Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringer i kontanthjælps-reglerne fra den 1. januar 2015

19-12-2014

Ændringerne medfører ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, ændrede fradragsregler og forsørgersatser i kontanthjælps-systemet samt ændringer vedrørende særlig støtte.

Folketinget har i december 2014 vedtaget følgende ændringer af lov om aktiv socialpolitik til ikrafttræden 1. januar 2015:

  • Lov nr. 1367 af 16. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.).
    Lovforslag L13 hos Folketinget (nyt vindue)
  • Lovforslag nr. L 80 som vedtaget den 19. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig forsørger-sats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).
    Lovforslag L80 hos Folketinget (nyt vindue)
  • Lovforslag nr. L 81 som vedtaget den 19. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.).
    Lovforslag L81 hos Folketinget (nyt vindue)

Ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende

Den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet ophæves med virkning fra den 1. januar 2016.

Det indebærer, at samlevende, hvor begge er fyldt 25 år, ikke længere har pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Samlevende skal derfor ikke behandles efter de samme regler som ægtefæller i kontanthjælpssystemet, fx når hjælpen tildeles og beregnes.

Ligesom 2014 bliver 2015 et overgangsår, hvor den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet har halv virkning. Således vil principperne ved tildeling og udmåling af uddannelses- og kontanthjælp være de samme i 2015, som de var i 2014.

Ændring af formue- og fradragsreglerne på kontanthjælpsområdet

Efterbetaling af sociale ydelser

Fra den 1. januar 2015 er reglen om at se bort fra efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser ved beregning af uddannelseshjælp, kontanthjælp og ressourceforløbsydelse gjort permanent. Den efterbetaling, der ses bort fra, er differencen mellem den for perioden udbetalte ydelse og den for perioden retmæssige ydelse. Der skal ses bort fra efterbetalingen indtil to år efter udbetalingen. Den toårige periode gælder også efterbetalinger, der er udbetalt i perioden 1. juni 2014-31. december 2014.

Lejeindtægter fra logerende

Fra den 1. januar 2015 vil der ikke længere skulle ske fradrag i uddannelses-, kontanthjælp og ressourceforløbsydelse for lejeindtægter. Herved vil modtagere af uddannelses-, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse have mulighed for at nedbringe deres boligudgifter ved at udleje et eller flere værelser til højst én logerende, uden at indtægten herfra medfører fradrag i hjælpen. Ændringen ventes at bidrage til, at personer, som overgår til uddannelses- eller kontanthjælp m.v., kan blive i deres bolig.

STU-elevers arbejdsindtægter på op til 24.000 kr.

Desuden får udsatte unge på uddannelseshjælp, som deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), fra 1. januar 2015 mulighed for at tjene op til 24.000 kr. (før skat) om året ved arbejde, uden at indtægten fra arbejdet medfører fradrag i hjælpen.

Ændringer vedrørende forsørgersatser

Ophævelse af de laveste forsørgersatser for unge

De laveste satser til uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der er gift eller samlevende med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, afskaffes.

Alle gifte eller samlevende forsørgere på uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år, vil herefter modtage den samme grundsats.

Unge enlige forsørgere under 30 år med anbragte børn

Unge enlige forsørger under 30 år, hvis barn bliver anbragt uden for hjemmet, vil pr. 1. januar 2015 kunne modtage uddannelses- eller kontanthjælp med satsen som enlig forsørger, selvom barnet anbringes uden for hjemmet. Dette skal sikre, at forælderen kan opretholde sin bolig med henblik på samvær og senere hjemgivelse af barnet.

Ændringer vedrørende særlig støtte

Særlig støtte efter § 34 til unge

Fra den 1. januar 2015 vil alle unge under 30 år også kunne modtage særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde fra ansøgningstidspunktet, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne.