Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tre projekter har fået tildelt støtte fra satspuljen ”Rum til udsatte på arbejdsmarkedet” 2016

14-04-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om puljestøtte til tre projekter, der skal hjælpe personer med udviklingshæmning i virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om støtte fra puljen ’Rum til udsatte på arbejdsmarkedet’ til tre projekter for i alt 8,6 mio. kr. Puljen, der blev afsat som en del af satspuljeaftalen for 2015, var i 2016 målrettet projekter, der arbejder for at hjælpe personer med udviklingshæmning i virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb. De tre valgte projekter har derfor det til fælles, at de alle har fokus på:

  • Unge under 30 år med udviklingshæmning og/eller autismespekterforstyrrelser.
  • Større tilknytning til arbejdsmarkedet gennem virksomhedsrettede forløb.
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Projekterne tilknyttes en ekstern evaluator, der skal medvirke til, at erfaringer og metoder opsamles, videreformidles og gøres anvendelige for bl.a. jobcentre og andre projekter fremadrettet.

Kort om projekterne:

Jobcenter Hedensted. Projekt: MIT JOB

  • Metodeudviklingsprojektet forsøger at få 20 unge i alderen 18-30 år med autismespekterforstyrrelser i arbejde. Projektet vil indebære en betydelig pædagogisk støtte til målgruppen i en periode på 6-8 måneder, indtil den unge befinder sig godt på arbejdspladsen, og en kollega kan overtage mentorindsatsen. Projektet bygger på en samarbejdskonstellation mellem Jobcenter Hedensted, Specialområdet Autisme Region Midtjylland og lokale virksomheder, der stiller praktik- og jobgaranti.
  • Projektperiode: 1. juli 2016 – 31. december 2018

Foreningsfællesskabet Ligeværd. Projekt: ViVirk’R

  • Projektet har som mål at udvikle en model for tværsektorielt samarbejde om virksomhedsrettede ressourceforløb målrettet unge med udviklingshæmning. Projektets målgruppe består af 40 unge under 30 år med udviklingshæmning, som kan visiteres til Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) eller et virksomhedsrettet ressourceforløb. I projektet etableres fire lokale partnerskaber, som hver består af et lokalt uddannelsessted (Ligeværd), kommunen og et lokalt netværk af arbejdsgivere. Her udvikler man modeller for, hvordan projektets målgruppe bedst muligt bliver klædt på til at kunne varetage et arbejde i en arbejdsgivernetværkets virksomheder. Den udviklede model forventes efterfølgende at ville kunne spredes til og implementeres i hele landet via Ligeværds omkring 40 uddannelsessteder.
  • Projektperiode: 1. august 2016 – 30. juni 2019

Esbjerg Kommune. Projekt: VIRK

  • Projektets formål er at integrere og fastholde unge borgere med svære, kognitive funktionsnedsættelser på det ordinære arbejdsmarked. Projektet afprøver teorien bag ”Relationel Koordinering”, som er en metode, der fokuserer på samarbejdet omkring den unge. De involverede er virksomheder, pårørende, hjemmevejledere, rådgivere og jobmentorer, der har hver deres mål og funktioner i forhold til den unge. Projektets målgruppe består af unge, der udsluses fra eller afslutter STU-forløb medio 2016. Projektet omfatter 15 af de borgere, som vurderes at have de største udfordringer med at blive integreret på arbejdsmarkedet.
  • Projektperiode: 1. august 2016 – 30. september 2017