Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

JobFirst: Jobcenter går benhårdt efter ordinære løntimer – og det virker!

20-10-2017

I Jobcenter Vallensbæk/Ishøj har de stor succes med at få udsatte borgere i ordinære løntimer. Opskriften er et tæt tværfagligt samarbejde, en håndholdt indsats og en god portion stædighed hos konsulenterne.

I Jobcenter Vallensbæk/ Ishøj tror de ikke, at JobFirst er den rette måde at arbejde på. De ved det.

Vallensbæk/Ishøj er én af de 15 projektkommuner, som deltager i det toårige JobFirst-projekt, der afsluttes med udgangen af 2017. Den for nyligt offentliggjorte midtvejsevaluering viser, at de borgere, der deltager i JobFirst, har større sandsynlighed for at få ordinære timer, end borgere, der ikke deltager. Noget tyder derfor på, at arbejdet mod målet om at udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats, har givet pote ude i kommunerne, når det handler om at få udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet.

”I JobFirst kan vi indtil videre se, at langt de fleste udsatte borgere har mulighed for at bidrage til arbejdsmarkedet, hvis der etablereres det rette match. At finde det rette match kræver en tæt kontakt og stor tillid fra borgeren. Derfor har det været vigtigt for os at udvikle og forankre en indsatsmodel, som systematisk bidrager til, at ledige med komplekse problemer opnår ordinær beskæftigelse”, fortæller vicedirektør Helle Rasmussen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

JobFirst er et kontrolleret forsøg med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb, hvor det primære mål er, at deltagerne opnår ordinære løntimer. Borgeren skal fra dag et i gang med at møde og fx ”snuse” til forskellige virksomheder og arbejdsopgaver for at finde det rette match. Når det rette match er fundet, sikres borgeren som led i JobFirst den nødvendige støtte til at blive fastholdt i en virksomhedsrettet indsats samt efterfølgende kontinuerlig virksomhedsfokus i indsatsen med et klart sigte om ordinære timer.

Men hvis kommunerne skal have succes med at få udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet, kræver det først og fremmest en systematisk ramme, der kan understøtte samarbejdet mellem virksomhedskonsulenter, borgere og virksomheder.

I Jobcenter Vallensbæk/Ishøj har det gennem projektet været altafgørende, at konsulenterne har bevaret troen på borgeren. Man skal være kreativ. Og man skal kunne tænke ud af boksen.
 For når man begynder at tænke på borgerens ressourcer frem for begrænsninger, så opstår der pludselig unikke muligheder. Muligheder, der skal gribes gennem en koordineret indsats.
 Peter Snejstrup, der er virksomhedskonsulent i Vallensbæk Jobcenter, er ikke i tvivl om, hvad der er opskriften på deres succes i JobFirst-projektet: 

”I JobFirst har det vist sig, at den håndholdte indsats er absolut afgørende. Det kræver en struktureret tilgang til borgeren og et godt samarbejde mellem virksomhedskonsulenter, ledelse og sagsbehandlere. Man skal turde udfordre sine kolleger omkring opgaven med borgeren”, siger han.

En rigtig lønseddel giver stolthed

I Jobcenter Vallensbæk/Ishøj har 82 procent af deltagerne i JobFirst været i en snusepraktik, og 27 procent har haft ordinære løntimer i deres JobFirst-forløb. Dette placerer kommunen over gennemsnittet i forhold til de øvrige projektkommuner. I JobFirst-teamet Vallensbæk/Ishøj er de enige om, at der er væsentlig forskel på den almindelige tilgang til borgeren i et normalt kontaktforløb og den tilgang, der anlægges i JobFirst:

”Vi er gået benhårdt efter løntimer, og vi spilder ikke tiden. Vi har fra starten sagt til virksomhederne, at vores førsteprioritet er at få nogle løntimer, og vores andenprioritet er praktik. Og det har virket! Gennem JobFirst stiller vi større krav til samarbejdet med virksomhederne, end hvad man har gjort normalt, og det tror jeg faktisk er kommet bag på mange virksomheder”, fortæller Peter Snejstrup.

