Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

STARs opgørelse af kommunernes og a-kassernes beskæftigelsesindsats under og efter restriktioner som følge af COVID-19

Denne side beskriver, hvordan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af indsatsen i kommuner og a-kasser vil være tilpasset i forbindelse med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen.

1. Baggrund

Som følge af COVID-19 blev dele af beskæftigelsesindsatsen i perioden fra og med den 12. marts til den 27. maj 2020 suspenderet. I perioden fra og med 20. december 2020 til og med den 30. juni 2021 var dele af beskæftigelsesindsatsen igen underlagt restriktioner som følge af COVID-19. I perioden var der bl.a. restriktioner for at igangsætte nye tilbud, og reglerne for, hvornår der senest skal gives ret- og pligttilbud, var suspenderet. De relevante ændringer, bekendtgørelser og spørgsmål/svar kan findes på STARs hjemmeside om COVID-19:

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen

Fra den 1. september 2021 er der ikke længere restriktioner for beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. Det betyder, at de almindelige regler gælder fra 1. september 2021, herunder reglerne om samtaler og tilbud. Nogle af reglerne fra genåbningsbekendtgørelsen er blevet videreføret fra den 1. september 2021 i de almindelige regler. Det gælder:

  • at dagpengemodtagere undtagelsesvist kan få dagpenge, selvom de ikke kan deltage i fx samtaler, aktiviteter eller tilbud, hvis de fx ikke kan få passet børn pga. coronanedlukning i daginstitutioner og lign.
  • at perioder med suspension af dagpengeforbruget ikke medregnes i forhold til dagpengemodtageres kontaktforløb, tidspunkt for ret- og pligttilbud, og referenceperioden for 6 ugers jobrettet uddannelse.
  • 6 ugers jobrettet uddannelse kan tages som fjernundervisning, hvis kurserne udbydes som fjernundervisning.

Dette notat beskriver, hvordan STARs opgør indsatsen i kommuner og a-kasser i lyset af restriktionerne for beskæftigelsesindsatsen.

2. Opgørelse af samtaler og tilbud ift. ret og pligt

Kommunerne og a-kasserne har pligt til at give ydelsesmodtagere et vist antal samtaler og et aktivt tilbud inden for de første 6 måneders ledighed, dog med pligt til kontinuerlig aktivering/tilbud for unge.

Normalperioden

Efter de almindeligt gældende regler (normalperioden) kan jobsamtaler, der gennemføres med fysisk fremmøde samt digitale/telefoniske samtaler med borgere, der er i et aktivt tilbud medgå ved opgørelsen af samtaler (bemærk, der er også mulighed for digitale/telefoniske samtaler i visse andre tilfælde, jf. LAB § 33). Tilsvarende kan alle typer af aktive tilbud medgå, jf. kapitel 11-14 i LAB (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og nytteindsats).

Suspensionsperioden

I forbindelse med suspensionen af beskæftigelsesindsatsen (suspensionsperioden) blev der meldt ud, at samtaler afholdt af kommuner og a-kasser i suspensionsperioden fra den 12. marts til den 26. maj 2020 ikke tæller med til opfyldelse af samtaleforpligtigelsen.

I hele suspensionsperioden siden den 12. marts 2020 var det muligt at fortsætte allerede igangsatte virksomhedsrettede tilbud, hvis borger og arbejdsgiver var enige om det, ligesom igangsatte uddannelsestilbud kunne fortsætte digitalt. Den 30. marts 2020 blev det også muligt at iværksætte digitale vejlednings- og opkvalificeringstilbud, og fra den 20. april 2020 blev det ydermere muligt at tilbyde efteruddannelse med fysisk fremmøde, såfremt kurset var en betingelse for at få et specifikt job.

Da det i data ikke er muligt at udskille de tilbud der hhv. var og ikke var lovgrundlag for at iværksætte, tælles alle tilbud i suspensionsperioden fra den 12. marts til den 26. maj 2020 med. Det gælder både digitale og fysiske tilbud i suspensionsperioden, og det gælder for tilbud, der løber hen over, startes op eller afsluttes i suspensionsperioden.

Genåbningsperioden

For så vidt angår perioden fra den 27. maj 2020 (genåbningsperioden) tæller tilbud og samtaler med. Det gælder som noget særligt også digitale/telefoniske samtaler, uanset om samtalerne gennemføres med ledige, som er i gang med et aktivt tilbud eller ej.

