Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny analyse af jobcentrenes beskæftigelsesindsats på handicapområdet i 2018

20-02-2020

En ny analyse viser, at jobcentre oplever, at der er sket en mindre stigning i det lokale fokus på handicapområdet mellem 2017 og 2018.

Discus og Epinion har analyseret, hvordan beskæftigelsessituationen så ud for personer med handicap i 2018. Analysen er udarbejdet på vegne af Specialfunktionen Job og Handicap i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Analysen er baseret på et spørgeskema, der er sendt rundt til landets 94 jobcentre, hvoraf 82 har svaret. Surveyen er suppleret med kvalitative interview i 15 udvalgte jobcentre.

I analysen er der bl.a. blevet spurgt ind til lokalpolitisk fokus, organisering af handicapindsatsen, den oplevede effekt af de kompenserende ordninger og samarbejdet med eksterne interessenter på handicapområdet.

Lokalpolitisk fokus rykker indsatsen

Analysen viser, at der er sket en mindre stigning i det lokalpolitiske fokus på handicapområdet mellem 2017 og 2018. I 2017 blev der gennemført en tilsvarende analyse.

43% af jobcentrene vurderede, at der i 2018 i høj grad eller i meget høj grad var fokus på beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. I 2017 var tallet 36%.

En del af forklaringen på det øgede fokus på området skal ses i lyset af initiativerne i aftalen ”Flere mennesker med handicap skal i job” fra 2018. 48% af jobcentrene i undersøgelsen vurderer, at initiativerne har ført til nye lokalpolitiske strategier for handicapindsatsen på beskæftigelsesområdet.

Øget fokus på området – og på specifikke handicap

Halvdelen af jobcentrene forventer øget fokus på handicapområdet de næste to år. Det skyldes bl.a. et øget kendskab til de handicapkompenserende ordninger og jobcentrenes deltagelse i forskellige projekter som eksempelvis 'Flere skal med'. Projektdeltagelsen har bevirket, at jobcentrene har fået blik for, at de handicapkompenserende ordninger kan understøtte nogle borgere på langvarig kontanthjælp og deres vej ind på arbejdsmarkedet.

Ligeledes sætter flere jobcentre fokus på indsatser rettet mod personer med psykiske handicap, fx personer med autismespektrum-forstyrrelser, skizofreni eller lignende.

Kompenserende ordninger anvendes varierende på tværs af målgrupper

Over halvdelen af jobcentrene angiver, at der i 2018 i høj eller meget høj grad har været fokus på at bringe de handicapkompenserende ordninger i spil på tværs af alle jobcenterets ydelsesmålgrupper.

Særligt jobcentre, der har oplevet et højt niveau af lokalpolitisk fokus, har haft fokus på at bringe de handicapkompenserende ordninger i spil på tværs af alle jobcenterets ydelsesmålgrupper.

Jobcentrene har især haft fokus på at bringe de handicapkompenserende ordninger i spil for sygedagpenge-, ledighedsydelses- og ressourceforløbsydelsesmodtagere samt borgere i jobafklaringsforløb.

Læs hele analysen:

Beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet for året 2018 (pdf) (nyt vindue)