Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forlængelse og justering af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.

16-12-2020

Arbejdsfordelingsordningen, som gør det muligt for virksomheder at undgå fyringer ved at fordele arbejdet mellem medarbejderne, bliver forlænget, så private virksomheder kan anvende den i alle 12 måneder i 2021 – uanset om de har benyttet ordningen i 2020.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter ønsker at afbøde de negative konsekvenser af COVID-19 for lønmodtagere. Derfor forlænges ordningen om midlertidig arbejdsfordeling, og suppleres med følgende tilpasninger og præciseringer så den kan anvendes af virksomhederne på det private arbejdsmarked i alle 12 måneder i 2021. Virksomhederne vil kunne bruge ordningen i 2021, uanset om de har benyttet ordningen i 2020, jf. trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning fra november 2020.

Trepartsaftale om forlængelse afmidlertidig arbejdsfordelingsordning (pdf) (nyt vindue)

KL har udstedt en ny og særskilt blanket - AB 294 - med titlen ”Anmeldelse af arbejdsfordeling efter den midlertidige arbejdsfordelingsordning som led i håndteringen af covid-19” (12/2020), som virksomhederne skal benytte ved anmeldelse af en midlertidig arbejdsfordeling. 

Blanket: Anmeldelse af arbejdsfordelingefter den midlertidige arbejdsfordelingsordning som led i håndteringen af covid-19 (pdf) (nyt vindue) - denne blanket er udgået den 12.maj 2022

Med forlængelsen af den midlertidige arbejdsfordelingsordning fastsættes bl.a. regler om:

  • Udvidet fleksibilitet ved, at landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kan aftale at åbne mulighed for at virksomheder nedsætter arbejdstiden inden for de pågældende organisationers overenskomstområde med op til 80 pct. frem for de nuværende maksimale 50 pct.
  • Funktionærer skal have ledighed under en midlertidig arbejdsfordeling placeret i hele dage, medmindre andet aftales på virksomheden/i afdelingen. Aftalen skal i overenskomstdækkede virksomheder indgås efter overenskomstens regler om indgåelse af lokalaftaler. Er virksomheden ikke overenskomstdækket, skal aftalen indgås med en medarbejderrepræsentant (f.eks. en tillidsrepræsentant eller talsmand) på områder, hvor medarbejderne har valgt eller udpeget en sådan. På områder, hvor der ikke er en medarbejderrepræsentant, kan flertallet af den berørte gruppe indgå en aftale med virksomheden
  • For ikke-funktionærer kan ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i timer, dog således at evt. regler i overenskomster om daglig mindstearbejdstid respekteres. Dette gælder dog ikke evt. regler om mindstearbejdstid ved tilkald, med mindre medarbejdere på arbejdsfordeling bliver tilkaldt ved uforudset merarbejde
  • Arbejdsgiver kan benytte opsagte medarbejdere under en arbejdsfordeling, hvis de arbejder i samme omfang, som de medarbejdere der er omfattet af arbejdsfordelingen, og hvis de modtager fuld løn
  • Ved et uforudset og kortvarigt behov for merarbejde er muligt for en virksomhed at anvende løst ansatte, herunder afløsere og reserver, under en arbejdsfordeling
  • Mindsteudbetalingsreglen suspenderes for personer omfattet af ordningen.
  • Personer omfattet af midlertidig arbejdsfordeling skal ikke genindplaceres i en dagpengeperiode, selv om de opfylder et nyt beskæftigelseskrav. Der indsættes ligeledes ikke timer på personens beskæftigelseskonto.

Følgende lov og bekendtgørelser træder i kraft den 15. december 2020 og er offentliggjort på Retsinformation:

Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om m ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v . (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1965 af 15. december 2020 om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1966 af 15. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1967 af 15. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om dagpengeperioden (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1968 af 15. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om rådighed (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1969 af 15. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge (nyt vindue)

Vejledning nr. 9973 af 15. december 2020 om adgang til at iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-10 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9974 af 15. december 2020 om midlertidig arbejdsfordeling (nyt vindue)