Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fremtidig praksis for hjemvisninger

11-04-2014

Fremtidig praksis i forbindelse med hjemvisninger

Foranlediget af en række sager samt nogle henvendelser fra a-kasser om hjemvisninger skal Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i Arbejdsskadestyrelsen hermed præcisere den fremtidige praksis på området:

I. Der skal træffes afgørelse, hvis medlemmet ikke får den retsstilling, det må antages, medlemmet forventer.

Hvis et medlem ikke får den retsstilling, det må antages, at medlemmet forventer at få, skal a-kassen træffe afgørelse herom. Det er ikke tilstrækkeligt, at a-kassen træffer ”den positive del” af en afgørelse, den skal også træffe ”den negative del”.

Eksempel 1:

Medlemmet melder sig ledigt den 1. juni, og det må antages, at medlemmet forventer at få dagpenge fra denne dag. Medlemmet bliver imidlertid først tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret den 8. juni.

Det er ikke tilstrækkeligt, at a-kassen i et brev eller en afgørelse oplyser, at medlemmet har ret til dagpenge fra den 8. juni. A-kassen skal også træffe afgørelse med begrundelse, regelhenvisning og klagevejledning om, hvorfor medlemmet ikke har ret til dagpenge fra den 1. til den 7. juni.  

Hvis medlemmet klager over den manglende dagpengeret, og a-kassen ikke har truffet afgørelse som anført, vil sagen blive hjemvist.

Eksempel 2:

Medlemmet melder sig ledigt den 1. juni, og det må antages, at medlemmet forventer at få dagpenge fra denne dag. Medlemmet bliver imidlertid først tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret den 8. juni.

I forbindelse med den efterfølgende dagpengeudbetaling kan medlemmet se, at der først er udbetalt dagpenge fra den 8. juni og klager over dette til a-kassen. A-kassen skulle forinden have haft truffet afgørelse om, at medlemmet ikke har ret til dagpenge fra den 1. til den 7. juni.

Hvis a-kassen ikke træffer afgørelse, men i stedet sender medlemmets klage, udbetalings-specifikation, dokumentation for, hvornår medlemmet er tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret, samt kommentarer til medlemmets klage til CKA, vil sagen blive hjemvist med henblik på, at a-kassen skal træffe en afgørelse.

II. Hvis afgørelse af et forhold forudsætter afgørelse af et andet (”underliggende”) forhold, skal a-kassen træffe afgørelse om begge forhold.

A-kassen skal i nødvendigt omfang træffe konkret afgørelse om nødvendige underliggende forhold.

Eksempel 3:

Medlemmet ophører med selvstændig virksomhed og beder om dagpenge.

Det er ikke tilstrækkeligt, at a-kassen træffer afgørelse om, hvorvidt medlemmet har drevet virksomheden i væsentligt omfang i tilstrækkelig lang tid. A-kassen skal også træffe afgørelse om, hvornår medlemmet kan anses for ophørt med at drive virksomheden, da det er afgørende for, hvilken periode der skal tages udgangspunkt i ved opgørelsen af beskæftigelseskravet.

Hvis medlemmet klager over en afgørelse, og a-kassen ikke har truffet afgørelse om et nødvendigt underliggende forhold, vil sagen blive hjemvist.

Der henvises til sagerne j.nr. 11-631-0072 og 12-624-0015, der er offentliggjort i ARVID (Arbejdsmarkedspladsens Videnbank) på http://arvid.ask.dk.

I tilfælde, hvor stillingtagen til et underliggende forhold kun kan være et valg mellem to alternativer, henvises til afsnit V.

III. Hvis der søges om dispensation eller realudligning for et forhold, skal der være truffet afgørelse om det forhold, der søges dispensation eller realudligning for

A-kassen skal have truffet konkret afgørelse om de forhold, der søges dispensation for.

Eksempel 4:

Hvis der søges om dispensation for manglende tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret, skal der forinden være truffet afgørelse om, at medlemmet ikke har ret til dagpenge på grund af manglende tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret. Det bør også fremgå af dispensationsansøgningen, om medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for at få dagpenge.

Eksempel 5:

Hvis der søges om dispensation for gentagelsesvirkningen på grund af gentagen selvforskyldt ledighed, skal der forinden være truffet afgørelse om, at medlemmet er gentagen selvforskyldt ledighed, og at medlemmet som følge af gentagelsesvirkningen har mistet rettet til dagpenge og fået et arbejdskrav.

Hvis a-kassen ikke har truffet konkret afgørelse om de forhold, der søges dispensation for, vil sagen blive hjemvist.

Eksempel 6:

Et medlem opdager, at pågældende tidligere havde kunnet skifte til dimittendstatus, og medlemmet mener, at det skyldes a-kassens manglende rettidige vejledning, at medlemmet ikke fik skiftet status i tide. A-kassen sender sagen til CKA med anmodning om realudligning.

