Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udviklingen af arbejdsevnen i små fleksjob

13-04-2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en ny analyserapport om små fleksjob. Rapporten, som er udarbejdet af Deloitte, undersøger hvilke faktorer, der har betydning for udviklingen af arbejdsevnen for fleksjobbere med få timer.

Den 1. januar 2013 trådte den nye fleksjobordning i kraft sammen med de øvrige dele af reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen indebar blandt andet en ny mulighed for at etablere fleksjob på meget få timer om ugen. Siden reformen trådte i kraft, er antallet af fleksjobbere ansat på få timer steget støt, og i juni 2014 var der ca. 9.000 fleksjobansatte på 10 timer eller derunder.

For at understøtte reformens intentioner gennemfører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) et større projekt, ’Fleksjob født med progression’, med fokus på at understøtte rehabilitering og progression hos borgere visiteret til fleksjob. Progression i fleksjob handler både om, at borgerens arbejdsevne forbedres, og om, at borgerens arbejdsevne udnyttes ved, at borgeren enten får flere effektive timer på den eksisterende arbejdsplads eller finder et andet eller et supplerende fleksjob. Progression i fleksjob kommer til udtryk som en forøgelse af det ugentlige timetal og/eller en stigning i arbejdsintensitet for de borgere, som arbejder på nedsat arbejdsintensitet.

Som del af projektet har Deloitte gennemført en analyse med det formål at afdække hvilke faktorer, der har betydning for progression i fleksjob på få timer, og dermed angive retningen for det videre arbejde i projektet. Analysen baserer sig på registerdata, surveydata og drøftelser med de 30 jobcentre, der deltager i projektet. Formålet med analysen er således at målrette de deltagende jobcentres arbejde med progression i de små fleksjob.
 
Analyserapporten (pdf) (nyt vindue)