Ifølge afdelingsleder og projektansvarlig Stig Hardt har de på jobcentret fra starten lagt en klar strategi i forhold til samarbejdet med virksomhederne i JobFirst. Og her er der en generel holdning om, at man som jobcenter gennem JobFirst godt kan tillade sig at stille større krav til virksomhederne. På den måde sikrer man, at det er borgerens jobmål og ønsker, der er i centrum, forklarer han.

Virksomhedskonsulent Filiz Patilovski, der også er en del af JobFirst-teamet i jobcentret, fortæller, at man som konsulent ikke bare skal lade en praktik fortsætte, hvis man har at gøre med en borger, som virkelig gerne vil i arbejde, men man på forhånd kan se, at virksomheden ikke kan tilbyde mere.

I JobFirst er justering af jobkursen ikke et problem, men selve ideen med modellen. Det er vigtigt, at borgeren oplever at have fundet sit rette jobmatch, og derfor kan kursen og jobmål justeres undervejs, hvis match mellem borger og virksomhed ikke er vellykket. Jobmål og retning skal derfor justeres hurtigst muligt uden passive perioder, så borgeren ikke oplever ’huller’ i sit JobFirst-forløb.

Filiz Patilovski fortæller:

”Hvis vi har stoppet en praktik, som ikke fungerede, har det givet noget tillid til os fra borgeren. For borgerne skal kunne se formålet med praktikken – ellers mister de motivationen. De kan se, at vi mener det, når vi siger, at vi vil hjælpe dem med at finde et sted med mulighed for løntimer”.

Der er heller ingen tvivl om, at fokusset på ordinære timer er med til at give borgere i JobFirst anerkendelse, motivation og tro på, at job og uddannelse er muligt. I jobcentret erfarer de, at tilgangen med at give udsatte borgere en mulighed for at løse reelle arbejdsopgaver har virket.

”Vi kan se, at det, vi gør, virker anderledes end det, vi har gjort tidligere. Vi oplever en stolthed hos borgeren, når de får en lønseddel fra en virksomhed og ikke fra kommunen. Det betyder så meget for dem. De begynder at få en arbejdsidentitet, som de aldrig har haft før”, siger Peter Snejstrup.

Vi går langt ind over hinandens fagområder – fordi vi brænder for borgeren

Midtvejsevalueringen af JobFirst viser nogle foreløbige hypoteser om, hvad der har størst betydning for borgernes progression. Rapporten fremhæver, at en klar rollefordeling mellem de fagprofessionelle i jobcentret styrker relationen til borgerne. Her er en klar rollefordeling medvirkende til at etablere tillid og vigtig viden om borgerne, samt forenkle koordineringen af indsatsen.

På Jobcenter Vallensbæk/Ishøj har de valgt at placere konsulenterne på samme kontor. Det betyder, at konsulenterne kender hinandens borgere rigtigt godt og har rig mulighed for at skifte borger, hvis matchet ikke er godt. Teamet er enige om, at samarbejdet med sagsbehandlerne også er afgørende for projektets succes. Det er nemlig vigtigt, at borgeren mærker at sagsbehandlingen virker, fortæller Stig Hardt. For at sikre, at borgeren ikke har udækkede behov, som står i vejen for borgerens deltagelse i JobFirst, bliver indsatserne koordineret i tæt dialog og sparring med sagsbehandlerne.

I starten kan borgeren nemlig ofte have svært ved at se ud over sine egne problemer, og her er et tæt samarbejde med sagsbehandleren derfor afgørende for borgerens progression.

”Sammen med sagsbehandleren lægger vi en ny målrettet strategi for borgeren. Metodikken i vores arbejde er ekstremt struktureret, og det har gjort det nemmere for sagsbehandlingen. I det øjeblik kommunen tilkender borgeren et fleksjob, kan borgeren med det samme stå klar med en kontrakt i hånden. Det har speedet sagsbehandlingen op”, fortæller Peter Snejstrup.

Succeshistorierne kommer, når vi tænker på ressourcer frem for begrænsninger

Efter de første 13 ugers virksomhedsforløb med fastholdelsesstøtte forsætter JobFirst-forløbet som en kontinuerlig, virksomhedsrettet indsats. Der udarbejdes endvidere en plan, som skal understøtte, at borgeren hurtigst muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede ordinære timer.