Denne fleksibilitet i forhold til rammerne for gennemførelse af samtaler har været gældende frem til og med den 31. august 2021. I styrelsens opgørelse vil registreringer af alle fysiske, digitale/video og telefoniske samtaler således tælle med.

De periodevise tælleregler sammenfattes nedenfor, jf. tabel 1.

Tabel 1: Periodevise tælleregler ved opgørelse af ret og pligt indsatser

Kryds i tabellen indikerer, hvor den givne indsats tæller med i beregningen af den givne periode.

Indsats Normalperiode Suspensionsperiode Genåbningsperiode
Fysiske samtaler X - X
Digitale/telefoniske samtaler uden for tilbud*
-

-

X
Digitale/telefoniske samtaler under tilbud m.v.
X

-

X
Alle aktive tilbud** X X X

Anm.: For de specifikke regler om, hvornår samtaler i øvrigt kan afholdes på anden vis end ved fysisk fremmøde henvises til § 33 i LAB.

* Frikommunerne m.fl. har særlig hjemmel til at afholde digitale/telefoniske samtaler i normalperioden. Hvis disse er afholdt i normalperioden, vil disse samtaler tælle med i overensstemmelse med de sædvanligvis gældende regler herom.

** Ret/pligt-tilbud kan være virksomhedspraktik, nytteindsats, ansættelse med løntilskud eller vejledning og opkvalificering efter kapitel 11-14 i LAB.

3. Opgørelse af anciennitet ift. ret og pligt indsats

Suspensionsperioden har også haft betydning for opgørelsen af borgernes anciennitet. Der gælder forskellige regler for dagpengemodtagere og for øvrige målgrupper.

Dagpengemodtagere

Med Aftale om COVID-19 initiativer af 19. marts 2020, og som gennemført ved lov nr. 274 af 26. marts 2020 og lov nr. 473 af 22. april 2020, blev det fastsat, at perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 ikke talte med i opgørelsen af ledighedsperioden i dagpengesystemet.

Med Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af 15. juni 2020, og som gennemført ved lov nr. 960 af 26. juni 2020, blev tiltaget forlænget med yderligere 2 måneder, så lediges dagpengeanciennitet blev sat på pause frem til og med 31. august 2020.

Med Aftalen om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af den 16. december 2020, og som gennemført ved lov nr. 57 af 19. januar 2021, blev det fastsat, at perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021 ikke talte med i opgørelsen af ledighedsperioden i dagpengesystemet.

Med Aftale om erstatning m.v. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 af 25. januar 2021, og som gennemført ved lov nr. 467 af 20. marts 2021, blev tiltaget forlænget med yderligere 2 måneder, dvs. frem til og med den 30. april 2021. Med Aftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021, og som gennemført ved lov nr. 877 af 12. maj 2021, blev perioden forlænget frem til og med den 30. juni 2021.

Suspensionsperioderne af dagpengeforbruget kaldes her ”døde perioder”.

Samlet set gælder de ”døde perioder” i dagpengesystemet i perioderne fra og med den 1. marts til og med den 31. august 2020, fra 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021 (i alt 12 måneder).

For dagpengemodtagere vil disse ”døde perioder” også gælde i forhold til opgørelsen af tidspunkter i kontaktforløbet, tidspunktet for ret- pligttilbud og reglerne om, at jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere skal være gennemført inden for 6/9 måneders ledighed (referenceperioden), jf. § 7, stk. 2, i BAB.

Dagpenge og løntilskudsansættelse i de 2 perioder vil således ikke tælle med ved opgørelsen af dagpengemodtagerens anciennitet i forhold til kontaktforløbet, tidspunkt for ret- og pligttilbud og for referenceperioden for jobrettet uddannelse.

Øvrige målgrupper – kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

For øvrige målgrupper, dvs. kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og overgangsydelseshjælpsmodtagere (uden for integrationsloven), sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb, fleksjobvisiterede og revalidender, vil suspensionsperioden ikke påvirke opgørelsen af borgerens anciennitet i forhold til tidspunkter for ret og pligt til samtaler og tilbud.

Hvis en jobparat kontanthjælpsmodtager er blevet tilmeldt i suspensionsperioden og ved genåbningsperiodens påbegyndelse den 27. maj 2020 har været ledig i 2 måneder, vil borgeren således have 2 måneders ledighedsanciennitet, uanset af beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet. Kommunen skal således bestræbe sig på at sikre borgeren den lovpligtige ret og pligt inden for de følgende 4 måneder.

4. Skærpet tilsyn

Med Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 har kommunerne fået større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov.

Den øgede kommunale frihed følges af en systematisk monitorering af kommunernes indsats på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser. Kommunerne vurderes på baggrund af centralt fastsatte resultat- og fokusmål, og kommuner, der ikke formår at forvalte den nye frihed, kommer under skærpet tilsyn og kan i yderste konsekvens sættes under administration (jf. bekendtgørelse nr. 1409 af 16. december 2019 om skærpet tilsyn).

Skærpet tilsyn suspenderet i 2021

Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen har vanskeliggjort kommunernes arbejde med at give ydelsesmodtagere samtaler og tilbud og dermed leve op til de centralt fastsatte fokusmål for skærpet tilsyn.

Da suspensionsperioden omfatter og vil påvirke en stor del af 2020, er det besluttet at udsætte udvælgelsen af kommuner til skærpet tilsyn med ét år. Således vil ingen kommuner komme under skærpet tilsyn i 2021 på baggrund af indsatsen i 2020.

Første gang kommunerne kan blive omfattet af skærpet tilsyn er ved den årlige opgørelse i april 2022 på baggrund af deres resultater og manglende opfyldelse af fokusmålet om samtaler i løbet af 2021.

Let justeret opfølgning på kommunernes afgivelse af tilbud i 2021 og 2022

Der er indført en let justeret opfølgningsmodel for aktive tilbud i 2021 og 2022. Det betyder, at ingen kommuner i 2022 og 2023 vil blive udvalgt til skærpet tilsyn på baggrund af fokusmålet om tilbud.

Beskæftigelsesministeriet vil i stedet følge kommunernes efterlevelse af dette fokusmålet og bede kommuner, der ikke lever op til fokusmålet og samtidig ikke udviser en progression, om en redegørelse. I sidste ende kan en kommune blive indkaldt til møde med Beskæftigelsesministeren.

Opgørelsesmåneder i 2020 og 2021

STAR opgør kommunernes indsats i løbet af 2020 og 2021. Samtlige måneder i 2020 og 2021 indgår i STARs opgørelse af kommunernes indsats i 2020 og 2021.

Opgørelse af indsats i 2020 og 2021

Ved opgørelsen af de centralt fastsatte fokusmål i 2020 opgøres indsatsen for ydelsesmodtagere med mere end 12 måneders ydelsesanciennitet.

Det betyder, at når fx oktober 2020 skal opgøres, udsøges en population af ydelsesmodtagere, der i oktober 2020 har modtaget ydelse i mindst 12 måneder og indsatsen for denne gruppe opgøres 12 måneder tilbage i tid.

Opgørelsesmetoden indebærer, at fokusmålingerne indtil maj 2021 som udgangspunkt vil indeholde måneder, hvor beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet. Der er derfor i opgørelsen af 12 måneders anciennitet set bort fra perioden fra den 1. marts til og med 30. juni 2020.

For at fastholde målingen af indsats i en periode på 12 måneder, medregnes måneder tilbage i tid, således at der måles på en hel periode, som ikke har været berørt af suspensionsperioden.

Det betyder, at hvis en ydelsesmodtager fx havde 12 måneders ydelsesanciennitet den 1. marts 2020, så har ydelsesmodtageren rent måleteknisk stadig 12 måneders ydelsesanciennitet den 30. juni 2020.

Tilsvarende gælder det, at hvis en ydelsesmodtager den 1. marts endnu ikke havde opnået 12 måneders ydelsesanciennitet, har vedkommende den 30. juni fortsat ikke opnået 12 måneders ydelsesanciennitet.

Den indsats, herunder samtaler og aktive tilbud, som måtte være afviklet i perioden fra den 1. marts til og med den 30 juni 2020 vil tælle med i opgørelsen af afgivne samtaler og tilbud efter samme principper som for ret og pligt, jf. principperne i tabel 1. Dog tæller samtaler afholdt i perioden 12. marts til 26. maj 2020 ikke med i opgørelsen af afholdte samtaler.

STAR offentliggør og opdaterer målinger, så kommuner kan følge med i egne resultater og indsats på Jobindsats.dk og i Jobcenterindblik:

Jobindsats.dk - Jobcenterindblik (nyt vindue)

5. Tidligere version

Historisk: STARs opgørelse af kommunernes og a-kassernes beskæftigelsesindsats efter suspensionsperioden som følge af COVID-19

Sidst opdateret: 22-05-2023