Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobcentre tilbydes opkvalificering om indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

27-09-2017

Ledere og medarbejdere i alle jobcentre får tilbud om opkvalificering som led i satspuljeinitiativet ”Flere Skal Med”.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udbyder som led i opstarten på satspuljeinitiativet ”Flere Skal Med” en række opkvalificeringstilbud til ledere og medarbejdere i jobcentrene.

Opkvalificeringen udmøntes dels via centrale kurser, som udmeldes af STAR i efteråret 2017, og dels via en ansøgningspulje til lokalt tilrettelagte opkvalificeringsaktiviteter. Ansøgningspuljen udgør i alt 5,3 mio. kr.

Kommuner, der ikke deltager i projekt ”Flere skal med”, har også mulighed for at deltage i de centrale kurser og søge om midler til opkvalificeringsaktiviteter fra denne pulje med henblik på at understøtte virksomhedsrettet indsats for samme målgruppe af borgere.

I de centralt udbudte kurser sættes der særlig fokus på:

  • Hvordan ledere og medarbejdere får omsat den nye forskningsbaserede viden fra Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) om betydningen af troen på borgerne til praksis i dialogen med og indsatsen for borgerne.

  • Hvordan medarbejderne kan arbejde med ordinære løntimer kombineret med virksomhedsrettede tilbud fra dag 1 i tilrettelæggelsen af den virksomhedsrettede indsats for borgerne.

Læs mere om de centralt udbudte kurser under kontanthjælpsreformens igangværende aktiviteter

Læs mere om ansøgningspuljen til lokalt tilrettelagte opkvalificeringsaktiviteter