Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt om EØS-arbejdsløshedsforsikring

18-12-2014

Ny aftale mellem Danmark og Færøerne om koordinering af arbejdsløshedsforsikring.

Den 20. november 2014 blev der indgået aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre om koordinering af arbejdsløshedsforsikring.  Aftalen medfører, at et ledigt medlem af en dansk a-kasse kan eksportere sin ret til dagpenge i 3 måneder under arbejdssøgning på Færøerne, ligesom en person, der er omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, kan eksportere færøske dagpenge i 3 måneder under arbejdssøgning i Danmark. Efter udløbet af de 3 måneder kan den ledige indtræde direkte i en dansk a-kasse i Danmark eller i det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem (ALS) på Færøerne.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015, og vil blive indarbejdet i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. Der foretages ved samme lejlighed mindre justeringer af bekendtgørelsen.

Aftalen - Beskæftigelsesministeriet (nyt vindue)

Færøerne er tiltrådt Nordisk Konvention om Social Sikring af 12. juni 2012, og dermed finder reglerne i EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger anvendelse i forholdet mellem Færøerne og de øvrige nordiske lande. Dokument PD U1, PD U2 og tilhørende SED’ere skal derfor anvendes i forholdet mellem a-kassen og ALS fra 1. januar 2015.

Dokumenterne PD U1-U3 og SED U001-U028 (nyt vindue)

Digital indberetning af PD U2 og udenlandske arbejds- og forsikringsperioder

Siden 1. januar 2014 har a-kasserne foretaget løbende indberetning til styrelsen via den digitale SharePoint platform for de af deres medlemmer, der har benyttet deres ret til eksport af dagpenge med et dokument PD U2. Fra 1. januar 2015 skal a-kassen bede arbejdsformidlingen i det andet EØS-land om månedligt at følge op på medlemmets registrering som ledig (med dokument SED U013). I den anledning er SharePoint platformen blevet tilrettet til brug for a-kassens indberetning.

Styrelsen og Visma er nu, i samarbejde med EØS-kontaktpersoner i a-kasserne, i gang med at udvikle en SharePoint platform til brug for indberetning af udenlandske arbejds- og forsikringsperioder, der danner grundlag for udbetaling af en ydelse fra a-kassen fra 1. januar 2015. A-kassen bedes derfor notere sig de af deres medlemmer som efter 1. januar 2015 har søgt fx dagpenge eller efterløn, og som helt eller delvist vil få medregnet udenlandske arbejds- og/eller forsikringsperioder for at opnå ret til ydelsen. Når den nye digitale platform er færdigudviklet skal a-kassen efterfølgende indberette oplysninger om disse medlemmer.

A-kassen vil få særskilt information om den udvidede digitale indberetning af PD U2 og den nye digital indberetning af udenlandske arbejds- og forsikringsperioder fra styrelsens kontor ”Tilsyn & Kontrol”.

Refusion efter artikel 65 - A-kassens behandling af SED U020

Det fremgår af bekendtgørelsen om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland, at a-kassen skal indberette til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) når de har udbetalt 3/5 måneders dagpenge til en helt ledig grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder. A-kassernes indberetninger er forudsætningen for, at STAR har mulighed for at gøre et mellemstatsligt refusionskrav gældende mod det land, en ledig grænsearbejder senest har haft arbejde i, efter bestemmelserne i artikel 65, stk. 6-7, i EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Hvis seneste arbejdsland har været Sverige, Norge, Island, Finland eller Færøerne skal a-kassen ikke sende SED U020 til STAR. Det fremgår af artikel 15 i Nordisk Konvention af 12. juni 2012 om social sikring med tilhørende administrativ aftale, at der er indgået aftale om afkald på refusion efter artikel 65 mellem de nordiske lande.

STAR skal på given foranledning give følgende vejledende retningslinjer for a-kassens sagsbehandling:

  • Når et fuldt ledigt medlem under sit seneste arbejdsforhold har været bosat i Danmark, men senest har arbejdet i et andet EØS-land (fx Tyskland), skal a-kassen være opmærksom på, om der skal sendes et dokument SED U020 til STAR efter 3/5 måneder
  • A-kassen skal registrere om medlemmet har haft 12 måneders arbejde inden for 24 måneder i det andet EØS-land. I så fald skal SED U020 udfyldes og sendes til STAR for de første 5 måneder fra medlemmets 1. ledighedsdag
  • I andre tilfælde skal a-kassen udfylde og sende SED U020 til STAR for de første 3 måneder fra medlemmets 1. ledighedsdag
  • A-kassen skal senest 1 måned efter udbetaling af den sidste dag i 3/5 måneders perioden have sendt et udfyldt dokument SED U020 til STAR
  • SED U020 skal være udfyldt med oplysning om hvilket andet EØS-land medlemmet senest har arbejdet i, oplysninger om det samlede brutto-beløb der er udbetalt i 3/5-måneders perioden, og hvilke arbejds- og udbetalingsperioder det drejer sig om
  • SED U020 skal sendes enkeltvis til STAR på star@star.dk

A-kassen kan udfylde SED U020 og sende til star@star.dk

Se blanket SED U020

Spørgsmål omkring SED U020 kan rettes til specialkonsulent Marie Beck Jensen på tlf.: +45 72142281 eller e-mail: mje@star.dk