaget fire samtaler inden for de seneste 12 måneder, ses der på perioden fra april 2021 og 12 måneder tilbage. Der lægges i den forbindelse fire måneder til for at tage højde for den døde periode. Referenceperioden er som i eksempel 1 januar 2020 til april 2021.

Der henvises til det ovenstående spørgsmål: Tages der højde for suspensionsperioden og de nuværende restriktioner i forbindelse med skærpet tilsyn? (revideret)

Tidligere gældende svar:

Svar 02-07-20 - ikke længere gældende:

Ved opgørelsen af de centralt fastsatte fokusmål i 2020 opgøres indsatsen for ydelsesmodtagere med mere end 12 måneders ydelsesanciennitet.

Det betyder, at når fx oktober 2020 skal opgøres, udsøges en population af ydelsesmodtagere, der i oktober 2020 har modtaget ydelse i mindst 12 måneder, og indsatsen for denne gruppe opgøres 12 måneder tilbage i tid.

Opgørelsesmetoden indebærer, at fokusmålingerne indtil maj 2021 som udgangspunkt vil indeholde måneder, hvor beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet. Der vil derfor i forbindelse med opgørelse af 12 måneders anciennitet blive set bort fra perioden fra den 1. marts til og med 30. juni 2020.

For at fastholde måling af indsats i en periode på 12 måneder, vil der blive medregnet måneder tilbage i tid, således at der måles på en hel periode, som ikke har været berørt af suspensionsindsatsen.

Det betyder, at hvis en ydelsesmodtager fx havde 12 måneders ydelsesanciennitet den 1. marts, så har ydelsesmodtageren rent måleteknisk stadig 12 måneders ydelsesanciennitet den 30. juni.

Tilsvarende gælder det, at hvis en ydelsesmodtager den 1. marts endnu ikke havde opnået 12 måneders ydelsesanciennitet, har vedkommende den 30. juni fortsat ikke opnået 12 måneders ydelsesanciennitet.

STAR vil fra oktober 2020 fortsætte offentliggørelse og opdatering af målinger, så kommuner kan følge med i egne resultater og indsats på Jobindsats.dk og i Jobcenterindblik.

Der henvises til det tekniske notat, som uddyber STARs opfølgning på kommunernes indsats:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes og a-kassernes indsats (pdf) nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-09-2021