Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Justeret og opdateret benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgningsaktivitet

04-12-2018

Benchmarkingen af dagpengemodtageres jobsøgning er justeret og opdateret med tal for august 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings har nu opdateret den sammenlignende måling af dagpengemodtageres jobsøgning. Målingen er opdateret med tal frem til august 2018.

Siden sidste opdatering er målingen justeret, da styrelsen blev opmærksom på en teknisk periodiseringsforskydning i forbindelse med indplaceringstidspunkt og faktisk ledighedstidspunkt. Forskydningen har konsekvenser for målingens opgørelse af ledighedsperioden for især dimittender og nyledige. Efter dialog med a-kasser og Danske A-kasser er opgørelsesmetoden nu justeret.

Målingen viser, med ovenstående justering, at langt de fleste dagpengemodtagere fortsat søger job.  I forhold til juli 2018 er andelen, der søger mere end 1,5 job om ugen, svagt faldende, mens der har været en let stigning i andelen af personer, som søger mellem 0 og 1,5 job. Andelen af dagpengemodtagere, der ikke har registreret jobsøgning, er i august måned faldet et enkelt procentpoint.  

Benchmarkingen blev indført i april 2017 som led i udmøntningen af Trepartsaftale om tilstrækkelige og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. 

Benchmarkingen gør det muligt at følge a-kassernes opfølgning på medlemmernes jobsøgning på tværs af a-kasser. Dermed understøttes a-kassernes administration af rådighedsreglerne og styrelsens tilsyn med a-kasserne og deres medlemmer. Samtidig skabes der transparens i forhold til dagpengemodtageres jobsøgning.
Opgørelsen bliver løbende opdateret med 2½ måneders forskydning.

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning