Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 7/2022

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor

Årsregnskab for 2022 – ændringer i vejledning til blanketten og krav til indsendelse af årsregnskab og specifikationslister

23. november 2022

Denne regnskabsinformation handler om:

 • Ændring af vejledning til regnskabsblanketten for 2022
 • Indsendelse af a-kassens årsregnskab 2022 til STAR
 • Indsendelse af specifikationslisterne for 2022 over tilbagebetalingskrav og
  reguleringer til STAR
 • Orientering vedr. projekt ensartet indberetningspraksis – gældende for
  regnskabsår 2023

Ændring af vejledning til regnskabsblanketten for 2022

Vejledningen er udbygget med en mere detaljeret forklaring på endnu flere udvalgte noter i regnskabet, hvilket også gør sig gældende for de tilhørende afsnit om kontrol.

Formålet med at forklare udvalgte noter mere detaljeret er at gøre det klarere, hvilke beløb hver enkelt linje i noterne skal omfatte. Det skyldes, at styrelsen i sin gennemgang af a-kassernes regnskaber har konstateret differencer, der efterfølgende viser sig at skyldes misforståelser om, hvad der skal indgå på den enkelte linje. Der er således tale om præciseringer og ikke ændringer.

Formålet med vejledningens tilhørende afsnit med kontrol er at understøtte, at akasserne før indsendelse af deres regnskab til styrelsen kan foretage visse kontroller, der er med til at sikre, at regnskabet aflægges korrekt. Det vil spare både styrelsen og a-kassen for efterfølgende supplerende sagsbehandling i form af spørgsmål fra styrelsen til a-kasserne, hvis a-kasserne udfører kontrollerne.

De specifikke ændringer i regnskabsblanketten for 2022 er nævnt i afsnit 2 i vejledningen til blanketten.

Indsendelse af a-kassens årsregnskab for 2022

Alle a-kasser skal senest den 15. marts 2023 sende:

 • Et eksemplar af årsregnskabet for 2022 (i excel-format, er vedlagt)
 • Et eksemplar af årsregnskabet for 2022 i underskrevet og revideret stand
  (i pdf-format)
 • Alle revisionsprotokoller for 2022, uanset om enkelte revisionsprotokoller for 2022 er indsendt tidligere på året (i pdf-format)
 • Den i 2022 anvendte kontoplan (i pdf-format)
 • En specifikation af en eventuel årsregulering af medlemsbidrag mv. (i
  pdf-format)
 • En specifikation af eventuelle lån til uddannelsesløft (i excel-format).
  Kravene til specifikationen fremgår af Regnskabsinformation fra Styrelsen nr. 4/2015 (ny skabelon er vedlagt)
 • Oplysningerne om lån til uddannelsesløft skal indberettes til SharePoint
  – låneadministration – Pulje til uddannelsesløft
 • En oversigt over a-kassens tegningsberettigede med underskriftsprøver

A-kasserne skal senest den 15. marts 2023 sende en mail med oplysningerne vedhæftet til star@star.dk med titlen ”Årsregnskab, revisionsprotokol mv. for 2022, Dxx”, hvor a-kassens D-nummer indsættes. Mailen skal sendes krypteret og signeret.

Bemærk, at den reviderede regnskabsblanket skal anvendes til årsregnskabet.

Indsendelse af specifikationslister for 2022

Alle a-kasser skal senest den 20. januar 2023 sende:

 • Krav om tilbagebetaling af ydelser udbetalt med urette, hvortil a-kassen
  har krav på refusion, herunder beløb, der skal tilbagebetales efter § 86, stk.
  2, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (skabelon er vedlagt)
 • Krav om tilbagebetaling af reguleringer, når det i 3 på hinanden følgende
  måneder ikke har været muligt at gennemføre reguleringen, jf. § 85e, stk.
  4 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (skabelon er vedlagt)

A-kasserne skal senest den 20. januar 2023 sende en mail til star@star.dk med
ovennævnte specifikationslister i henhold til regnskabsinformation 7/2019. Listerne skal indsendes i excel-format. Mailen skal sendes krypteret og signeret.

Orientering vedr. projekt ensartet indberetningspraksis -  gældende for regnskabsår 2023

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af STAR, Danske a-kasser og udvalgte a-kasser: HK /Danmarks A-kasse, Akademikernes A-kasse, Kristelig A-kasse, Lederne A-kasse,
FOA´s A-kasse, CA A-kasse, Faglig Fælles A-kasse (3FA) og Ri Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab arbejdet på, at udarbejde en ny og standardiseret praksis for
indberetning af a-kassernes årsregnskaber.

Formålet med den nye praksis er at sikre ensartet indberetning af entydigt opgjorte
regnskabsoplysninger på tværs af a-kasser til brug for STARs tilsyn med a-kassernes økonomi og regnskaber.

Den nye indberetningsramme vil blive sendt i høring hos alle a-kasser, når der er
nedsat en ny regering. Den nye indberetningsramme vil herefter skulle benyttes i
forbindelse med aflæggeles af årsregnskabet for 2023.

Spørgsmål og bemærkninger til regnskabsblanketten og vejledningen kan sendes til
regnskabstilsynet@star.dk.

Venlig hilsen
STAR Brønderslev
Regnskabstilsynet

Sidst opdateret: 15-12-2022