For at CKA vil tage stilling til realudligningen, skal der foreligge en konkret ansøgning om optagelse som dimittend, og a-kassen skal have truffet afgørelse herom. I modsat fald vil sagen blive hjemvist til a-kassen.

IV. Hypotetiske (fremtidige) forhold

CKA træffer ikke afgørelse om hypotetiske (fremtidige) forhold. CKA vil afvise at behandle en sådan klage – men vil efter omstændighederne give en vejledende udtalelse.

Eksempel 7:

Medlemmet retter henvendelse til a-kassen om, hvad der sker, hvis medlemmet af en oplyst grund vælger senere at opsige sit arbejde.

A-kassen skal vejlede medlemmet konkret herom. Men a-kassen skal ikke træffe afgørelse herom, da der på vejledningstidspunktet er tale om et hypotetiske (fremtidige) forhold.

V. A-kassen har truffet en afgørelse, der som forudsætning indebærer et valg af ét af to alternativer

Hvis a-kassen træffer en afgørelse, der forudsætter et valg mellem to alternativer, vil CKA lægge til grund, at a-kassen bevidst har fravalgt det andet alternativ.

Eksempel 8:

Medlemmet bliver afskediget på grund af uoverensstemmelse med arbejdsgiveren og fratræder umiddelbart. A-kassen træffer afgørelse om, at medlemmet har accepteret et for kort opsigelsesvarsel.

Da reglen om accept af for kort opsigelsesvarsel forudsætter, at medlemmet er afskediget af en grund, der ikke væsentligst skyldes medlemmet, vil CKA ved behandling af en klage over a-kassens afgørelse lægge til grund, at a-kassen med afgørelsen har taget stilling til, at medlemmet ikke er afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet.

CKA vil ikke være bundet af a-kassens vurdering. Hvis CKA måtte vurdere, at medlemmet er afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet, vil CKA træffe afgørelse herom og ikke hjemvise sagen.

Eksempel 9:

A-kassen træffer afgørelse om, at et medlems arbejde er ukontrollabelt, og at medlemmet har overskydende timer.

Da reglerne om ukontrollabelt arbejde og overskydende timer forudsætter, at der er tale om lønarbejde, vil CKA ved behandling af en klage over a-kassens afgørelse lægge til grund, at a-kassen med afgørelsen har taget stilling til, at medlemmets beskæftigelse ikke har været drift af selvstændig virksomhed.

CKA vil ikke være bundet af a-kassens vurdering. Hvis CKA måtte vurdere, at medlemmets beskæftigelse har været drift af selvstændig virksomhed, vil CKA træffe afgørelse herom.

I tilfælde, hvor stillingtagen til et underliggende forhold ikke kun er et valg mellem to alternativer, henvises til afsnit II.

VI. A-kassen ændrer begrundelsen eller resultatet af en afgørelse i forbindelse med en klage

Hvis a-kassen har truffet afgørelse, og den i forbindelse med en klage delvist ændrer begrundelse eller afgørelse, vil CKA behandle klagen, selv om a-kassen ikke har truffet en formel ny afgørelse.

Eksempel 10:

A-kassen har truffet afgørelse om, at medlemmet er selvforskyldt ledig, fordi medlemmet er afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet. Medlemmet klager over afgørelsen, og i forbindelse med, at a-kassen revurderer sagen, fastholder den, at medlemmet er selvforskyldt ledig, men ændrer begrundelsen til, at medlemmet har sagt op uden en gyldig grund.

Eksempel 11:

Medlemmet, der har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, melder sig ledigt den 1. juni. A-kassen træffer imidlertid afgørelse om, at medlemmet først er endeligt ophørt med virksomheden den 20. juli. Medlemmet klager over afgørelsen, og i forbindelse med, at a-kassen revurderer sagen, ændrer den ophørsdatoen til den 6. juli.

VII. Skriftlig afgørelse er truffet senere end klagen

Eksempel 12:

Medlemmet får ved en samtale hos a-kassen mundtligt oplyst, at medlemmet ikke har ret til at overgå til efterløn. Medlemmet klager samme dag over den mundtlige afgørelse. A-kassen træffer først derefter skriftlig afgørelse om, at medlemmet ikke har ret til at overgå til efterløn, og sender sagen til CKA uden at afvente en (ny) klage fra medlemmet. 

CKA vil behandle sagen, selv om der ikke foreligger en (ny) klage efter a-kassens afgørelse.

Med hensyn til krav til a-kassernes afgørelser henvises i øvrigt til § 65 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 12. september 2013, og bekendtgørelse nr. 160 af 24. februar 2014om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser.