Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Historisk: STARs opgørelse af kommunernes og a-kassernes beskæftigelsesindsats efter suspensionsperioden som følge af COVID-19

Denne side beskriver, hvordan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af indsatsen i kommuner og a-kasser vil være tilpasset i forbindelse med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen.

1. Baggrund

Som følge af COVID-19 blev dele af beskæftigelsesindsatsen den 12. marts suspenderet, og et stort antal ansatte i jobcentre og a-kasser blev hjemsendt som led i den nationale indsats for at inddæmme smittespredningen. Rammerne for suspensionen blev nærmere fastlagt i en bekendtgørelse af 20. marts 2020 om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. Se bekendtgørelse her:

Bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Der blev efterfølgende udstedt en bekendtgørelse den 30. marts, der dels forlængede den delvise suspension, dels indebar justeringer med henblik på at modvirke, at den længerevarende suspensionsperiode skulle medføre negative konsekvenser for udsatte borgere på sociale ydelser, understøtte borgernes mulighed for at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet samt understøtte, at der ikke skulle ske en unødig ophobning af sager i kommunerne. Se bekendtgørelse her:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Med virkning fra den 20. april blev der foretaget justeringer for at understøtte den første fase i den kontrollerede genåbning af Danmark. Se bekendtgørelse her:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Med bekendtgørelse af 26. maj om delvis genåbning blev indsatsen fuldt ud genåbnet i Vestdanmark, mens en overgangsperiode med en (primært) digital genåbning af beskæftigelsesindsatsen fortsat var gældende i Østdanmark. Se bekendtgørelse her:

Bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Den 9. juni bekendtgjorde Justitsministeriet, at offentligt ansatte i Østdanmark også kunne vende tilbage til deres arbejdsplads. Med henblik på at udmønte denne beslutning har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udstedt en bekendtgørelse, som ophæver de særlige regler om en digital beskæftigelsesindsats i Østdanmark og fastlægger reglerne på landsplan. Se bekendtgøreles her:

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Med bekendtgørelse af 25. september 2020 om delvis genåbning, blev muligheden for at afholde samtaler med borgerne telefonisk og digitalt samt at holde virtuelle møder i rehabiliteringsteamet forlænget til og med den 31. december 2020. Se bekendtgørelse her:

Bekendtgørelse af 25. september 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Rammerne for genåbningen fremgår af de følgebreve, der blev sendt til kommuner, jobcentre og a-kasser hhv. den 27. maj, den 15. juni og 29. september i forbindelse med udstedelsen af de tre seneste bekendtgørelser.

Det fremgår heraf, hvordan reglerne om de lediges ret og pligt til samtaler og aktive tilbud genindføres, og at STARs opfølgning vil være tilpasset den særlige situation på arbejdsmarkedet.

Den statslige opfølgning vil tage afsæt i, at jobcentre og a-kasser står over for en stor opgave med at håndtere de mange nyledige. I den periode, hvor indsatsen har været suspenderet, er ledigheden steget voldsomt som følge af den opbremsning af økonomien, der er sket på grund af de tiltag, der er taget for at bremse COVID-19 smitten.

I den situation er det afgørende, at kommuner og a-kasser har fleksible rammer til at planlægge og gennemføre en virkningsfuld indsats med henblik på at få de ledige hurtigst muligt tilbage i job.

STARs opfølgning vil derfor fokusere på at understøtte og hjælpe kommunerne og a-kasserne i gang med at genåbne og sikre en hensigtsmæssig gradvis indfasning af beskæftigelsesindsatsen bl.a. under hensyntagen til, at de fysiske rammer i jobcentre og a-kasser skal være på plads.

Dette notat beskriver mere detaljeret, hvordan STARs opgørelse af indsatsen i kommuner og a-kasser vil være tilpasset i forbindelse med genåbningen.

Afsnit 2 omhandler hvornår samtaler og tilbud tæller med ved opgørelse af ret og pligt-indsatserne før, under og efter suspensionen af beskæftigelsesindsatsen

Afsnit 3 omhandler suspensionens betydning for opgørelse af den lediges anciennitet i relation til tidspunktet for ret og pligt-indsatserne.

Afsnit 4 omhandler skærpet tilsyn og opgørelse af fokusmål.

2. Opgørelse af samtaler og tilbud ift. ret og pligt

Kommunerne og a-kasserne har pligt til at give ydelsesmodtagere et vist antal samtaler og et aktivt tilbud inden for de første 6 måneder af ydelsesforløbet, dog med pligt til kontinuerlig aktivering/tilbud for unge.

Normalperioden

Efter de almindeligt gældende regler (normalperioden) kan jobsamtaler, der gennemføres med fysisk fremmøde samt digitale/telefoniske samtaler med borgere, der er i et aktivt tilbud medgå ved opgørelsen af samtaler (bemærk, der er også for mulighed for digitale/telefoniske samtaler i andre tilfælde, jf. bl.a. LAB § 33). Tilsvarende kan alle typer af aktive tilbud medgå, jf. kapitel 11-14 i LAB (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats).

