Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring genoptager sager om tidspunkt for ledighed for selvstændige erhvervsdrivende

29-11-2019

Et antal afgjorte sager om arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn til ledige selvstændige erhvervsdrivende vil blive gennemgået igen på baggrund af en højesteretsdom.

Højesteret ændrede med en dom fra 30. april 2019 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse om, at et medlem af en a-kasse ikke var ophørt endeligt med sin selvstændige bogbindervirksomhed den 28. september 2012, fordi driftslokalerne ikke var solgt eller udlejet. Højesteret fastslår, at man ikke generelt kan stille krav om, at driftslokaler er solgt eller udlejet.

På baggrund af Højesterets dom anser Ankestyrelsen og Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) den tidligere praksis for at være baseret på en forkert fortolkning af loven (retsvildfarelse ). Derfor skal Ankestyrelsen og CKA konkret tage stilling til, om der er grund til at ændre tidligere afgørelser, hvor Ankestyrelsen eller CKA har givet afslag på arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, fordi borgeren ikke havde solgt eller udlejet den faste ejendom, som virksomheden blev drevet fra.

Reglerne for ophør af selvstændig virksomhed er ændret fra 1. oktober 2018. Det vil sige, at Højesterets dom kun har betydning for sager afgjort efter de regler, der var gældende indtil 1. oktober 2018.

Genoptagelse af sager

Ankestyrelsen og CKA har igangsat et arbejde med at finde de sager, der skal ses på igen. Afgørelse om genoptagelse træffes af den myndighed, der senest har realitetsbehandlet sagen.

Både Ankestyrelsen og CKA vurderer, at det vil være muligt at identificere de relevante sager, hvor henholdsvis Ankestyrelsen og CKA har truffet afgørelse. I CKA har vi identificeret 464 sager, som vi nu er i gang med at gennemgå.

CKA har med brev til alle a-kasser orienteret dem om, at de skal vurdere, om de kan identificere de sager, der alene er afgjort i a-kassen, og som derfor skal genbehandles her. Hvis a-kasserne ikke kan identificere de relevante sager, skal de orientere medlemmerne om muligheden for at få genoptaget deres sag.

Herudover informerer CKA via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside star.dk. Her oplyses borgerne om muligheden for at få genoptaget sin sag om arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, hvis sagen er berørt af højesteretsdommen.

CKA mener på denne måde at have gjort, hvad der er muligt for at få fundet alle de relevante sager, som er afgjort af CKA. Herudover er borgere meget velkomne til selv at henvende sig, hvis de mener, de har ret til at få deres sag genoptaget

Forældede sager

I behandlingen af en sag om genoptagelse skal der tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i forældelsesloven. Den løbende udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn forældes efter tre år.

Ankestyrelsen og CKA har fastsat datoen for Højesterets dom den 30. april 2019 som skæringstidspunkt for afbrydelse af forældelsesfristen på tre år efter forældelsesloven.

Krav på arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, der kunne have været krævet betalt før den 30. april 2016, er dermed forældede, medmindre forældelsesfristen i det konkrete tilfælde har været afbrudt.

Ankestyrelsen og CKA skal derfor i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, om kravet på arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn er forældet.