Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fem projekter tildeles midler fra satspuljen ”Initiativer for personer med handicap” 2015

04-01-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om støtte til fem projekter, der skal fremme, at personer med handicap integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en udbudsrunde og afgivet tilsagn om støtte til fem projekter fra satspuljen ”Initiativer for personer med handicap” 2015. Støtten er tildelt til projekter, der har til formål at skabe langtidsholdbare løsninger, der fremmer integration og fastholdelse af personer med handicap på arbejdsmarkedet. Der vil blive foretaget en samlet erfaringsopsamling, når alle projekter er afsluttet.

Der er givet støtte til følgende projekter:

SIND Pårørenderådgivning – ”Stå ikke i stampe, brug din rampe”

Formået er at sikre fleksjobgodkendte personer med en betydelig og varig psykisk lidelse et varigt job. I projektet skal fagpersoner fra SIND Pårørenderådgivning, jobcentre og virksomheder være fælles om at sikre et godt match mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Det skal ske ved brug af bl.a. undervisning, håndholdt og tværfaglig indsats overfor både borgere og virksomheder samt ved inddragelse af borgernes private- og professionelle netværk, såfremt der opstår behov herfor.

Horsens Kommune – ”Job, job og job – uden omvej”

Projektet skal få sindslidende, der endnu ikke har fået varigt fodfæste på arbejdsmarkedet, i job. Formålet er at udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med sindslidelse ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. I projektet anvendes bl.a. virksomhedsrettet indsats, opkvalificering af medarbejdere, inddragelse af virksomhederne i Horsens Kommune, virtuel rådgivning/kommunikation med målgruppen samt en jobbutik, der – udover de faste medarbejdere – bemandes med ansatte med sindslidelse, der hjælper andre sindslidende i job.

Glad Fonden – ”Arbejdsmarkedsinklusion af unge med handicap – en skalerbar model”

I samarbejde med Kolding Kommune og fire lokale virksomheder gennemføres målrettede kvalificering- og indslusningsforløb, der kvalificerer unge personer med handicap under 40 år til jobs. Parallelt hermed udvikles jobs til målgruppen i offentlige og private virksomheder, herunder socialøkonomiske virksomheder, og der opbygges desuden et beredskab i virksomhederne til at fastholde de unge. Som en central del af projektet etableres desuden strukturer, der styrker et tværgående samarbejde mellem de forskellige aktører omkring den unge. Det skal bl.a. bidrage, til at den unge ikke fanges i en ”venteposition” mellem indslusning og job. Der udarbejdes i løbet af projektet én eller flere modeller for fremgangsmåder, der ser ud til at fungere i de enkelte brancher.

Hjerneskadecentret – BOMI – ”Ny arbejdsmarkedsindsats til borgere med erhvervet hjerneskade”

I projektet afprøves en indsatsmodel, der indeholder et samarbejde mellem jobcentre, civilsamfundet og Hjerneskadecentret BOMI. Formået er, at voksne med erhvervet hjerneskade bliver afklaret og integreret på arbejdsmarkedet. Samarbejdsmodellen vil blive dokumenteret og beskrevet, så den kan inspirere andre jobcentre i arbejdet med at få personer med erhvervet hjerneskade i job.

Cabi – ”Flere personer med psykisk funktionsnedsættelse i job”

Formålet med projektet er, at de professionelle parter og virksomheder sætter den rette helhedsorienterede arbejdsrettede indsats i værk tidligere i forløbet og med en kortere indsats til følge. Fokus er rettet mod at etablere et tværfagligt samarbejde og få klædt aktørerne på til at bruge de handicapkompenserende ordninger konkret og relevant i forhold til den enkelte borger og de jobåbninger, som de lokale virksomheder har.