Suspensionsperioden

I forbindelse med suspensionen af beskæftigelsesindsatsen (suspensionsperioden) blev der meldt ud, at samtaler ikke vil være tællende ved opgørelsen af kommunernes ret/pligt-indsats. Samtaler afholdt af kommuner og a-kasser i suspensionsperioden fra den 12. marts til den 27. maj tæller således ikke med til opfyldelse af samtaleforpligtigelsen.

Der har igennem hele suspensionsperiode siden den 12. marts været mulighed for en vis tilbudsaktivitet.

I hele suspensionsperioden siden den 12. marts har det været muligt at fortsætte allerede igangsatte virksomhedsrettede tilbud, hvis borger og arbejdsgiver har været enige om det, ligesom igangsatte uddannelsestilbud kunne fortsætte digitalt. Den 30. marts blev det også muligt at iværksætte digitale vejlednings- og opkvalificeringstilbud, og fra den 20. april blev det ydermere muligt at tilbyde efteruddannelse med fysisk fremmøde, såfremt kurset var en betingelse for at få et specifikt job.

Da det i data ikke er muligt at udskille de tilbud der hhv. var og ikke var lovgrundlag for at iværksætte, tælles alle tilbud i suspensionsperioden fra den 12. marts til den 27. maj med. Det gælder både digitale og fysiske tilbud i suspensionsperioden, og det gælder for tilbud, der løber hen over, startes op eller afsluttes i suspensionsperioden.

Genåbningsperioden

For så vidt angår perioden efter den 27. maj (genåbningsperioden) vil tilbud og samtaler igen tælle med. Det gælder som noget særligt også digitale/telefoniske samtaler, uanset om samtalerne gennemføres med ledige, som er i gang med et aktivt tilbud eller ej.

Denne fleksibilitet i forhold til rammerne for gennemførelse af samtaler vil være gældende frem til og med den 31. december 2020. Muligheden for digitale samtaler frem til denne dato skal ses under hensynet til fortsat at begrænse smitteudbredelsen, så genåbningen kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt, samt et ønske om at sikre særligt fleksible rammer for beskæftigelsesindsatsen i genåbningsperioden.

I styrelsens opgørelse vil registreringer af alle fysiske, digitale/video og telefoniske samtaler således tælle med på landsplan.

De periodevise tælleregler sammenfattes nedenfor, jf. tabel 1.

Tabel 1: Periodevise tælleregler ved opgørelse af ret og pligt indsatser

Indsats Normalperiode Suspensionsperiode Genåbningsperiode
Fysiske samtaler  x  -  x
Digitale/telefoniske samtaler uden for tilbud*  -  -  x
Digitale/telefoniske samtaler under tilbud m.v.  x  -  x
Alle aktive tilbud**  x  x  x

Anm.: For de specifikke regler om, hvornår samtaler i øvrigt kan afholdes på anden vis end ved fysisk fremmøde henvises til § 33 i LAB.

* Frikommunerne m.fl. har haft særlig hjemmel til at afholde telefoniske samtaler i normalperioden. Hvis disse er afholdt i normalperioden, vil disse samtaler tælle med i overensstemmelse med de sædvanligvis gældende regler herom.

** Ret/pligt-tilbud kan være virksomhedspraktik, nytteindsats, ansættelse med løntilskud eller vejledning og opkvalificering efter kapitel 11-14 i LAB.

3. Opgørelse af anciennitet ift. ret og pligt indsats

Suspensionsperioden har også betydning for opgørelsen af borgernes anciennitet. Der vil gælde forskellige regler for dagpengemodtagere og for øvrige målgrupper.

Dagpengemodtagere

Med Aftale om COVID-19 initiativer af 19. marts 2020 og som gennemført ved lov nr. 274 af 26. marts 2020 og lov nr. 473 af 22. april 2020 er det fastsat, at perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 ikke tæller med i opgørelsen af ledighedsperioden i dagpengesystemet. Perioden anses således for at være en såkaldt ’død periode’.

Med Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af 15. juni 2020 er der opnået enighed om en udfasning af den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet, idet tiltaget forlænges med yderligere 2 måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020.

Det betyder samlet set, at den døde periode i dagpengesystemet gælder fra den 1. marts til og med den 31. august 2020. Dagpenge, som er udbetalt i periodens seks måneder, vil ikke tælle med ved opgørelsen af dagpengemodtagerens anciennitet.