I Vallensbæk/Ishøj har de også haft succes med efterfølgende virksomhedsrettede indsats. Efter de 13 ugers virksomhedsforløb har 40 % af deltagerne haft ordinære timer, hvilket igen placerer Vallensbæk/Ishøj over landsgennemsnittet i forhold til de øvrige projektkommuner.

Peter Snejstrup fortæller om en borger, der blev udtrukket til JobFirst-projektet. Borgeren havde siden 2012 været på offentlig forsørgelse, led af svær angst, kognitive udfordringer og havde en meget udadreagerende adfærd.  Borgeren fik ansættelse i fleksjob efter et forløb på 9 måneder, hvor der var blevet arbejdet intenst med borgeren omkring brugen af anger management-værktøjer og omkring en nøje tilrettelagt virksomhedsrettet indsats med praktikforløb.

”For ham kom skiftet først, da virksomheden kom med kontrakten. Der skete der noget mentalt. Der blev lagt et ansvar på ham. Det virkede for ham, at vi holdt fast. Vi lod os ikke true eller skræmme. Han har nu været ansat i seks måneder, og han ringede efter to måneder og sagde, at det var det bedste, der var sket for ham”, fortæller Peter Snejstrup.

Filiz Patilovski har også oplevet, hvordan et fortsat kontinuerligt virksomhedsrettet fokus resulterede i, at hun fik succes med en borger. En svært psykisk syg borger havde meget svært ved at forlade hjemmets fire vægge, og hver gang borgeren kom ud i et virksomhedsforløb, blev det for meget.

Filiz begyndte derfor at undersøge, om borgeren havde andre interesser, og fandt ud af, at borgeren kom fast et sted. Efter en vedvarende indsats lykkedes det at skaffe borgeren to ordinære løntimer om ugen på det pågældende sted.

”Hun begyndte at blomstre og kunne pludselig se, at der var noget, hun var god til. Hun syntes, at det var helt ekstremt, at nogen ville betale hende for at være der”, fortæller Filiz Patilovski.

Projektet afsluttes – men vi tager læringen med videre

På landsplan deltager i alt 2.408 borgere i JobFirst. Projektet afsluttes med udgangen af 2017, hvorefter der vil blive gennemført en slutevaluering.

Afdelingsleder Stig Hardt fortæller, at de i jobcentret allerede nu er gået i gang med at lave en overdragelse til det nye initiativ ’Flere skal med’, som falder godt i tråd med JobFirst. Jobcentret har 12 borgere fra JobFirst, som er omfattet af det nye projekt. For teamet er det især vigtigt at få afklaret borgerne, så de ikke pludselig oplever at blive slået tilbage af systemet. Derfor laves overdragelsen i tæt samarbejde med sagsbehandlerne.

”Der er jo en grund til, at man har fokuseret på den målgruppe. Det er tunge borgere, der har andre udfordringer end ledighed, og det skal der en tyk streg under. Hvis vi slipper det fåtal, der har længere afklaringsforløb nu, så kan vi risikere at vi taber dem, og borgeren falder ned mellem to stole. Derfor skal vi sammen med sagsbehandleren lave en overdragelse til den nye konsulent, så borgeren føler sig tryg og oplever et naturligt skift", fortæller Stig Hardt.

Slutevalueringen for JobFirst vil indeholde en effektevaluering af forsøget og dermed undersøge, om der er forskel på afgangen til beskæftigelse mellem deltagergruppen og kontrolgruppen.  Derudover vil slutevalueringen frembringe viden om, hvordan og hvorfor JobFirst indsatsmodellen virker.

Helle Rasmussen, vicedirektør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, afslutter:

”Vi har indtil nu hørt rigtig godt om indsatsmodellen fra alle parter – projektledere, fagpersoner og borgere. JobFirst bliver derfor et vigtigt redskab til at få viden om, hvordan kommunerne strategisk, organisatorisk og operationelt kan arbejde videre med de gode erfaringer, der har vist sig i projektet. Og ikke mindst også, hvordan en bredere forankring af JobFirst-tilgangen kan håndteres ledelsesmæssigt i kommunerne”.

Læs mere om midtvejsevalueringen af JobFirst