Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny evaluering af personlig assistance for personer med handicap

21-04-2020

En ny evaluering viser, at personlig assistance opfattes som et positivt redskab i beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, men at der kan være udfordringer med administrationen af ordningen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået gennemført en evaluering af ordningen med personlig assistance til borgere med handicap. Evalueringen har undersøgt brugen af personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., herunder om ordningen anvendes efter lovens intentioner, samt hvordan borgere, virksomheder og jobcentermedarbejdere oplever, at ordningen fungerer.

Evalueringen viser, at ordningen primært anvendes til fastholdelse af medarbejdere i beskæftigelse, men i mindre omfang anvendes til at løfte borgere ind på arbejdsmarkedet. Personlig assistance gives især til personer over 50 år, der typisk har en fysisk funktionsnedsættelse.

Der er generelt en stigende opmærksomhed på ordningen i jobcentrene, og udgifterne er i en årrække steget. I den undersøgte periode fra 1. januar 2018 til 31. juni 2019 blev der bevilget personlig assistance 7.918 gange. Den største andel (cirka en tredjedel) gives til fysisk aflastning. Gennemsnitligt bliver der bevilget personlig assistance i cirka ni timer om ugen.

Evalueringen viser imidlertid, at udgifterne og anvendelsen af ordningen varierer på tværs af kommuner, blandt andet hvad angår antallet af sager og graden af opfølgning på bevillinger. Herudover peger evalueringen på, at væsentlige faktorer, der driver udgifterne, er alder, type af funktionsnedsættelse, samt om borgeren er selvstændig erhvervsdrivende.

Evalueringen peger også på, at personlig assistance i mindre grad opleves som et strategisk fokusområde i jobcentrene, men at det i høj grad opfattes som et positivt redskab i beskæftigelsesindsatsen. Evalueringens respondenter peger på, at ordningen virker i forhold til at hjælpe borgere med at få eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Størstedelen af de interviewede fagpersoner, virksomheder og borgere vurderer, at der er tale om en positiv ordning.

Evalueringen peger samtidig på en række udfordringer i administrationen af ordningen. Dette hænger blandt andet sammen med det juridiske grundlag, herunder en høj grad af oplevet uklarhed i jobcentrene omkring det faglige skøn, der skal foretages, begrebet om forenelighed mellem handicap og jobfunktioner, samt principafgørelser, der opfattes som modstridende.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil derfor lade evalueringen indgå som en del af vidensgrundlaget i en kommende gennemskrivning af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Loven skal gennemskrives med henblik på at skabe et klarere, mere enkelt og administrerbart regelgrundlag. Den nye viden, evalueringen bidrager med, skal være med til at sikre, at de eksisterende udfordringer imødekommes i en ny, gennemskrevet lov.

Læs hele analysen:

Evaluering af ordningen med personlig assistance (pdf) (nyt vindue)