Det betyder, at dagpengemodtagerne ved den døde periodes ophør den 1. september fortsætter deres forløb fra der hvor de var den 1. marts. Hvis en ledig dagpengemodtager fx havde 4 måneders anciennitet den 1. marts, vil den pågældende den 1. september fortsat have 4 måneders anciennitet. Den indsats, herunder samtaler og aktive tilbud, som måtte være afviklet i perioden fra den 1. marts til og med den 31. august 2020 vil tælle med efter principperne i tabel 1 ovenfor.

Øvrige målgrupper – kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

For alle øvrige målgrupper, dvs. kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og overgangydelseshjælpsmodtagere (uden for integrationsloven), sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb, fleksjobvisiterede og revalidender, vil suspensionsperioden ikke påvirke opgørelsen af borgerens anciennitet i forhold til ret og pligt til samtaler og tilbud.

Hvis en jobparat kontanthjælpsmodtager er blevet tilmeldt i suspensionsperioden og ved genåbningsperiodens påbegyndelse den 27. maj har været ledig i 2 måneder, vil borgeren således have 2 måneders ledighedsanciennitet, uanset af beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet. Kommunen skal således bestræbe sig på at sikre borgeren den lovpligtige ret og pligt inden for de følgende 4 måneder.

4. Skærpet tilsyn

Med Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 har kommunerne fået større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov.

Den øgede kommunale frihed følges af en systematisk monitorering af kommunernes indsats på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser. Kommunerne vurderes på baggrund af centralt fastsatte resultat- og fokusmål, og kommuner, der ikke formår at forvalte den nye frihed, kommer under skærpet tilsyn og kan i yderste konsekvens sættes under administration (jf. bekendtgørelse nr. 1409 af 16. december 2019 om skærpet tilsyn).

Skærpet tilsyn suspenderet i 2021

Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen har vanskeliggjort kommunernes arbejde med at give ydelsesmodtagere samtaler og tilbud og dermed leve op til de centralt fastsatte fokusmål for skærpet tilsyn. 

Da suspensionsperioden omfatter og vil påvirke en stor del af 2020, er det besluttet at udsætte udvælgelsen af kommuner til skærpet tilsyn med ét år. Således vil ingen kommuner komme under skærpet tilsyn i 2021 på baggrund af indsatsen i 2020.

Første gang kommunerne kan blive omfattet af skærpet tilsyn er ved den årlige opgørelse i april 2022 på baggrund af deres resultater og indsats i løbet af 2021.

Opgørelsesmåneder i 2020

STAR vil fortsat opgøre kommunernes indsats i løbet af 2020, men opgørelsen vil udelukkende tage udgangspunkt i et gennemsnit for de hele måneder, som ikke var omfattet af suspensionsperioden.

Derudover betragtes den første måned efter den delvise genåbning den 27. maj som en igangsættelsesmåned. Det betyder samlet set, at marts, april, maj og juni ikke opgøres, hvorfor den gennemsnitlige indsats udelukkende opgøres for de øvrige otte måneder i 2020.

Opgørelse af indsats i 2020 og 2021

Ved opgørelsen af de centralt fastsatte fokusmål i 2020 opgøres indsatsen for ydelsesmodtagere med mere end 12 måneders ydelsesanciennitet.

Det betyder, at når fx oktober 2020 skal opgøres, udsøges en population af ydelsesmodtagere, der i oktober 2020 har modtaget ydelse i mindst 12 måneder, og indsatsen for denne gruppe opgøres 12 måneder tilbage i tid.

Opgørelsesmetoden indebærer, at fokusmålingerne indtil maj 2021 som udgangspunkt vil indeholde måneder, hvor beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet. Der vil derfor i forbindelse med opgørelse af 12 måneders anciennitet blive set bort fra perioden fra den 1. marts til og med 30. juni 2020.

For at fastholde måling af indsats i en periode på 12 måneder, vil der blive medregnet måneder tilbage i tid, således at der måles på en hel periode, som ikke har været berørt af suspensionsperioden.

Det betyder, at hvis en ydelsesmodtager fx havde 12 måneders ydelsesanciennitet den 1. marts, så har ydelsesmodtageren rent måleteknisk stadig 12 måneders ydelsesanciennitet den 30. juni.

Tilsvarende gælder det, at hvis en ydelsesmodtager den 1. marts endnu ikke havde opnået 12 måneders ydelsesanciennitet, har vedkommende den 30. juni fortsat ikke opnået 12 måneders ydelsesanciennitet.

Den indsats, herunder samtaler og aktive tilbud, som måtte være afviklet i perioden fra den 1. marts til og med den 30 juni 2020 vil tælle med i opgørelsen af afgivne samtaler og tilbud efter samme principper som for ret og pligt, jf. principperne i tabel 1.

STAR vil fortsætte offentliggørelse og opdatering af målinger, så kommuner kan følge med i egne resultater og indsats på Jobindsats.dk og i Jobcenterindblik.

Sidst opdateret: 17-01-2022